REKLAMA
wt. 26 marca 2024, 13:01

Jak wygląda „przymusowe” wyznaczanie aptek do pełnienia dyżurów?

Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady organizowania pracy aptek w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Z założenia dyżury są dla aptek dobrowolne, jednak jeśli żadna z nich na terenie powiatu nie wyrazi gotowości do ich pełnienia, władze powiatu mają do dyspozycji procedurę „przymusowego” wyznaczenia aptek do dyżurów. Jak ona wygląda?

Od 1 stycznia całkowicie zmienią się zasady organizowana dyżurów aptek (fot. Shutterstock) włamania do aptek
Dolnośląska Izba Aptekarska wyjaśnia jak wygląda wyznaczanie aptek do "przymusowego" pełnienia dyżurów (fot. Shutterstock)

Dolnośląska Izba Aptekarska wydała komunikat dotyczący kierowania do aptek wezwań, przez zarządu powiatów, dotyczących dyżurów. Izba przypomina, że od 1 stycznia obowiązują nowe zasady organizowania pracy aptek w godzinach nocnych i dni wolne od pracy.

– Zmienione prawo zakłada, że – co do zasady – pełnienie przez apteki dyżurów będzie dobrowolne i odpłatne (sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia). Zmieniony i znacznie rozbudowany art. 94 ustawy – Prawo farmaceutyczne (w skrócie: „p.f.”) określa również procedurę wskazywania aptek do pełnienia dyżurów – wskazuje DIA.

Procedura ta składa się z dwóch etapów. W pierwszym apteki zgłaszają się dobrowolnie do pełnienia dyżurów. Jeśli żadna apteka nie zgłosi się do pełnienia dyżurów zarząd powiatu może sam taką aptekę wyznaczyć.

– W tym zakresie jednak związany jest przepisami i przesłankami prawnymi, które są w nich zawarte – przypomina DIA.

„Przymusowe” wyznaczanie aptek do dyżurów

Izba przypomina, że wyznaczanie aptek do pełnienia „przymusowych” dyżurów reguluje art. 94 ust. 10 p.f. Przepis ten stwierdza:

„Przed podjęciem uchwały […] osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną […] w terminie 7 dni od dnia wezwania przez zarząd powiatu, składa oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 8, oraz że w wyznaczanej aptece ogólnodostępnej spełnione są wymagania, o których mowa w ust. 7 pkt 3. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń przewidzianej w art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: «Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.». Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”

DIA zwraca też uwagę, że przepis ten odwołuje się również do innych przepisów ustawy. Jego istotą jest skierowanie przez zarząd powiatu wezwania do apteki. Warunkiem wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru jest złożenie przez jej właściciela oświadczenia, o którym mowa w art. 94 ust. 7 pkt 3 p.f. Oświadczenie to wydaje się w odpowiedzi na wspomniany wniosek. Dotyczy ono tego że apteka ma możliwość zapewnienia asortymentu na potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz pozostałe produkty aptek ogólnodostępnych oraz w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej, a także – o liczbie personelu apteki dostosowanej do zapewnienia tych potrzeb.

– W związku z tym Izba wskazuje, że właściciel apteki wespół z kierownikiem apteki ocenia, czy liczba zatrudnionego personelu umożliwia mu podjęcie się obowiązku dyżurowania. Natomiast właściciel apteki – w ocenie Izby – nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że apteka ww. obowiązek spełnia. W szczególności nie może on złożyć takiego oświadczenia, jeżeli nie odpowiada to rzeczywistemu stanowi rzeczy – wskazuje DIA.

Do czego wzywają zarządy powiatów?

Izba wskazuje, że w ostatnim czasie dostaje zgłoszenia od właścicieli aptek, którzy odbierają wspomniane wezwania kierowane od zarządów niektórych powiatów.

– Sposób zredagowania tych wezwań sugeruje (lub może sugerować), że właściciel apteki musi złożyć oświadczenie o określonej treści. To znaczy, że spełnia opisane wyżej wymagania, które wynikają z art. 94 ust. 7 pkt 3 p.f. Tymczasem – jak już to zasygnalizowano ‒ w ocenie Izby apteka może złożyć oświadczenie co do spełniania wymogów, określonych w art. 94 ust. 7 pkt 3 p.f., jeżeli m.in. jej możliwości kadrowe umożliwiają wywiązanie się z obowiązku dyżurowania. Jeżeli tak nie jest – właściciel apteki składa oświadczenie, w którym neguje ten stan rzeczy – wyjaśnia DIA.

Izba wskazuje również, że zgodnie z art. 129bb ust. 1 pkt 2 p.f. „Karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł podlega podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną: w imieniu którego nie zostało złożone oświadczenie, o którym mowa w art. 94 ust. 10 zdanie pierwsze”.

– W ocenie Izby przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że apteka może być ukarana za niezłożenie odpowiedzi na wezwanie zarządu powiatu, ale nie – za złożenie oświadczenia, że nie posiada zasobów kadrowych potrzebnych do wywiązania się z obowiązku dyżurowania. Innymi słowy – apteka ma obowiązek złożyć oświadczenie co do wymogów, o których mowa w art. 94 ust. 7 pkt 3 p.f., czyli odpowiedzieć na wezwanie sformułowane przez zarząd powiatu, ale nie ma obowiązku stwierdzać w nim, że posiada zasoby pracownicze do wypełnienia obowiązku dyżurowania (zwłaszcza, jeżeli nie odpowiada to rzeczywistemu stanowi rzeczy) – wskazuje DIA.

Izba uznaje za nieuprawnione sugerowanie właścicielom aptek, że na mocy art. 94 ust. 10 p.f. mają oni obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu wystarczających zasobów kadrowych do pełnienia dyżurów pod rygorem zapłaty kary pieniężnej. W ocenie izby takie działanie należy też rozpatrywać w kategoriach wprowadzania w błąd.

Źródło: ŁW/DIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]