REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jedna apteka dyżurująca to za mało? Wojewoda znowu unieważnia uchwałę w Pleszewie

12 czerwca 201807:42

Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie dotyczącą ustalenia całodobowych dyżurów aptek. Uznał on, że zobligowanie do pełnienia dyżurów tylko aptek z miasta Pleszewa, nie zapewnia dostępu mieszkańców pozostałych gmin do leków i usług farmaceutycznych.

Pod koniec ubiegłego roku Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pleszewskiego w 2018 roku. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym orzekł jednak nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa. Stwierdził, że podjęta przez Radę Powiatu uchwała nie zabezpiecza w pełni interesu mieszkańców i wprost wskazał jak harmonogram powinien wyglądać. Jego zdaniem apteki powinny dyżurować przez całą noc (czytaj więcej: Wojewoda unieważnił uchwałę w sprawie harmonogramu dyżurów aptek).

W rezultacie Rada Powiatu w Pleszewie przygotowała nową uchwałę, w której zobowiązała pleszewskie apteki do całodobowych dyżurów w formacie tygodniowym. To rozwiązanie spotkało się z ostrym protestem tamtejszych aptekarzy (czytaj więcej: Aptekarze przeciwko dyżurom: Nie da się pracować 24 godziny na dobę!).

REKLAMA

– Nie da się pracować 24 godziny na dobę, a tym bardziej przez 7 dni w tygodniu non stop, tak jak to uchwaliła pleszewska Rada Powiatu – mówił Mariusz Politowicz. – Jako członek samorządu aptekarskiego wiem, że nasza opinia, samorządu, jest negatywna. Myśmy to podnosili. Rada Powiatu zupełnie bezrefleksyjnie nie odniosła się do do tego. Stwierdziła, że nasze uwagi są bezzasadne, że nie zasługują na uwzględnienie. To jest oczywiście nieprawą, bo żaden człowiek nie może pracować tak długo.

REKLAMA

– Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu zauważa, że harmonogram powinien być 24-godzinny. Nie możemy rozpatrywać, czy iść aptekarzom na rękę z dyżurami. Każdy przypadek musi być zabezpieczony i zwykłe funkcjonowanie nie ma z tym nic wspólnego. Mają być dyżury 24-godzinne i nie będziemy mieli wyjścia, i taki harmonogram będziemy musieli ustalić – zauważył starosta pleszewski Maciej Wasielewski.

Okazuje się jednak, że Wojewoda Wielkopolski po raz kolejny unieważnił uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie dot. rozkładu godzin pracy aptek.

Tym razem Zbigniew Hoffmann uznał, że wyznaczenie do pełnienia całodobowych dyżurów wyłącznie aptek z miasta Pleszewa, nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców z pozostałych gmin tego powiatu.

– Organ nadzoru dokonując analizy załączników do uchwały, stwierdził, iż w uchwale ustalono tygodniowy system dyżurowania aptek (załącznik nr 2), który każdorazowo został ograniczony do jednej z aptek znajdujących się w mieście Pleszewie, przy czym, uwzględniając w tym zakresie wydane w dniu 31 stycznia 2018 r. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.4131.1.58.2018.6, ustalono całodobowy dostęp do usług farmaceutycznych – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody.

REKLAMA

Jego zdaniem Rada Powiatu w Pleszewie podejmując powyższą uchwałę nie w pełni wypełniła delegację ustawową utrzymując, wbrew wskazaniom zawartym we wcześniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym, dyżury aptek zlokalizowanych wyłącznie na terenie miasta Pleszewa.

– W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono, iż przy wprowadzonym tygodniowym systemie dyżurowania, w tych gminach powiatu pleszewskiego, które posiadają tylko jedną aptekę, musiałaby ona pracować całą dobę w każdym dniu 2018 r. Odnosząc się do powyższego argumentu należy stwierdzić iż ustalenie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu powinno polegać na włączeniu, w miarę możliwości, wszystkich aptek z danego powiatu do jednolitego systemu dyżurów, a nie ograniczać się do terenu poszczególnych gmin – uznał Wojewoda Wielkopolski.

Jako argument dla swojego rozstrzygnięcia Hoffmann przytacza stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zawarte w wyroku o sygn. akt III SA/Łd 187/14 z dnia 11 kwietnia 2004 roku, w którym stwierdzono, że w sytuacji, w której tylko jedna apteka na terenie Powiatu będzie czynna całodobowo oznacza, iż nie zapewnia się odpowiedniej dostępności do usług świadczonych w porze nocnej, święta i dni wolne dla mieszkańców całego Powiatu i nie przewiduje, że mogą zaistnieć sytuacje nadzwyczajne, kiedy potrzebny będzie możliwie najszybszy dostęp do leków i usług fachowego farmaceuty. Stanowisko zaprezentowane w powyższym wyroku zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 14 kwietnia 2015 roku sygn. akt II GSK 1765/15.

– Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż ustalenie rozkładu pracy aptek z powiatu pleszewskiego w sposób określony w uchwale uniemożliwia skorzystanie przez mieszkańców tego powiatu (poza mieszkańcami miasta Pleszew) w sposób najlepszy i najszybszy z pomocy świadczonej przez apteki, bowiem tylko jedna apteka na terenie całego powiatu pleszewskiego będzie czynna całodobowo. W tej sytuacji nie zapewnia się odpowiedniej dostępności do usług świadczonych w porze nocnej, święta i dni wolne dla mieszkańców całego Powiatu, a ponadto nie przewiduje, że mogą zaistnieć sytuacje nadzwyczajne, kiedy potrzebny będzie możliwie najszybszy dostęp do leków i usługi fachowego farmaceuty – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w aktualnym w swojej tezie wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II GSK 1765/14) wyraźnie wskazał, że: „Rozkład godzin pracy aptek powinien być zarówno dostosowany do bieżących, codziennych potrzeb ludności na powszechne wykonywane przez apteki ogólnodostępne usługi, świadczone w zwykłych warunkach, jak i nie może pomijać sytuacji nadzwyczajnych, których częstotliwości występowania nie sposób przewidzieć. Chodzi o ustalenie takiego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Ustalając rozkład pracy aptek ogólnodostępnych rada powiatu musi brać pod uwagę interesy mieszkańców różnych części powiatu. Organ nie powinien się, więc ograniczać do wskazania apteki jedynie w głównym mieście powiatu.”

Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie również z innego powodu. Zwrócił on uwagę, że Rada podejmując w dniu 26 kwietnia 2018 r. uchwałę, oraz określając datę jej wejścia w życie na „14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”, uregulowała zasady pełnienia dyżurów w 2018 r. poczynając od dnia 6.01.2018 r., a więc także w okresie przed dniem wejścia w życie uchwały.

– Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jest aktem prawa miejscowego, który co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w dzienniku urzędowym, tymczasem Rada Powiatu nadała niektórym zapisom uchwały wsteczną moc obowiązującą – zwraca uwagę Zbigniew Hoffmann.

Prawo co prawda daje możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Powyższe odstępstwo powinno być jednak omówione w uzasadnieniu do uchwały oraz wskazywać, jakie wartości przemawiają za zastosowaniem takiego rozwiązania. W tym przypadku jednak tego nie uczyniono.

DZ. URZ. WOJ. 2018.4652[/url]
REKLAMA
REKLAMA