REKLAMA
wt. 14 lutego 2023, 12:33

Dyżury aptek po nowemu! Jak duże zmiany szykuje ustawodawca?

Długo trzeba było czekać, niemniej jednak w końcu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Aktualna wersja dokumentu pochodzi z 31 stycznia i dość znacznie zmienia niektóre z obowiązujących reguł prawnych. Jedną ze zmian jest budząca spore zainteresowanie środowiska kwestia dyżurów aptek…

Nowelizacja ustawy refundacyjnej i ustawy Prawo Farmaceutyczne zakończy odwieczny spór o dyżury apteczne? (fot. Shutterstock)
Nowelizacja ustawy refundacyjnej i ustawy Prawo Farmaceutyczne zakończy odwieczny spór o dyżury apteczne? (fot. Shutterstock)

Projektowana nowelizacja ustawy refundacyjnej to jedna z najważniejszych kwestii ostatnich lat – i to nie tylko w kontekście środowiska farmaceutycznego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nadszedł czas, aby przyjrzeć się wprowadzonym samą ustawą zmianom i wprowadzić ewentualne korekty jej zasad (czytaj również: Co czeka apteki w 2023 roku? Kluczowa nowelizacja ustawy refundacyjnej…).

– Ponad 10-letni okres obowiązywania ustawy refundacyjnej stał się podstawą do przeprowadzenia analizy, w wyniku której uwidoczniły się obszary, w których zaistniały deficyty rozwiązań oraz wady przyjętych rozwiązań – brzmi jedno z pierwszych zdań uzasadnienia projektu MZ.

Jedną z tych kwestii był i nadal jest problem pełnienia przez apteki dyżurów w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Zgodnie z tym, co zakłada nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne dyżury aptek mają stać się co do zasady dobrowolne.

– Projektodawca jest zdania, że dyżury apteczne wymagają odejścia od filozofii przymusowości na rzecz rozwiązań w pierwszej kolejności bazujących na dobrowolności – można przeczytać w uzasadnieniu wspomnianej nowelizacji ustawy PF.

Ustawodawca proponuje, aby dyżury aptek w dzień wolny od pracy pełnione były przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe, w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 10.00 a 18.00. Dyżur w porze nocnej z kolei powinien odbywać się przez 2 kolejne godziny zegarowe pomiędzy 19.00 a 23.00.

Drobne szczegóły mają ogromną wagę…

Jak to ma wyglądać w praktyce? Zarząd powiatu, po zebraniu od aptek rozkładu godzin ich pracy analizuje je pod względem lokalnego zapotrzebowania na dostęp do leków i usług farmaceutycznych. Następnie przedstawia podmiotom prowadzącym apteki swoje sugestie.

– Co najmniej na 21 dni przed wydaniem uchwały, o której mowa w ust. 3, zarząd powiatu informuje podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną na terenie tego powiatu, indywidualnie albo zbiorowo, w sposób określony w ust. 6, o potrzebie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, wskazując dni i godziny, w jakich mają być pełnione te dyżury – czytamy w projekcie dostępnym na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Zasada dobrowolności w kwestii dyżurowania co prawda ma obowiązywać, ale tylko w przypadku, kiedy do dyżurowania zgłosi się wystarczająca liczba placówek aptecznych na terenie danego powiatu. W innym wypadku powiat samodzielnie zaproponuje aptekom kształt rozkładu dyżurów na podlegającym mu terenie.

– W przypadku braku zgłoszenia apteki w sposób, o którym mowa w ust. 5, lub w przypadku zgłoszenia przez podmiot prowadzący apteki niespełniających kryteriów, o których mowa w ust. 7, wyznacza do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub w dni wolne od pracy aptekę ogólnodostępną – brzmi art. 94 ust. 9 przygotowywanej korekty ustawy PF.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do proponowanych zmian – takie wyznaczenie będzie wiązało się z przymusowością w przypadku pierwszej wyznaczanej apteki. Brak sprzeciwu lub brak przesłanek niepozwalających danej aptece na prowadzenie dyżurów uprawnia zarząd powiatu do przesłania kopii uchwały do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ oraz do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Dyżury płatne tylko w części i tylko w mniejszych miastach…

Zgodnie z proponowanymi zmianami pełnienie dyżurów na podstawie przyjętej przez zarząd powiatu uchwały będzie płatne. Wczytując się jednak w szczegóły nowych przepisów można wyczytać odstępstwa od tej zasady.

– Podlega finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku apteki ogólnodostępnej wyznaczonej, zgodnie z ust. 9 pkt 1 albo 2, do pełnienia dyżuru w powiecie mającym siedzibę w miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 40 tysięcy – brzmi art. 94 ust. 12.

Oznacza to, że nie będą podlegać finansowaniu ze środków NFZ dyżury aptek w miastach na prawach powiatu, w których to liczba mieszkańców przekracza 40 tysięcy. Co więcej – finansowanie przez narodowego płatnika będzie dotyczyło tylko pierwszej wyznaczonej do danego dyżuru apteki – w wymiarze czasowym przewidzianym w ustawie. Pozostałe dyżurujące apteki bądź ponadnormatywne godziny dyżurowania będą mogły, ale nie będą musiały być dofinansowane przez powiat.

– Każda z tych możliwości nie jest blokowana przez projektodawcę, każda z nich jest więc dopuszczalna do zrealizowania przez powiat, ale to powiat na zasadzie fakultatywności będzie decydował czy są takie potrzeby – brzmi treść nowych przepisów.

Poziom finansowania ma mieć postać wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie stanowiącej równowartość 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru. W tym celu podmiot prowadzący aptekę będzie musiał zawszeć z NFZ dodatkową umowę (czytaj więcej: Apteka na nocnych dyżurach zarobi nawet 8,5 tys. zł miesięcznie?).

Apteka unikająca dyżurowania będzie ukarana?

W myśl procedowanych przepisów projektodawca przewiduje w art. 103 ustawy PF możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki placówce, która pomimo wyznaczenia jej do pełnienia dyżurów unika w sposób uporczywy wykonywania tego obowiązku.

– Wolą projektodawcy jest również, aby podstawą ewentualnego cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki było takie uchylanie się od pełnienia dyżurów, które miałoby charakter uporczywy a zatem powtarzalny, ewidentnie celowy i zawiniony – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Co więcej – apteka, która do 30 września nie przekaże powiatowi rozkładu godzin pracy na kolejny rok kalendarzowy podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł. Karę tę nakładać będzie starosta w drodze decyzji.

Wyraźnie widać zatem, że w trakcie obowiązywania umowy z NFZ (podpisywana jest ona na okres 1 roku) apteki będą musiały pełnić zadeklarowane lub zlecone przez powiat dyżury – bez względu na okoliczności towarzyszące. Fundusz będzie dokonywał płatności za odbyte dyżury nie później niż 15 dni od dnia otrzymania zestawienia dyżurów.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wygląda na to że dyżury nadal będą przymusowe i bezpłatne. To gdzie ta dobra zmiana?
😂😂 Proste, jasne i przejrzyste zasady dla wszystkich... Nie, witamy w Polsce. Po prostu kogoś pogięło...