REKLAMA
czw. 17 stycznia 2019, 08:20

Farmaceuta pójdzie do więzienia za sprzedaż leku do Domu Pomocy Społecznej?

Farmaceucie, który sprzeda leki do Domu Pomocy Społecznej może grozić do 5 lat więzienia – takie zapisy znalazły się w projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wynika z niego, że apteki będą mogły zaopatrywać DPS-y wyłącznie nieodpłatnie i to za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Za sprzedaż leków do Domu Pomocy Społecznej może grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (fot. Shutterstock)
Za sprzedaż leków do Domu Pomocy Społecznej może grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (fot. Shutterstock)

Nie gasną kontrowersje związane z projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem procedowanego od kilku miesięcy dokumenty, jest uszczelnienie przepisów w kontekście nielegalnego wywozu leków i walki z nim (czytaj więcej: Ziobro: Proponujemy ustawę, która pozwoli ścigać przestępców z mafii lekowej). Resort sprawiedliwości najwyraźniej zapędził się w zaostrzaniu niektórych przepisów. Ucierpieć na tym mogą m.in. Domy Pomocy Społecznej.

W miniony piątek w RCL pojawiła się kolejna wersja projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W takim kształcie została ona skierowana do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Eksperci od razu zauważyli, że wersja ta mocno różniła się od pierwotnego projektu opublikowanego 1 października 2018 roku. Zniknęły z niego między innymi zapisy dotyczące zmian w zakazie reklamy aptek i Karty Dużej Rodziny (czytaj więcej: Ministerstwo wycofuje się ze zmian w zakazie reklamy aptek…).

Resort sprawiedliwości tłumaczył, że z pierwotnego projektu zostały wydzielone najpilniejsze przepisy związane z koniecznością zwalczania przestępczości związanej z odwróconym łańcuchem dystrybucji. Zachowano też te zmiany, których termin wdrożenia wynika z prawa europejskiego.

Komu apteka może, a komu nie może sprzedawać leków?

W ostatniej wersji projektu zachowano jednak inne przepisy, które wśród farmaceutów (i nie tylko) wzbudziły sporo kontrowersji. Jednym z nich jest nowe brzmienie art. 86a, który określa zasady zbywania przez apteki produktów leczniczych. Zdaniem resortu sprawiedliwości jego aktualne brzmienie „doprowadziło do nieuprawnionego wykorzystania podmiotów leczniczych do odwrócenia klasycznego łańcucha dystrybucji leków”.

Obecnie art. 86a stanowi zakaz zbywania produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne do innych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych oraz hurtowni farmaceutycznych. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości jest to zapis niekompletny i stanowi jedną z furtek wykorzystywanych przez przestępców wywożących leki z Polski.

– Regulacja nie obejmowała wielu sytuacji spotykanych w praktyce, takich jak np. zbywanie produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne do domów opieki społecznej albo do innych przedsiębiorców niebędących pacjentami oraz zbywania produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych za pośrednictwem sklepów zielarskich i ogólnodostępnych – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowe brzmienie art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne

Resort sprawiedliwości zaproponował więc nowe brzmienie wspomnianego artykułu mówiące, że apteka lub punkt apteczny mogą zbyć produkty lecznicze wyłącznie w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności lub na podstawie zapotrzebowania wystawionego przez podmioty wykonujące działalność leczniczą – na zasadach określonych w relewantnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego (przede wszystkim Prawa farmaceutycznego i regulacji dotyczących cen urzędowych produktów leczniczych objętych refundacją).

– Takie rozwiązanie zmierza do klarownego określenia zasady, jaką powinny kierować się apteki biorące udział w obrocie detalicznym produktami leczniczymi, tj. ukierunkowania obrotu na bezpośrednie zaopatrywanie w produkty lecznicze ludności, a także podmiotów wykonujących działalność leczniczą na potrzeby związane z leczeniem pacjentów. Intencją projektodawców jest ograniczenie możliwości obejścia tej zasady, jak to miało miejsce w przypadku dotychczasowego brzmienia art. 86a Prawa farmaceutycznego, które doprowadziło do nieuprawnionego wykorzystania podmiotów leczniczych do odwrócenia klasycznego łańcucha dystrybucji leków – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jednocześnie apteki i punkty apteczne będą mogły nieodpłatnie przekazywać produkty lecznicze (nieobjęte refundacją) jedynie w czterech, enumeratywnie wymienionych przypadkach:

 • na rzecz domów pomocy społecznej – w zakresie zadań ustawowych związanych z pomocą w organizowaniu farmakoterapii,
 • instytucjom państwowym – w przypadku wystąpienia konstytucyjnych stanów wyjątkowych,
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą – wyłącznie w celu ich zaopatrzenia,
 • pacjentom – wyłącznie na potrzeby ich leczenia.

Nieodpłatne zbycie produktów leczniczych na rzecz tych podmiotów będzie musiało być poprzedzone zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, udzielaną w drodze postanowienia, na wniosek składany przez podmiot prowadzący aptekę w określonym przez ustawę terminie.

A co ze sprzedażą leków do Domów Pomocy Społecznej?

Z proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zapisów wynika, że apteki i punkty apteczne nie będą mogły sprzedawać leków do Domów Pomocy Społecznej. Możliwe będzie jedynie nieodpłatne zbycie im produktów leczniczych – i to za zgodą lokalnego WIF.

Na ten problem już od miesięcy zwraca uwagę Naczelna Izba Aptekarska, która już w lipcu pisała w tej sprawie do resortu sprawiedliwości (czytaj więcej: Domy pomocy społecznej będą kupować leki z hurtowni, a nie z aptek?).

– Przepis w zaproponowanym brzmieniu spowodowałbym, że apteki ogólnodostępne nie mogłyby zbywać produktów leczniczych na rzecz podmiotów, które nabywają je na podstawie i w celach, określonych w odrębnych przepisach prawa – czytamy w piśmie NIA. – Zmiana uniemożliwiłaby m.in. domom pomocy społecznej oraz domom dziecka nabywanie leków dla swoich podopiecznych.

Naczelna Izba Aptekarska w swojej opinii, przesłanej do Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazywała wręcz, że należy cały art. 86a skreślić. W tabeli uwag, która znalazła się w projekcie nowelizacji, można zresztą dowiedzieć o zastrzeżeniach innych uczestników konsultacji publicznych, do wspomnianych zapisów. Wskazują oni, że takie brzmienie art. 86a w powoduje, że zakazana będzie sprzedaż lub przekazywanie przez apteki leków do licznych instytucji, takich jak: domy dziecka, hospicja, domy pomocy społecznej. Jednocześnie daje ono możliwość oddawania produktów leczniczych bez ograniczeń osobom fizycznym za darmo.

Resort sprawiedliwości uznał jednak te uwagi za bezzasadne.

– Przepisy prawa nie przyznają domom dziecka i hospicjom uprawnień w zakresie posiadania i stosowania produktów leczniczych, natomiast domy opieki społecznej są wskazane w przedmiotowym przepisie – tłumaczyło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kara więzienia za sprzedaż leku do DPS-u

Tym co budzi jeszcze większe kontrowersje, jest nowa sankcja przewidziana za złamanie przez pracownika apteki wspomnianego art. 86a. Znalazła się ona w art. 126b. 1. i mówi: „Kto zbywa produkt leczniczy z naruszeniem warunków określonych w art. 86a ust.1-3 lub z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 87 ust. 5, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Resort sprawiedliwości uważa, że taki rodzaj kary uzasadniony jest „przeciwdziałaniem procederowi niepożądanego, odwróconego łańcucha dystrybucji, w szczególności ze względu na jego wieloetapową konstrukcję”.

– Konstrukcja proponowanego przepisu art. 126b określającego znamiona czynu zabronionego, co do zasady została oparta na dotychczas wypracowanej metodzie penalizacji nawiązującej do konkretnych nakazów i zakazów administracyjnych związanych z charakterystyką obrotu produktami leczniczymi, przy czym w sposób znaczący rozszerzono krąg nakazów i zakazów, których naruszenie będzie wyczerpywało znamiona przestępstwa. Z drugiej strony uściślono nakazy i zakazy, których naruszenie będzie podlegało penalizacji – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w proponowanym obecnie kształcie, niemożliwa stanie się sprzedaż leków przez apteki i punkty apteczne do Domów Pomocy Społecznej. Pracownikowi apteki, który podpisze się pod fakturą takiej sprzedaży, będzie groziła kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Apteki i punkty apteczne będą mogły zbywać wyłącznie bezpłatnie produkty lecznicze do DPS-ów.

Etap legislacyjny: Stały Komitet Rady Ministrów

Źródło: ŁW

Artykuł sponsorowany

Czy stres wpływa na poziom naszej odporności?

4 grudnia 202308:06

Wielkimi krokami zbliża się okres zwiększonej liczby zachorowań wśród społeczeństwa. W tym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z naszym układem odpornościowym. Wszystko, co zakłóca jego prawidłowe funkcjonowanie przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowania na popularne jesienią i zimą infekcje. Jednym z takich czynników jest chociażby stres…

Co możesz zarekomendować pacjentowi, który poszukuje preparatu łagodzącego objawy stresu? (fot. Shutterstock)

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY I JEGO FUNKCJE

Układ immunologiczny to swojego rodzaju strażnik strzegący nasz organizm przed wszechobecnymi patogenami. W odpowiedzi na kontakt z patogenem układ ten aktywuje dostępne mu mechanizmy obronne. Wśród nich są przede wszystkim komórki układu immunologicznego, takie jak makrofagi, monocyty, czy też limfocyty [1]. Działanie całego systemu obronnego organizmu opiera się przede wszystkim na procesach fagocytozy, czyli likwidacji drobnoustrojów, które dostały się do organizmu. Każde zakłócenie pracy tegoż układu przekłada się na spadek odporności organizmu. Wśród czynników negatywnie wpływających na jego pracę jest m.in. stres [1].

STRES – CZYM JEST I JAK WPŁYWA NA ORGANIZM?

Stres to osobnicza, zależna od indywidualnych cech reakcja organizmu na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, zwane stresorami [2]. Co może być stresorami/stresogenami? Zarówno czynniki fizyczne (głód, zimno, wysiłek) jak i psychiczne (strach, depresja) i biologiczne (infekcja) [1,3]. Organizm nie pozostaje obojętny na odczuwany stres, który niejako pełni rolę regulacyjną wobec zależności zdrowie – choroba [4]. Silny, a zwłaszcza długotrwały stres obniża odporność organizmu na czynniki stresogenne i zaburza homeostazę całego organizmu, w tym funkcjonowanie układu odpornościowego [5,6]. W jaki sposób?

WZAJEMNA ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM, ODPORNOŚCIOWYM I HORMONALNYM

Zapamiętaj – układ nerwowy jest nierozerwalnie powiązany z układem hormonalnym i układem immunologicznym [1,6,7]. Narażenie organizmu na stres (zwłaszcza chroniczny) potęguje zmiany neurohormonalne w jego obrębie [1]. Stres moduluje pracę układu nerwowego, który poprzez wpływ na wytwarzanie hormonów wywołuje zmiany w obrębie funkcjonowania systemu odpornościowego całego organizmu. Dlatego też należy walczyć ze stresem – łagodząc tym samym jego wpływ na odporność w okresie jesienno – zimowym. Bezsprzecznie główną rolę w tym całym mechanizmie odgrywa kortyzol [7].

HORMON STRESU – KORTYZOL – W JAKI SPOSÓB OBNIŻA ODPORNOŚĆ?

Kortyzol to hormon glikokortykosteroidowy, którego produkcja wzrasta w sytuacjach stresowych [5,7,8,9]. Kortyzol syntetyzowany jest przez nadnercza, będące częścią tzw. osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś HPA) [7,8]. Oś ta to jeden z najważniejszych sposobów oddziaływania układu nerwowego na reakcje odpornościowe [9]. A wszystko to właśnie za sprawą kortyzolu. Stres, za sprawą zwiększonej ilości kortyzolu, przyczynia się do wzmożonej immunosupresji – kortyzol obniża poziom odporności komórkowej w obrębie układu immunologicznego i tym samym upośledza jego pracę [6]. W jaki dokładnie sposób? Okazuje się, że zwiększone ilości kortyzolu zakłócają równowagę w obrębie limfocytów Th1 i Th2, hamują proliferację limfocytów i uwalnianie czynników prozapalnych [1]. Mówiąc zatem ogólnikowo – stres zmniejsza całkowitą liczbę limfocytów i przyczynia się do spadku odporności [1]. Mając zatem na uwadze, że poziom kortyzolu bardzo mocno reaguje na stres – w jaki sposób można zminimalizować wpływ stresu na układ immunologiczny [8]?

JAK ZMNIEJSZYĆ STRES I OGRANICZYĆ JEGO WPŁYW NA HOMEOSTAZĘ ORGANIZMU?

Najlepszym rozwiązaniem byłoby unikanie czynników stresogennych. Wszyscy wiemy jednak, że zwykle jest to niemożliwe lub przynajmniej trudne do wykonania. Z pomocą przyjść mogą jednak związki obecne w niektórych roślinach, stanowiące podstawę niektórych produktów dostępnych w aptekach. Mowa chociażby o walerianie, chmielu czy też męczennicy [10].

Dlaczego akurat te 3 konkretne rośliny? Chociażby dlatego, że posiadają dobrze udokumentowany, pozytywny wpływ na redukcję stresu [11]. Warto też wiedzieć, że zarówno waleriana, chmiel oraz męczennica wpisane są przez Europejską Agencję Leków do monografii obejmującej produkty stosowane w redukowaniu łagodnych objawów stresu psychicznego [11]. Pamiętaj o tym, rekomendując preparat mający na celu wsparcie pacjenta w sytuacjach stresowych.

VALUSED TO PRODUKT LECZNICZY NA BAZIE WALERIANY, CHMIELU I MĘCZENNICY

Co możesz zarekomendować pacjentowi, który poszukuje preparatu łagodzącego stany napięcia nerwowego? Zwłaszcza w nadchodzącym okresie jesienno – zimowym, kiedy wiesz już, że stres potrafi osłabić działanie układu odpornościowego? Warto wybrać produkt leczniczy na bazie sprawdzonych substancji. Takim preparatem jest chociażby lek Valused [12].

W składzie produktu leczniczego Valused znajdują się wyciągi z kozłka lekarskiego, chmielu zwyczajnego i męczennicy cielistej [12]. Produkt łagodzi objawy napięcia nerwowego, wynikające chociażby z narażenia na sytuacje stresogenne. Dodatkowo może być również stosowany, jako środek wspomagający w trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym [12]. Rekomendowany jest osobom dorosłych oraz pacjentom powyżej 12 roku życia [12].  Valused to dobre rozwiązanie także dla osób, u których ciągłe narażenie na stres może negatywnie wpływać na poziom odporności. Pamiętaj o tym.


Literatura:
 1. Czynniki modulujące układ immunologiczny człowieka, Ewelina Dymarska, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 19(2)/2016
 2. Magnesium status and stress: the vicious circle concept revisited, Gisele Pickering, Andre Mazur, Marion Trousselard, Przemysław Bienkowski, Natalia Yaltsewa, Mohamed Amessou, Lionel Noah, Etienne Pouteau, Nutrients 2020, 12, 3672
 3. Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, Agnieszka Grygorczuk, Psychiatry 2008; 5:111-115
 4. Problematyka stresu – przegląd koncepcji, Anna Kaczmarska, Patrycja Curyło-Sikora, Hygeia Public Health 2016, 51(4): 317-321
 5. Understanding the relationships between physiological and psychosocial stress, cortisol and cognition, Katharine Ann James, Juliet Ilena Stromin, Nina Steenkamp, Macr Irwin Combrinck, Front Endocrinol. 2023, 14:1085950.
 6. Rola hormonów w regulacji homeostazy organizmu człowieka, Bogusław Pawlaczyk, Homines Hominibus, Vol.6, 2010, 7-20
 7. Molecular links between endocrine, nervous and immune system during chronic stress, Roberto Zefferino, Sante Di Gioia, Massimo Conese, Brain and Behavior, 2021;11:e01960
 8. Diurnal cortisol slopes and mental and physical health outcomes: a systematic review and meta-analysis, Emma K. Adam, et.al., Psychoneuroendocrinology 2017 September; 83:25-41
 9. Wpływ stresu na układ odpornościowy w przebiegu choroby nowotworowej z perspektywy biomedycznej, Agnieszka Rolińska, Jacek Furmaga, Wojciech Czyżewski, Psychoonkologia 2017, 21(2): 58-65
 10. Surowce roślinne o działaniu przeciwlękowym i antydepresyjnym, Gerard Nowak, Herba Polonica, vol 55, no 1, 2009
 11. Medicinal plants used for anxiety, depression, or stress treatment: an update, Masa Kenda, et.al., Molecules 2022,27,6021
 12. Charakterystyka Produktu Leczniczego Valused