Magazyn mgr.farm

MZ: Leki z zagranicy? Do 5 opakowań na własny użytek

16 września 2016 11:12

W odpowiedzi na interpelację nr 5110 Pana Posła Adama Korola z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zakazu zakupu przez chorych niedostępnych w Polsce leków za granicą, Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia zasady importu leków i zdradza planowane zmiany w tym zakresie.

W interpelacji, która do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła 21 lipca, poseł Adam Korol żądał wyjaśnienia decyzji na mocy której leki przesyłane z zagranicy na podstawie recepty i przechwycone przez polskich celników na przejściu granicznym lub w składzie celnym mają być konfiskowane i niszczone. – Jaki jest sens umożliwienia przewiezienia leków osobiście, na własny użytek i w niewielkiej ilości, skoro osoby chore najczęściej nie mogą wybrać się w zagraniczną podróż? – pytał poseł.

Odpowiedzi na pytania posła udzielił w imieniu Ministra Zdrowia, podsekretarz stanu Marek Tombarkiewicz. Zwrócił on uwagę, że w wspomniana decyzja została podjęta w związku z sygnałami przekazanymi przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Departament Ceł w Ministerstwie Finansów, a także urzędy celne podległe Ministrowi Finansów na temat podejrzenia nielegalnego wprowadzania do obrotu na terytorium RP dużych ilości produktów leczniczych oraz innych substancji, które mogą stanowić sfałszowane produkty lecznicze, tj. np. sterydy, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, suplementy diety, które ze względu na swoje właściwości nie były przedmiotem obrotu w Unii Europejskiej, pochodzące z krajów trzecich spoza Unii Europejskiej, leki będące odpowiednikami leków stosowanych w Unii Europejskiej, a dopuszczone do obrotu wyłącznie np. w Indiach.

– Ministerstwo Zdrowia dla zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów oraz ograniczenia szkodliwego i nielegalnego procederu sprowadzania produktów leczniczych do kraju z pominięciem przepisów dotyczących procedury tzw. „importu docelowego”, przychyliło się do interpretacji przepisu art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne prezentowanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz przez Ministra Finansów – odpowiada Tombarkiewicz. – Działanie takie odniosło pozytywny skutek w zakresie ograniczenia skali przesyłek pocztowych zawierających produkty lecznicze, o których mowa powyżej.

Zdaniem resortu zdrowia przywóz z zagranicy produktu leczniczego ma odbywać się wyłącznie na własne potrzeby lecznicze oraz w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań, czyli w ilości koniecznej pacjentowi to stosowania w czasie przemieszczania się przez granicę kraju.

Rozszerzająca interpretacja pojęcia „przywóz” pozwoliła niektórym osobom na niezgodne z przepisami działania polegające na sprowadzaniu w oparciu o przepis art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne nadmiernej ilości produktów leczniczych, stwarzających poważne wątpliwości co do spełnienia przesłanki przywozu z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze. Wobec powyższego istniało ryzyko, że produkty te mogły być bez nadzoru wprowadzane do obrotu na terytorium RP – zauważa podsekretarz stanu i dodaje, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianą wspomnianego przepisu art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, tak aby nie pozostawiał on wątpliwości interpretacyjnych, a jednocześnie zapewnił pacjentom dostęp do produktów leczniczych w ramach przywozu z zagranicy na własne potrzeby lecznicze za zgodą Prezesa Urzędu.

Ministerstwo Zdrowia odniosło się również do zarzutu posła Korola, który stwierdził, że uzyskanie zgody MZ na sprowadzenie leku w ramach importu docelowego to wielomiesięczna procedura. – Czy ministerstwo bierze na siebie odpowiedzialność za życie chorych, którzy w tym czasie będą pozostawać bez niedostępnych w kraju medykamentów? – pytał w swojej interpelacji poseł.

– Odnosząc się do argumentu, że uzyskanie zgody Ministra Zdrowia i sprowadzenie leku z zagranicy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w procedurze tzw. „importu docelowego” to wielomiesięczna procedura, uprzejmie informuję, że pierwsze sprowadzenie produktu leczniczego z zagranicy trwa zwykle parę tygodni, zwykle nie dłużej jednak niż 6 tygodni od momentu złożenia wniosku, natomiast każde kolejne sprowadzenie produktu leczniczego to termin od kilku dni do ok. 2 tygodni. – odpisał Tombarkiewicz.

Źródło: ŁW / sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteka dla aptekarza coraz bliżej – jest poselski projekt ustawy! Apteka dla aptekarza coraz bliżej – jest poselski projekt ustawy!

Podczas zakończonego kilka godzin temu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farma...

Zbiórka leków dla ubogich odwołana. To nielegalne – przypomina GIF. Zbiórka leków dla ubogich odwołana. To nielegalne – przypomina GIF.

Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji odwołał akcję „Przynieś leki do apteki",...

Kolejny suplement zanieczyszczony THC Kolejny suplement zanieczyszczony THC

Producent suplementów diety Olimp Labs. wstrzymał obrót preparatem Erekton i Tribusteron. Ma to zwią...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz