REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Leki ze zbiórki można wykorzystać tylko w jednej sytuacji…

13 marca 2019 11:28

Pacjenci często próbują oddawać niewykorzystane leki do aptek lub placówek medycznych. Często są to nienaruszone opakowania preparatów, stosowanych wcześniej przez zmarłych członków rodziny. Ministerstwo Zdrowia przypomina jednak, że tego typu leki nie mogą być przedmiotem ponownego obrotu. Prawo przewiduje możliwość ich wykorzystania tylko w jednym przypadku.

Leki wymagające szczególnych warunków przechowywania, będące przedmiotem pomocy humanitarnej, nie mogą pochodzić ze zbiórki (fot. Shutterstock)
Leki wymagające szczególnych warunków przechowywania, będące przedmiotem pomocy humanitarnej, nie mogą pochodzić ze zbiórki (fot. Shutterstock)

Na początku lutego do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja posła Jarosława Porwicha w sprawie możliwych oszczędności po wprowadzeniu do obrotu niewykorzystanych leków. Jego zdaniem można by w ten sposób zaoszczędzić dziesiątki lub setki milionów złotych. Zdaniem posła wraz z lekiem wyrzucane są też pieniądze z kasy państwowej, włożone w ten lek w postaci refundacji (czytaj więcej: Niewykorzystane leki mogą być źródłem oszczędności).

Porwich wskazuje, że z jego pobieżnego rozeznania wynika, że w niektórych krajach funkcjonuje rozwiązanie tego problemu. Polega ono na tym, że każdy lek posiada kod kreskowy, którego odczytanie trwa sekundy i przez co – po identyfikacji wszystkich danych dotyczących tego leku – daje się go wprowadzić do krwioobiegu szpitalnego.

REKLAMA

– Panie Ministrze! Czy nie można skutecznego rozwiązania wprowadzić w Polsce i zaoszczędzić tym samym dziesiątki lub setki milionów złotych. A na dodatek zmniejszyć prawdopodobieństwo pozostawienia poza jakąkolwiek sferą kontroli np. leków opioidowych? – pytał poseł w interpelacji do Ministra Zdrowia.

REKLAMA

Nie wiadomo jak takie leki były przechowywane…

Odpowiedzi na pytania posła udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Zwrócił on uwagę, że produkty lecznicze lub wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są sytuacje wystąpienia ich wady jakościowej lub niewłaściwego wydania. Zapis ten zapobiega przed ponownym obrotem lekami, które znajdowały się w posiadaniu podmiotów lub osób nie podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

– Zapis ten miał na celu zabezpieczenie pacjentów przed użyciem leków o niewłaściwej jakości. Z uwagi na fakt, iż leki, o których mowa w piśmie, znajdowały się w posiadaniu indywidualnych odbiorców, brak jest informacji w jakich warunkach były one przechowywane, w związku z czym nie ma gwarancji ich przydatności do ponownego użycia pomimo, iż mogą sprawiać wrażenie pełnowartościowych. Przechowywanie produktów leczniczych w warunkach innych niż wskazane przez podmiot odpowiedzialny, przyczynia się do obniżenia ich jakości, co może osłabić efekt terapeutyczny, a nawet zwiększyć ich toksyczność – pisze Miłkowski.

Pomoc humanitarna w czasie kryzysu

Jednocześnie wskazuje, że jedyną dopuszczalną możliwością wykorzystania w celach leczniczych produktów pochodzących ze zbiórki od osób fizycznych jest pomoc dla ludności niesiona w ramach udzielanej pomocy humanitarnej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej).

Jednakże w myśl art. 2 lit a i b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczącego pomocy humanitarnej (Dz. U. UE L z dnia 2 lipca 1996 r.) akcje pomocy humanitarnej dotyczą wyłącznie sytuacji „krytycznych i bezpośrednio w ich następstwie oraz w czasie klęsk żywiołowych” a także udzielania „pomocy i wsparcia ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy wynikające w szczególności z wybuchów walk lub wojen”.

REKLAMA

– Tym samym, przepisy powyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej mają swoje zastosowanie wyłącznie w sytuacjach, o których mowa powyżej. Nie można więc ich stosować, gdy nie zachodzą przesłanki wskazane w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1257/96 – podsumowuje wiceminister zdrowia.

Jednocześnie wskazuje, iż produkty lecznicze wymagające szczególnych warunków przechowywania (w temperaturze od +2 °C do +15°C), będące przedmiotem pomocy humanitarnej, nie mogą pochodzić ze zbiórki od osób fizycznych w przypadku produktów leczniczych.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

i29348-o1(1)
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Brak dowodów na korzyści ze stosowania mega dawek witaminy C Brak dowodów na korzyści ze stosowania mega dawek witaminy C

Ze względu na ograniczone wchłanianie i biodostępność, brak wystarczających dowodów na korzyści tera...

Uwaga na fałszywe recepty Uwaga na fałszywe recepty

Dolnośląska Izba Aptekarska na swoich stronach internetowych ostrzega przed fałszywymi receptami. Na...

Sanepid za sprzedażą szczepionek w gabinetach lekarskich Sanepid za sprzedażą szczepionek w gabinetach lekarskich

Główny Inspektor Sanitarny podziela wątpliwości lekarzy dotyczące bezpieczeństwa szczepień przeprowa...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz