REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Koncentracja aptek: samorząd zawodowy może nie zgodzić się na powstanie kolejnej apteki

17 kwietnia 2019 16:49

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 16 stycznia 2019 r., że zbytnia koncentracja aptek może doprowadzić do upadku słabych placówek. To byłoby wbrew Konstytucji, zgodnie z którą każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Ponadto zdaniem sądu samorząd aptekarski może występować na prawach strony w postępowaniu o zezwolenie na prowadzenie apteki.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 16 stycznia 2019 r., że zbytnia koncentracja aptek może doprowadzić do upadku słabych placówek (fot. Shutterstock)
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 16 stycznia 2019 r., że zbytnia koncentracja aptek może doprowadzić do upadku słabych placówek (fot. Shutterstock)

Sprawa dotyczyła udziału okręgowej izby aptekarskiej na prawach strony w postępowaniu o pozwolenie na prowadzenie apteki. Chodziło także o kwestie koncentracji aptek. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał prawo do udziału w sprawie Śląskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w sporze z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Izba była przeciwna powstaniu kolejnej apteki (czytaj więcej: Kolejna koncentracja na rynku aptecznym. „Dyżurna” przejmie „Lekosferę”?). Dlaczego? 

Interes społeczny i uzasadnione cele

GIF skierował skargę kasacyjną przeciwko wyrokowi sądu I instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak ten ją oddalił. Zdaniem NSA Okręgowa Izba Aptekarska jest organizacją społeczną i może być dopuszczona do udziału w sprawie na prawach strony w kwestii udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki. Izba spełniła dwie przesłanki:

REKLAMA
 • uzasadnione cele organizacji,
 • interes społeczny.

NSA zauważył, że organy w tej sprawie były niekonsekwentne. Organ I instancji odmówił Izbie reprezentowania interesu społecznego. Natomiast Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że nie spełniono dwóch przesłanek. Sąd II instancji uznał jednak, że oba warunki wystąpiły i należałoby izbę na prawach uczestnika dopuścić.

REKLAMA

Co mogą izby aptekarskie?

Uprawnienia izb aptekarskich wynikają z ustawy o izbach aptekarskich (czytaj więcej: DOZ przejmie sieć aptek? Wniosek trafił do UOKiK…). Zadaniem samorządu jest sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu. W ramach tego zadania Rada może podejmować różne działania służące prawidłowemu wykonywaniu zawodu.

Organ nadzorujący samorządu zawodowego może nie tylko obserwować i oceniać farmaceutów, ale może też wydawać polecenia co do zmiany sposobu działania podmiotu nadzorowanego. Samorząd aptekarski może podejmować uchwały zawierające stanowcze sformułowania co do zachowania członków korporacji zawodowej. NSA stanął na stanowisku, że samorząd ma prawo podejmować działania należące do wyłącznej właściwości Inspektora Farmaceutycznego, jeśli to się mieści w granicach ustawy.

Koncentracja a konkurencja

Jak podkreślił NSA, istnieje interes społeczny odnoszący się do koncentracji aptek i zmiany zezwolenia na ich prowadzenie. Skoro przy zmianie zezwolenia interes społeczny wielu stowarzyszeń jest uznawany, to tym bardziej przy rozstrzyganiu kwestii koncentracji na terenie województwa.

Sprawa koncentracji wiąże się też z problemem konkurencji (czytaj więcej: Ten wyrok NSA utrudni powstawanie nowych aptek). Zbytnia koncentracja mogłaby doprowadzić do zamknięcia aptek innych przedsiębiorców. Byłoby to sprzeczne z Konstytucją. Stanowi on, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, w konsekwencji dostęp pacjentów byłby utrudniony i mógłby doprowadzić do upadku słabszych aptek. Mogłoby to naruszać także zasadę wolnej konkurencji w ramach społecznej gospodarki rynkowej.

REKLAMA

Na te kwestie zwracał uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-367/12 w sprawie lokalizacji. Mając na uwadze, że życie i zdrowie zajmują najważniejsze miejsce wśród dóbr chronionych prawnie, to zezwolenie na prowadzenie apteki, które jest odstępstwem od zasady przedsiębiorczości powinno opierać się na obiektywnych, niedyskryminacyjnych kryteriach. Chodzi również o zaopatrzenie ludności w odpowiedniej jakości lekarstwa, zatrudnienie personelu w placówce, promowanie leków.

 Źródło: IK/prawo.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"(...) zezwolenie na prowadzenie apteki, które jest odstępstwem od zasady przedsiębiorczości (...)"

Powiązane artykuły

Pielęgniarka winna śmierci dziecka? Pielęgniarka winna śmierci dziecka?

Na oddział zakaźny szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie trafiła 3-miesięczna dziewczynka. Dzi...

Leki przeciwcukrzycowe w przewlekłej chorobie wątroby Leki przeciwcukrzycowe w przewlekłej chorobie wątroby

Naukowcy wykazali, że pioglitazon – jeden z leków przeciwcukrzycowych - może być używany do zatrzyma...

Morawiecki pisze w sprawie ‚apteki dla aptekarza’ do Senatu Morawiecki pisze w sprawie ‚apteki dla aptekarza’ do Senatu

Minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki, w opinii przesłanej do Senatu, ostrzega przed zmian...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz