REKLAMA
Magazyn mgr.farm

„AdA” nie pozwala na taką zmianę w aptece…

23 listopada 2018 08:32

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wydał na wniosek przedsiębiorcy interpretację, dotyczącą możliwości zmian własnościowych w spółce posiadającej aptekę. Autorzy wniosku chcieli wiedzieć, czy jest ona możliwa bez konieczności zmian w zezwoleniu na prowadzenie apteki…

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po przeanalizowaniu sytuacji, stanowiska i uzasadnienia wnioskodawcy, nie zgodził się, że zmiana wspólnika w spółce jawnej nie wpływa na ważność wydanych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych (fot. Shutterstock)

Przedsiębiorca złożył do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wniosek, w którym przedstawił dwie sytuacje (związane ze zmianami własnościowymi w spółce posiadającej aptekę), prośbą o ocenę organu w kwestii konieczności zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. WIF w przypadku pierwszej sytuacji odmówił wydania interpretacji, gdyż nie dotyczyła ona stanu faktycznego, a hipotetycznego (ewentualna śmierć wspólnika spółki).

Zmiana w spółce, bez zmiany zezwolenia?

W drugiej z przedstawionych sytuacji WIF wydał interpretację. Przedsiębiorca przedstawił w niej, że jeden ze wspólników zamierza sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce jawnej nowemu wspólnikowi. Zmiana ta będzie wyglądała w ten sposób, że jeden ze wspólników – osoba fizyczna – wystąpi ze spółki, natomiast na jego miejsce wstąpi nowy wspólnik – osoba prawna, funkcjonująca w obrocie prawnym jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy czym jedynym wspólnikiem (posiadającym 100%) udziałów w tejże spółce będzie ta sama osoba fizyczna, która wcześniej była wspólnikiem w spółce jawnej i z niej wystąpiła.

REKLAMA

Przedsiębiorca wskazywał, że w przedstawionej sytuacji dokonana zmiana wspólnika, nie będzie zmieniała formy prawnej spółki, a więc nie dojdzie w tym przypadku do przekształcenia na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.

– Czy według Organu taka zmiana w spółce jawnej jest dopuszczalna i czy w przypadku jej przeprowadzenia, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o zmianę zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ponieść opłaty za złożenie takich wniosków? Czy też według Organu zmiana zezwolenia jest niedopuszczalna z uwagi na art. 104 ust. 1 pkt 4 Prawa farmaceutycznego? – pytał wnioskodawca.

REKLAMA

Zdaniem przedsiębiorcy w opisanej sytuacji zmiana wspólnika w spółce jawnej w ten sposób, że jeden z dotychczasowych wspólników – osoba fizyczna – wystąpi ze spółki, a na jego miejsce wstąpi nowy wspólnik będący jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnikiem posiadającym 100% udziałów będzie ten sam wspólnik, który ze spółki wystąpił, będzie dopuszczalna i nie będzie stanowiła przekształcenia ustroju spółki jawnej, w myśl przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych i tym samym nie będzie wpływało to na możliwość zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, które zachowują swoją ważność.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po przeanalizowaniu sytuacji, stanowiska i uzasadnienia wnioskodawcy, nie zgodził się, że zmiana wspólnika w spółce jawnej nie wpływa na ważność wydanych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

WIF zgodził się z przedsiębiorcą, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dają możliwość przystąpienia bądź wystąpienia wspólnika w spółce jawnej, mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i spółki kapitałowe. Zgodził się też, że w przypadku zezwolenia na prowadzenie apteki wydanego na rzecz spółki osobowej, podmiotem praw i obowiązków jest spółka osobowa, a nie jej wspólnicy. Jednak Inspektor wskazał też, że podmiot występujący o zmianę zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, które uzyskał przed wejściem w życie „apteki dla aptekarza”, musi spełniać wymogi nałożone obecnie obowiązującymi przepisami. A zgodnie z ich treścią prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada:


 • farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu

Zmiana zezwolenia w części dotyczącej zmiany nazwy podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki sprzeciwia się z art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że prawo do uzyskania zezwolenia apteki ogólnodostępnej posiada spółka jawna lub partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci.

– Powyższy przepis nie daje możliwości, aby zezwoleniobiorcą była spółka jawna, w której wspólnikiem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – pisze Śląski WIF w swojej interpretacji.

REKLAMA

Inspektor wskazuje, że dokonanie zmiany wspólnika i tym samym wystąpienie o zmianę zezwolenia będzie skutkowało wszczęciem w tym zakresie postępowania, a dokonanie zmian w zezwoleniu powinno być zgodne z obowiązującym stanem prawnym, przy czym obecne regulacje ograniczają zakres zmian, których strona może dokonać, aby utrzymać zezwolenie.

Każda zmiana właściciela, wymaga zmiany zezwolenia

WIF nie zgodził się też, że opisana zmiana dotyczy wyłącznie zmiany nazwy firmy spółki, bowiem faktycznie dotyczy zmiany wspólników spółki jawnej, która implikuje zmianę nazwy. W związku z tym, z oczywistych względów, nie chodzi w tej sytuacji o samą zmianę abstrakcyjnej części nazwy, a o faktyczne zmiany osobowe w spółce, której to działalność w obecnym stanie prawnym została ograniczona w zakresie prowadzenia apteki w ten sposób, że wspólnikami mogą być jedynie osobo wykonujące zawód farmaceuty.

Stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jest zgodne z uzasadnieniem projektu ustawy „Apteka dla Aptekarza”, gdzie wskazano, że „jedyną efektywną gwarancję prawidłowego prowadzenia apteki stanowi zasada, że apteka może być prowadzona przez farmaceutę lub spółkę osobową prawa handlowego, w której osobami w pełni odpowiedzialnymi za sprawy spółki są włącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty. (..) Likwidacja spółki, która obecnie prowadzi aptekę oznaczać będzie, że może powstać nowa apteka, ale wyłącznie jako własność farmaceuty lub spółki z decydującym głosem farmaceutów”.

Źródło: ŁW/WIF w Katowicach

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

BAS: Zakaz reklam aptek zgodny z konstytucją RP BAS: Zakaz reklam aptek zgodny z konstytucją RP

Biuro Analiz Sejmowych uznało, że zakaz reklamy aptek nie narusza swobody działalności gospodarczej ...

OIA Kraków: wybory delegatów na VII kadencję OIA Kraków: wybory delegatów na VII kadencję

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie poinformowała o terminach wyborów rejonowych delegatów na VII cz...

Rozporządzenie ws. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Rozporządzenie ws. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej....

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz