REKLAMA
pt. 5 kwietnia 2024, 08:01

Chcesz złożyć skargę na technika farmaceutycznego? Najpierw musisz wpłacić 200 zł…

Od 26 marca 2024 r. technik farmaceutyczny podlega odpowiedzialności zawodowej. Za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych może stanąć przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Aby tak się stało musi zostać wszczęte przeciwko niemu postępowanie. Wniosek o nie może złożyć, m.in. osoba pokrzywdzona, czyli np. pacjent. Aby tak się stało musi on najpierw wnieść opłatę w wysokości 200 zł…

Chcesz złożyć skargę na technika farmaceutycznego? Najpierw musisz wpłacić 200 zł... (fot. shutterstock.com)
Chcesz złożyć skargę na technika farmaceutycznego? Najpierw musisz wpłacić 200 zł... (fot. shutterstock.com)

26 marca 2024 roku weszły w życie zapisy ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Wśród wielu zmian, jakie ona wnosi, znalazł się również zapis o odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących wymienione w ustawie zawody medyczne, w tym również technika farmaceutycznego. Z tych przepisów wynika, że naruszenia związane z wykonywaniem czynności zawodowych, wiążą się ze stanięciem przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Może ona na osoby wykonujące zawód medyczny nałożyć szereg kar… 

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej – czyli kto? 

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej to organ powoływany przez Ministra Zdrowia. W jej skład wchodzi aż 38 członków. Po 2 przedstawicieli ma każdy z zawodów wymienionych w ustawie, a 4 członków to przedstawiciele ministerstwa zdrowia. Członkowie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej są powoływani na 4-letnią kadencję. Aby zostać jednym z członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej należy: 

 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu danego zawodu medycznego; 
 • nie być karanym z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zawodowej; 
 • dać rękojmie należytego prowadzenia powierzonych zadań; 

Kary, jakie można nałożyć na technika farmaceutycznego

Kary, jakie Komisja Odpowiedzialności Zawodowej może nałożyć na technika farmaceutycznego w związku z pociągnieciem go do odpowiedzialności zawodowej to:

 • kara upomnienia; 
 • kara grzywny; 
 • zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego (maksymalnie na okres 1 roku);
 • wykreślenie z Centralnego Rejestru Medycznego (maksymalnie na okres 5 lat); 
 • pozbawienie uprawnień do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego; 

Ponadto, zgodnie z ustawą, osoba ukarana musi ponieść także koszty postępowania. Składają się na nie: 

 • zwrot kosztów podróży i noclegów oraz utraconych zarobków osób wezwanych przez Komisję, członków Komisji, a także Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii, niezbędnej w prowadzonym postępowaniu;

Wartości kosztów postępowania zostały wyszczególnione w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanych kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej z dnia 3 kwietnia 2024 roku.

W jaki sposób technika farmaceutycznego można pociągnąć do odpowiedzialności zawodowej?

Postępowanie związane z naruszeniem odpowiedzialności zawodowej wszczyna Rzecznik dyscyplinarny. Jest nim prawnik powoływany przez Ministra Zdrowia. Pociągnięcie technika farmaceutycznego do odpowiedzialności zawodowej może nastąpić z urzędu lub na skutek złożenia wniosku o wszczęcie przeciwko niemu postępowania. Uprawnionymi do złożenia wniosku są: 

 • Minister Zdrowia
 • Minister Spraw Wewnętrznych; 
 • Minister Obrony Narodowej
 • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; 
 • osoba pokrzywdzona, np. pacjent; 

Jednak, w celu złożenia wniosku przez osobę pokrzywdzoną, konieczne jest uiszczenie przez nią opłaty w wysokości 200 zł. Jak możemy przeczytać w zapisach ustawy, opłata ta podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania Komisji i stanowi dochód państwa. W przypadku niewniesienia opłaty, wniosek o wszczęcie postępowania jest zwracany pokrzywdzonemu bez jego rozpatrzenia. 

Do odpowiedzialności zawodowej mogą zostać również pociągnięte osoby, które wykonują dany zawód medyczny bez posiadania stosownych uprawnień. W ich przypadku grozić im może kara grzywny, a nawet ograniczenia i pozbawienia wolności. 

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wszystko fajnie. Tylko kto ponosi koszty - jeżeli oskarżenia są bezzasadne?? W ogromnej liczbie przypadków - są to sytuacje wynikające ze złej woli i braku wiedzy pacjentów. Na temat tego co możliwe jest do zrobienia w granicach prawa..