REKLAMA
czw. 1 lipca 2021, 12:51

Jak od dzisiaj realizować recepty w aptekach?

Od 1 lipca pracownicy aptek nie mogą już stosować dotychczasowych zasad realizacji recept. Obowiązujące stają się wyłącznie te, które znalazły się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją z 17 czerwca. Oto podsumowanie najważniejszych z nich.

Resort zdrowia w swoich komunikatach wskazuje, że apteki nadal będą mogły szczepić przeciw grypie oraz prowadzić testy, ale komercyjnie (fot. Shutterstock)
Od dzisiaj obowiązują nowe zasady realizacji recept (fot. Shutterstock)

Jak zrealizować receptę bez dawkowania lub z błędnym dawkowaniem?

W przypadku gdy dawkowanie leku na recepcie jest nieczytelne, błędne lub niezgodne z ustawą, osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,

b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wyjątki:

Zasad tych nie stosuje się w przypadku:

  • gdy sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,
  • wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania.

Jak zrealizować receptę, na której brak ilości leku?

Jeśli na recepcie nie wskazano ilości leku przepisanego pacjentowi, możliwa jest jej realizacja w następujących sytuacjach:

W przypadku refundowanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie leków refundowanych. W przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – jedno najmniejsze opakowanie dostępne w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli natomiast określono sposób dawkowania i okres stosowania – w takim przypadku osoba wydająca przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę.

W przypadki leku recepturowego osoba wydająca przyjmuje ilość odpowiadającą jednemu ryczałtowi, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji.

Jak zrealizować receptę z uprawnieniem dodatkowym i odpłatnością 100%/X?

Od 1 lipca lek przepisany pacjentowi z uprawnieniem dodatkowym, ale z odpłatnością 100% lub X, wydawany jest bez zniżki. Od tej reguły są jednak trzy wyjątki: recepty dla pacjentów z uprawnieniem IB recepty dla pacjentów z uprawnieniem WE recepty dla pacjentów z uprawnieniem ZK na leki z wykazu leków przysługujących bezpłatnie w związku z oddawaniem krwi (czytaj więcej: Od 26 maja zmiany w lekach dla pacjentów z uprawnieniem ZK)

Od 1 lipca lek przepisany pacjentowi z uprawnieniem dodatkowym, ale z odpłatnością 100% lub X, wydawany jest bez zniżki.

Wyjątki:

Powyższej reguły nie stosuje się w przypadku recept dla pacjentów z uprawnieniami IB, WE oraz ZK w sytuacji przepisania leków z wykazu leków przysługujących bezpłatnie w związku z oddawaniem krwi.

Jak zrealizować receptę weterynaryjną na lek psychotropowy?

Od 1 lipca lekarze weterynarii mogą wystawiać recepty papierowe na lek zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (np. luminal, diazepam, klonazepam), wyłącznie na receptach zawierających numery nadane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Numer ten zaczyna się od „07”, a na jego dwudziestą pierwszą cyfrę stanowi „7”. Recepty takie nie muszą posiadać kodów kreskowych (czytaj również: WAŻNE: Recepty weterynaryjne od 1 lipca jednak BEZ kodów kreskowych!).

Jak liczyć termin ważności recepty papierowej, na której jest kilka leków?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca, na jednej recepcie w postaci papierowej nie przepisuje się produktów leczniczych, w odniesieniu do których art. 96a ust. 7 ustawy – Prawo farmaceutyczne przewiduje różne terminy realizacji recepty. W przypadku recept w postaci papierowej produkty lecznicze, dla których przepis, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przewiduje różne terminy realizacji recepty, powinny być przepisane na oddzielnych receptach. 

Natomiast w przypadku przepisania na recepcie w postaci papierowej, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, o różnych terminach realizacji recepty, termin realizacji takiej recepty jest wyznaczany przez najkrótszy z terminów realizacji dla przepisanych na niej produktów, środków lub wyrobów.

Jakie druki recept papierowych obecnie obowiązują?

Od pierwszego lipca obowiązujący będzie wyłącznie wzór papierowej recepty z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. Od wcześniejszych różni się on brakiem rubryki „Oddział NFZ”. Jednocześnie ważność zachowują recepty na starych drukach wystawione przed 1 lipca i nadal niezrealizowane. Do takich recept (również w formie elektronicznej) stosuje się dotychczasowe przepisy (czytaj również: Do kiedy są ważne stare wzory recept papierowych?).

Od 1 lipca obowiązywał będzie już tylko jeden wzór recept papierowych (fot. MGR.FARM)

Jak zrealizować receptę papierową, jeśli lekarz wpisze na niej oddział NFZ?

Mimo obowiązywania od 1 lipca druków recept bez rubryki na „Oddział NFZ”, istnieje ryzyko, że lekarze z przyzwyczajenia będę go wpisywać w miejscu gdzie znajdował się on dotychczas. Taki zapis nie unieważnia recepty. Pracownik apteki może go zignorować – potraktować jako „informację lub znak niestanowiący reklamy” i zrealizować receptę zniżkowo. (czytaj więcej: Identyfikator NFZ na recepcie. Fundusz odpowiada na pytania… ).


Opracowano na podstawie:

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]