REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka z pominięciem ograniczeń demo- i geograficznych. Jaka jest rola Ministra Zdrowia?

17 czerwca 2019 12:07

Farmaceutka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na decyzję Ministra Zdrowia dotyczącą odmowy otwarcia apteki z pominięciem ograniczeń demograficznych i geograficznych. Sąd skargę odrzucił i jednocześnie zwrócił uwagę, na błędne rozumienie roli resortu zdrowia w procesie wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki w takich sytuacjach…

W trzecim kwartale 2019 roku znów zanotowano spadek liczby punktów aptecznych oraz aptek (fot. MGR.FARM).
We wrześniu farmaceutka wniosła skargę na decyzję Ministra Zdrowia dotyczącą otwarcia apteki z pominięciem ograniczeń demo- i geograficznych (fot. MGR.FARM)

Od czerwca 2017 r. obowiązują ograniczenia dotyczące otwierania nowych aptek. Wprowadzone zostały słynną nowelizacją Prawa farmaceutycznego, określaną mianem „apteki dla aptekarza” (czytaj więcej: ‚Apteka dla aptekarza’ wchodzi w życie). Od 26 czerwca 2017 roku zezwolenie na prowadzenie apteki mogą uzyskać wyłącznie farmaceuci lub ich spółki. Jednocześnie nowelizacja wprowadziła też ograniczenia demograficzne i geograficzne. Mówią one, że zezwolenie na nową aptekę wydaje się, jeżeli odległość od niej do już istniejących aptek wynosi przynajmniej 1000 metrów. Apteki mogę być bliżej siebie, tylko w sytuacji gdy w dniu złożenia wniosku, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi więcej niż 3000 osób. Wtedy odległość między nową, a już istniejącymi aptekami może wynosić 500 metrów (czytaj również: Znamy treść nowelizacji Pf: apteka co 500 metrów).

Jednocześnie przepisy mówią, że minister właściwy do spraw zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem tych ograniczeń. Wydanie takiej zgody wymaga jednak pozytywnej opinii w zakresie zasadności pominięcia wspomnianych ograniczeń od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz pozytywnej opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanej lokalizacji apteki (czytaj również: Minister Zdrowia nie zgodził się na nową aptekę. Znamy powód…)

REKLAMA

Historia pewnej odmowy

W lutym 2018 roku pewna farmaceutka wystąpiła do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficznych i geograficznych. Resort zdrowia w maju poprosił Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o „podjęcie działań pozwalających na rozpatrzenie wniosku” oraz przekazanie opinii, o których mowa w art. 99 ust. 3f i 3g Prawa farmaceutycznego. WIF zaopiniował wniosek negatywnie, w rezultacie Minister Zdrowia w lipcu 2018 roku poinformował farmaceutkę o braku podstaw do wydania zgody na prowadzenie apteki z pominięciem ograniczeń demo- i geograficznych.

REKLAMA

We wrześniu farmaceutka wniosła skargę na decyzję Ministra Zdrowia. Wskazywała w niej, że resort zdrowia naruszył przepisy postępowania ogólnej procedury administracyjnej KPA. Zdaniem farmaceutki pismo Ministra Zdrowia było bowiem  decyzją administracyjną, wydaną w przedmiocie odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e Prawa farmaceutycznego. Jej skarga ostatecznie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Warszawie.

Resort zdrowia w odpowiedzi na skargę wskazywał, że wspomniane pismo nie było decyzją administracyjną, ani inną czynnością lub aktem z zakresu działania administracji, która byłaby objęta kognicją sądu administracyjnego. Z tym zdaniem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który skargę odrzucił jako niedopuszczalną.

Najpierw postępowanie główne, potem opinia Ministra Zdrowia

W uzasadnieniu dla swojego postanowienia WSA w Warszawie wskazał, na istotny błąd dotyczący rozumienia przepisów umożliwiających otwarcie apteki z pominięciem ograniczeń demo- i geograficznych. Sąd zwrócił uwagę, że Minister Zdrowia może jedynie wyrazić zgodę na pominięcie w postępowaniu głównym (o wydanie docelowego zezwolenia) ograniczeń (przesłanek) o charakterze demograficzno-geograficznym. Nie ocenia natomiast innych przesłanek ustawowych, których spełnienie warunkuje wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej [np. rękojmia, kwestia lokalu czy przepisy mające zapobiegać koncentracji (art. 99 ust. 3a Prawa farmaceutycznego)].

– Przyjęcie założenia Strony oznaczałoby, że ustawodawca wykreował w tym zakresie swoiste „postępowanie w postępowaniu” i co istotniejsze zastrzegł dla takiej procedury formę decyzji administracyjnej, jako aktu kończącego sprawę. Jest to w świetle wykładni całego art. 99 Prawa farmaceutycznego założenie błędne. O udzieleniu zezwolenia rozstrzyga bowiem wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji administracyjnej – czytamy w uzasadnieniu WSA w Warszawie.

REKLAMA

Sąd wskazał, że ewentualne „zwolnienie” przez Ministra Zdrowia z obowiązku wypełnienia ustawowych ograniczeń demograficzno-geograficznych, jest działaniem prowadzonym w trybie współdziałania. I to o ile wcześniej wszczęto główne postępowanie administracyjne, czyli postępowanie o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

– W piśmiennictwie podkreśla się, że w ramach współdziałania oba organy (główny i współdziałający) powinny działać jedynie w granicach swoich kompetencji. Organ pełniący rolę organu współdziałającego (w tym wypadku Minister Zdrowia) nie może wyręczać czy zastępować organu pełniącego rolę organu głównego (w tym wypadku wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego), do którego właściwości należy merytoryczne załatwienie sprawy. Tymczasem, jak wskazano wyżej, udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności aptekarskiej należy jednoznacznie do kompetencji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – napisał w uzasadnieniu swojego postanowienia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Minister Zdrowia tylko informuje?

Podsumowując WSA stwierdził, że zaskarżone pismo Ministra Zdrowia nie było decyzją administracyjną, a jedynie informacją dla strony postępowania administracyjnego, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny zajął negatywne stanowisko, co do jej potencjalnego „zwolnienia” z obowiązku wypełniania wymogów ustawowych, o których mówi art. 99 ust. 3b Prawa farmaceutycznego. Decyzję WSA potwierdził też NSA postanowieniem z 13 czerwca 2019 r (czytaj również: Trzy wnioski do Ministra Zdrowia o aptekę w trybie specjalnym).

Sygn. akt II GSK 520/19

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

83 miejscowości bez aptek po wejściu „apteki dla aptekarza” 83 miejscowości bez aptek po wejściu „apteki dla aptekarza”

Odkąd w 2017 roku weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego określana "apteką dla aptekarza"...

ZAPPA otwiera Giełdę Aptek – możesz kupić lub sprzedać aptekę ZAPPA otwiera Giełdę Aptek – możesz kupić lub sprzedać aptekę

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) podejmuje kolejny krok w kierunku profesjonaliz...

W aptekarstwie chodzi przede wszystkim o dobro pacjenta, a nie o przedsiębiorczość… W aptekarstwie chodzi przede wszystkim o dobro pacjenta, a nie o przedsiębiorczość…

W 2018 roku ubyło ponad 450 aptek z niespełna 15 tysięcy. To efekt ustawy tzw. Apteki dla aptekarza....

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz