REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jedna apteka dyżurująca to za mało? Wojewoda znowu unieważnia uchwałę w Pleszewie

12 czerwca 2018 07:42

Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie dotyczącą ustalenia całodobowych dyżurów aptek. Uznał on, że zobligowanie do pełnienia dyżurów tylko aptek z miasta Pleszewa, nie zapewnia dostępu mieszkańców pozostałych gmin do leków i usług farmaceutycznych.

Pod koniec ubiegłego roku Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pleszewskiego w 2018 roku. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym orzekł jednak nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa. Stwierdził, że podjęta przez Radę Powiatu uchwała nie zabezpiecza w pełni interesu mieszkańców i wprost wskazał jak harmonogram powinien wyglądać. Jego zdaniem apteki powinny dyżurować przez całą noc (czytaj więcej: Wojewoda unieważnił uchwałę w sprawie harmonogramu dyżurów aptek).

W rezultacie Rada Powiatu w Pleszewie przygotowała nową uchwałę, w której zobowiązała pleszewskie apteki do całodobowych dyżurów w formacie tygodniowym. To rozwiązanie spotkało się z ostrym protestem tamtejszych aptekarzy (czytaj więcej: Aptekarze przeciwko dyżurom: Nie da się pracować 24 godziny na dobę!).

REKLAMA

– Nie da się pracować 24 godziny na dobę, a tym bardziej przez 7 dni w tygodniu non stop, tak jak to uchwaliła pleszewska Rada Powiatu – mówił Mariusz Politowicz. – Jako członek samorządu aptekarskiego wiem, że nasza opinia, samorządu, jest negatywna. Myśmy to podnosili. Rada Powiatu zupełnie bezrefleksyjnie nie odniosła się do do tego. Stwierdziła, że nasze uwagi są bezzasadne, że nie zasługują na uwzględnienie. To jest oczywiście nieprawą, bo żaden człowiek nie może pracować tak długo.

REKLAMA

– Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu zauważa, że harmonogram powinien być 24-godzinny. Nie możemy rozpatrywać, czy iść aptekarzom na rękę z dyżurami. Każdy przypadek musi być zabezpieczony i zwykłe funkcjonowanie nie ma z tym nic wspólnego. Mają być dyżury 24-godzinne i nie będziemy mieli wyjścia, i taki harmonogram będziemy musieli ustalić – zauważył starosta pleszewski Maciej Wasielewski.

Okazuje się jednak, że Wojewoda Wielkopolski po raz kolejny unieważnił uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie dot. rozkładu godzin pracy aptek.

Tym razem Zbigniew Hoffmann uznał, że wyznaczenie do pełnienia całodobowych dyżurów wyłącznie aptek z miasta Pleszewa, nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców z pozostałych gmin tego powiatu.

– Organ nadzoru dokonując analizy załączników do uchwały, stwierdził, iż w uchwale ustalono tygodniowy system dyżurowania aptek (załącznik nr 2), który każdorazowo został ograniczony do jednej z aptek znajdujących się w mieście Pleszewie, przy czym, uwzględniając w tym zakresie wydane w dniu 31 stycznia 2018 r. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.4131.1.58.2018.6, ustalono całodobowy dostęp do usług farmaceutycznych – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody.

REKLAMA

Jego zdaniem Rada Powiatu w Pleszewie podejmując powyższą uchwałę nie w pełni wypełniła delegację ustawową utrzymując, wbrew wskazaniom zawartym we wcześniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym, dyżury aptek zlokalizowanych wyłącznie na terenie miasta Pleszewa.

– W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono, iż przy wprowadzonym tygodniowym systemie dyżurowania, w tych gminach powiatu pleszewskiego, które posiadają tylko jedną aptekę, musiałaby ona pracować całą dobę w każdym dniu 2018 r. Odnosząc się do powyższego argumentu należy stwierdzić iż ustalenie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu powinno polegać na włączeniu, w miarę możliwości, wszystkich aptek z danego powiatu do jednolitego systemu dyżurów, a nie ograniczać się do terenu poszczególnych gmin – uznał Wojewoda Wielkopolski.

Jako argument dla swojego rozstrzygnięcia Hoffmann przytacza stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zawarte w wyroku o sygn. akt III SA/Łd 187/14 z dnia 11 kwietnia 2004 roku, w którym stwierdzono, że w sytuacji, w której tylko jedna apteka na terenie Powiatu będzie czynna całodobowo oznacza, iż nie zapewnia się odpowiedniej dostępności do usług świadczonych w porze nocnej, święta i dni wolne dla mieszkańców całego Powiatu i nie przewiduje, że mogą zaistnieć sytuacje nadzwyczajne, kiedy potrzebny będzie możliwie najszybszy dostęp do leków i usług fachowego farmaceuty. Stanowisko zaprezentowane w powyższym wyroku zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 14 kwietnia 2015 roku sygn. akt II GSK 1765/15.

– Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż ustalenie rozkładu pracy aptek z powiatu pleszewskiego w sposób określony w uchwale uniemożliwia skorzystanie przez mieszkańców tego powiatu (poza mieszkańcami miasta Pleszew) w sposób najlepszy i najszybszy z pomocy świadczonej przez apteki, bowiem tylko jedna apteka na terenie całego powiatu pleszewskiego będzie czynna całodobowo. W tej sytuacji nie zapewnia się odpowiedniej dostępności do usług świadczonych w porze nocnej, święta i dni wolne dla mieszkańców całego Powiatu, a ponadto nie przewiduje, że mogą zaistnieć sytuacje nadzwyczajne, kiedy potrzebny będzie możliwie najszybszy dostęp do leków i usługi fachowego farmaceuty – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w aktualnym w swojej tezie wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II GSK 1765/14) wyraźnie wskazał, że: „Rozkład godzin pracy aptek powinien być zarówno dostosowany do bieżących, codziennych potrzeb ludności na powszechne wykonywane przez apteki ogólnodostępne usługi, świadczone w zwykłych warunkach, jak i nie może pomijać sytuacji nadzwyczajnych, których częstotliwości występowania nie sposób przewidzieć. Chodzi o ustalenie takiego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Ustalając rozkład pracy aptek ogólnodostępnych rada powiatu musi brać pod uwagę interesy mieszkańców różnych części powiatu. Organ nie powinien się, więc ograniczać do wskazania apteki jedynie w głównym mieście powiatu.”

Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie również z innego powodu. Zwrócił on uwagę, że Rada podejmując w dniu 26 kwietnia 2018 r. uchwałę, oraz określając datę jej wejścia w życie na „14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”, uregulowała zasady pełnienia dyżurów w 2018 r. poczynając od dnia 6.01.2018 r., a więc także w okresie przed dniem wejścia w życie uchwały.

– Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jest aktem prawa miejscowego, który co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w dzienniku urzędowym, tymczasem Rada Powiatu nadała niektórym zapisom uchwały wsteczną moc obowiązującą – zwraca uwagę Zbigniew Hoffmann.

Prawo co prawda daje możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Powyższe odstępstwo powinno być jednak omówione w uzasadnieniu do uchwały oraz wskazywać, jakie wartości przemawiają za zastosowaniem takiego rozwiązania. W tym przypadku jednak tego nie uczyniono.

DZ. URZ. WOJ. 2018.4652[/url]
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NMVO dzieli polski rynek farmaceutyczny NMVO dzieli polski rynek farmaceutyczny

Krajowa Organizacja Weryfikacji Leków (NMVO) wywołuje coraz więcej konfliktów w polskiej farmacji. Z...

Ministerstwo o projekcie wykazu leków refundowanych Ministerstwo o projekcie wykazu leków refundowanych

Od 1 listopada wchodzi w życie nowy wykaz leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia podsumowuje zmia...

Paweł Klimczak: Jeżeli jestem chory, to nie idę do apteki Paweł Klimczak: Jeżeli jestem chory, to nie idę do apteki

Jego zdaniem tylko 1/3 klientów aptek to pacjenci, opieka farmaceutyczna nie zmieni polskiej służby ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz