REKLAMA
pon. 27 marca 2023, 11:13

Lodówka zamykana na klucz i ograniczenia dla robotów aptecznych? NRA chce zmiany przepisów…

Piętnaście stron liczą uwagi Naczelnej Rady Aptekarskiej do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Rozporządzenie, które weszło w życie w grudniu budzi sprzeciw farmaceutów i podmiotów prowadzących apteki. Niektóre z jego zapisów mogą sparaliżować działanie aptek…

Zgodnie z obecnym przepisami apteki powinny wyposażyć urządzenia chłodnicze w zamek zamykany na klucz (fot. Shutterstock)

Dokładnie 3 grudnia 2022 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Dokument budził duże kontrowersje już w trakcie prac nad nim i konsultacji publicznych. Wprowadzał bowiem wymóg zainstalowania w aptece systemu monitorującego przez całą dobę temperaturę oraz wilgotność pomieszczeń, w których wydawane lub przechowywane są leki. Środowisko farmaceutów i właścicieli aptek kwestionowało zasadność wprowadzania takich wymogów, ale też wskazywało na ogromne koszty, jakie będą musiały ponieść apteki na dostosowanie się do nich (czytaj również: 3 grudnia w życie wchodzi ważne rozporządzenie dotyczące działania aptek).

Efektem protestów środowiska farmaceutycznego okazał projekt nowelizacji rozporządzenia, który oddano do konsultacji publicznych na początku marca. Przewidziano w nim 3 zmiany natury formalnej – w tym wydłużenie czasu na dostosowanie się do nowych wymogów „sprzętowych” z 12 miesięcy na 36 miesięcy (czytaj również:  Całodobowy monitoring temperatury w aptekach? Ministerstwo wprowadza zmiany…).

W uzasadnieniu zmian resort zdrowia przyznał, że to efekt głosów płynących ze strony środowiska farmaceutycznego. Zastrzegł jednak, że na wydłużenie terminu dostosowania się do nowych wymogów wpłynęły argumenty ekonomiczne.

– O ile należy z całą stanowczością odrzucić argumenty o braku konieczności wprowadzenia monitoringu temperatury i wilgotności w określonych pomieszczeniach i urządzeniach usytuowanych w aptekach, to na uwzględnienie zasługują argumenty ekonomiczne i organizacyjne – czytamy w uzasadnieniu proponowanych zmian.

Monitoring nieuzasadniony merytorycznie

Konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia stały się okazją dla strony społecznej, do ponownego „wypunktowania” nowych przepisów. Najobszerniej zrobiła to Naczelna Rada Aptekarska, przesyłając 15 stron uwag. Samorząd wprost wskazuje, że obowiązujące od grudnia rozporządzenie „zawiera wady prawne, unormowania oraz szereg nieprecyzyjnych przepisów, które są nieuzasadnione merytorycznie” (czytaj również:  Nowe wymogi stawiane aptekom są bez sensu? Farmaceuci wskazują na absurdy…).

W pierwszej kolejności NRA chce usunięcia lub zmiany przepisów dotyczących całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności w aptece oraz całodobowego monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych.

– W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej całkowite nieuzasadnione jest nakładanie obowiązku wiążącego się z koniecznością poniesienia, w krótkim czasie, dodatkowych, dużych nakładów finansowych przez podmioty objęte regulacjami rozporządzenia, ponieważ oceniana norma nie ma rzeczywistego wpływu na bezpieczeństwo i warunki przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych w pomieszczeniach apteki – pisze NRA.

Samorząd przekonuje, że monitoring całodobowy nie jest potrzebny, bo w aptekach „nie występują nagłe i niespodziewane skoki temperatur”. Nie ma też uzasadnienia merytorycznego dla monitorowania wilgotności, bo producenci leków nie podają wymagań dotyczących tego parametru. Nie ma więc jak sprawdzić, jaka wartość wilgotności jest prawidłowa czy dopuszczalna dla konkretnego produktu.

Lodówka na klucz?

Naczelna Rada Aptekarska zwraca też uwagę na brzmienie § 3 ust. 3 rozporządzenia, który dotyczy zasad przechowywania substancji bardzo silnie działających (wykaz A) oraz prekursorów kategorii 1. Leki z tymi substancjami (z wyjątkiem preparatów OTC) mają być przechowywane w szafkach lub szufladach zamykanych na klucz „w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, podmianą lub zniszczeniem”.

– Część z produktów należących do grup objętych ww. normą prawną wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych. Okoliczność ta może w konsekwencji powodować znaczne trudności lub nawet uniemożliwiać wyposażenie urządzeń chłodniczych w zamek zamykany na klucz – wskazuje NRA.

Samorząd proponuje więc doprecyzowanie przepisów w taki sposób, aby produkty lecznicze wymagające przechowywania w kontrolowanych warunkach temperaturowych, zostały z powyższego przepisu wyłączone (tak samo jak preparaty OTC).

Problem dla robotów aptecznych…

W swoich uwagach do rozporządzenia Naczelna Rada Aptekarska wskazuje też, że przepisy § 4 rozporządzenia, dotyczące rozdzielania i osobnego przechowywania konkretnych kategorii produktów leczniczych, są anachroniczne. Nie uwzględniają chociażby nowoczesnych systemów składowania leków – automatycznych i pół automatycznych. Mowa tutaj o coraz popularniejszych robotach aptecznych.

– Wymagania dotyczące oddzielnego przechowywania produktów leczniczych nie wnoszą żadnej wartości dodanej w zakresie bezpieczeństwa produktu leczniczego. Wykorzystywane obecnie systemy oznaczeń kodowych produktów leczniczych oraz nowoczesne automatyczne i pół automatyczne urządzenia do ich przechowywania eliminują ryzyko popełnienia błędu. Pozwalają również na optymalizację przestrzeni magazynowej pod względem jej wykorzystania – czytamy w uwagach NRA.

W ocenie samorządu przepisy w obecnie obowiązującym brzmieniu uniemożliwiają wykorzystanie robotów składujących, automatycznych regałów oraz systemów unit-dose (czytaj również:  Roboty pozwalają usprawnić i zautomatyzować pracę aptek szpitalnych).

Dodatkowo NRA zwraca uwagę, że duża ilość leków przeciwgrypowych zawiera prekursory kategorii 1 (np. pseudoefedrynę). Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisów, pomimo, że leki te są wydawane bez recepty, muszą być umieszczane w zamkniętych szafach. W okresie zimowym, gdy zapotrzebowanie na nie wzrasta, niepotrzebnie wydłuża to czas wydania leku.

Wszystkie uwagi NRA do projektu rozporządzenia można znaleźć w dokumencie zamieszczonym poniżej.

©MGR.FARM


Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]