REKLAMA
czw. 6 czerwca 2019, 08:02

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Farmaceuci zdezorientowani…

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która zaostrza przepisy dotyczące zbywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne. Okazuje się, że nowe przepisy już budzą wątpliwości aptekarzy.

Choć w ustawie wskazano 18 sierpnia 2023 r. jako termin wejścia w życie pewnej zmiany w aptece, NIA dementuje te informacje (fot. Shutterstock)
Za naruszenie nowych przepisów może grozić kara nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (fot. Shutterstock)

Na branżowych serwisach internetowych trwają gorączkowe dyskusje wśród farmaceutów na temat obowiązujących od dzisiaj zmian w przepisach. Najwięcej kontrowersji wśród nich budzi nowe brzmienie artykułu 86a Prawa farmaceutycznego. Zapis ten wywoływał też sporo emocji w trakcie prac nad ustawą w Sejmie (czytaj więcej: WAŻNE: Komu i co apteka może sprzedać od 6 czerwca?). Aptekarze zwracali uwagę, że zgodnie z zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości brzmieniem, farmaceuta będzie mógł pójść do więzienia na 5 lat za sprzedaż leków do Domu Pomocy Społecznej lub szkoły (czytaj więcej: Farmaceuta pójdzie do więzienia za sprzedaż leku do Domu Pomocy Społecznej?).

Różnice w przepisach starych i nowych

Do tej pory art. 86a mówił jedynie, że „Zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu”. Od dzisiaj jednak wytyczne dotyczące zbywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne są znacznie bardzie złożone. Aktualnie brzmią one następująco:


Art. 86a
1. Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt leczniczy wyłącznie:

1) w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi – wyłącznie na potrzeby jego leczenia;
2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1;
3) nieodpłatnie, na zasadach określonych w ust. 3 i 4;
4) w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, wymienione w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2.

2. Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny niezwłocznie przekazują w postaci papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informację właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu zawierającą dane o ilości i nazwie produktów leczniczych przekazanych nieodpłatnie zgodnie z ust. 1 pkt 1 oraz dane obejmujące numer PESEL, a w przypadku jego braku – imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta, któremu je przekazano.
3. Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może, za zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, przekazać produkty lecznicze:

1) domowi pomocy społecznej – wyłącznie w celu umożliwienia i organizowania pomocy, o której mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
2) organowi władzy publicznej – wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze stanu wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu klęski żywiołowej;
3) podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 – wyłącznie w celu jego zaopatrzenia.

4. Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny występują o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3, nie później niż na 7 dni przed planowanym przekazaniem. Zgody nie udziela się, jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt leczniczy zostanie wykorzystany w celu innym niż deklarowany.
5. Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3, następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.


Po co te zmiany?

Celem takiej konstrukcji przepisów jest doprecyzowanie zasad zbywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne, szczególnie w kontekście różnych praktyk związanych z odwróconym łańcuchem dystrybucji (czytaj również: Zmiany w prawie farmaceutycznym – które zapisy są ważne dla aptek?). Jednocześnie za nieprzestrzeganie powyższych przepisów grożą farmaceutom surowe kary. Za naruszenie powyższych zapisów od ust. 1 do ust. 4 grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kara może być jednak wyższa, jeśli dotyczy mienia o znacznej wartości lub tzw. leków deficytowych.

Infografika przedstawiająca zmiany w zasadach zbywania oraz bezpłatnego przekazywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne po 6 czerwca 2019 roku (©MGR.FARM)
Infografika przedstawiająca zmiany w zasadach zbywania oraz bezpłatnego przekazywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne po 6 czerwca 2019 roku (©MGR.FARM)

Komu apteka może sprzedać lek?

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów apteka lub punkt apteczny mogą zbywać produkty lecznicze:

  • bezpośrednio pacjentom (na receptę lub OTC),
  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą (na zapotrzebowanie)
  • podmiotom niewykonującym działalność leczniczej  i nieprowadzącym obrotu lekami (ograniczony katalog)

Komu apteka może przekazać lek bezpłatnie?

Nowe przepisy precyzują, że apteka albo punkt apteczny może przekazać nieodpłatnie produkty lecznicze:

  • bezpośrednio pacjentom
  • domowi pomocy społecznej
  • organowi władzy publicznej
  • podmiotowi prowadzącemu działalność leczniczą (na podstawie zapotrzebowania)

Kiedy potrzebna jest zgoda WIF?

Zgodnie z nowymi przepisami podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny powinien wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zgodę, na NIEODPŁATNE przekazanie produktów leczniczych do domu pomocy społecznej, organu władzy publicznej oraz podmiotu prowadzącego działalność leczniczą (na podstawie zapotrzebowania). Wniosek taki należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym przekazaniem produktów leczniczych. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku zbywania (sprzedaży) leków.

Kiedy wystarczy powiadomić WIF?

Apteka lub punkt apteczny mogą przekazać nieodpłatnie pacjentowi produkty lecznicze. W takiej sytuacji nie jest konieczne uzyskiwanie zgody WIF. Konieczne jest jednak niezwłoczne poinformowanie o tym wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W takim powiadomieniu muszą znaleźć się dane o ilości i nazwie produktów leczniczych przekazanych w ten sposób pacjentowi oraz numer PESEL. W przypadku jego braku – imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta, któremu je przekazano.

Co można sprzedać do domu dziecka lub szkoły?

Z nowych przepisów wynika, że apteka może zbywać produkty lecznicze do podmiotów nie będących uprawnionymi do prowadzenia działalności leczniczej. W tej kategorii mieszczą się przedszkola, szkoły oraz domy pomocy społecznej. Ważne jest jednak to, że przedmiotem takiej transakcji mogą być wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych (a więc preparaty OTC dostępne w sprzedaży pozaaptecznej). Ich wykaz znajduje się w załączniku 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Warto o tym pamiętać szczególnie sprzedając zaopatrzenie do apteczek szkolnych i zakładowych. W takich sytuacjach – jeśli płatnikiem jest podmiot nieprowadzący działalności leczniczej – przedmiotem transakcji mogą być wyłącznie produkty lecznicze dostępne w obrocie pozaaptecznym. Ograniczenie to nie dotyczy zakupu w aptece np. opatrunków i bandaży, które są wyrobami medycznymi.

Co z lekami dla domów pomocy społecznej

Aktualny stan prawny uniemożliwia sprzedawanie leków do domów pomocy społecznej, za wyjątkiem preparatów dostępnych w obrocie pozaaptecznym. Oczywiście pracownicy DPS-ów mogą – jak to miało miejsce do tej pory – realizować recepty swoich podopiecznych i nabywać produkty lecznicze w ich imieniu. Nabywcą w takiej sytuacji musi jednak zawsze być pacjent, a nie podmiot jakim jest DPS (czytaj również: Jak DPS wybiera apteki, w których kupuje leki dla pensjonariuszy?).

Ważne dokumenty:

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany

Jak właściwie rozpoznać rodzaj kaszlu i wdrożyć odpowiednie leczenie?

29 listopada 202307:28

Kaszel obok kataru należy do najczęstszych symptomów przeziębienia, czyli zespołu objawów towarzyszących zapaleniu gardła, krtani, czy nieżytowi nosa. Sprawdź przypadek pacjenta i dowiedz się jak wspomóc pacjenta z przeziębieniem.

Kaszel to jeden z najczęstszych powodów dla którego pacjenci szukają specjalistycznej pomocy. (fot. Shutterstock)

Początkowo, infekcji towarzyszy kaszel nieproduktywny, tzw. suchy.  Dopiero po kilku dniach przekształca się on w kaszel produktywny, tzw. mokry [1]. Utrzymujący się przez długi czas  tego typu kaszel może prowadzić do zalegania w górnych drogach oddechowych wydzieliny. Efektem tego może być rozwój nadkażeń bakteryjnych i wydłużenie czasu trwania toczącego się w obrębie górnych dróg oddechowych stanu zapalnego. Dlatego w takich sytuacjach należy, jak najszybciej wdrożyć lek wykrztuśny, który obok dużej skuteczności działania, będzie charakteryzował się także wysokim profilem bezpieczeństwa. Takimi cechami wyróżnia się ambroksol [2].

Przeziębienie to zespół objawów, wśród których najczęściej dominuje katar oraz kaszel. W początkowym etapie infekcji, która ma najczęściej charakter wirusowy, pojawia się tzw. kaszel suchy. Jego charakterystyczną cechą są męczące napady, które mogą prowadzić do podrażnienia krtani i wystąpienia chrypki. Nie towarzyszy mu natomiast odkrztuszanie wydzieliny. Po 3-4 dniach od wystąpienia pierwszych objawów przeziębienia pojawia się tzw. kaszel mokry, którego charakterystyczną cechą w odróżnieniu od kaszlu suchego jest odrywanie zalegającego w górnych drogach oddechowych śluzu [3].  Kaszel mokry jest efektem toczącego się w obrębie górnych dróg oddechowych stanu zapalnego. W jego wyniku płyn surowiczy znajdujący się na powierzchni nabłonka migawkowego gęstnieje, przez co, jest go coraz to trudniej odkrztusić. Zalegająca w ten sposób wydzielina może się nadkazić i doprowadzić do rozwoju chorób odbakteryjnych, jak np. zapalenie płuc [4].  Aby uniknąć rozwoju tego typu chorób, przy pojawieniu się kaszlu mokrego należy zastosować leki, które pozwolą na usunięcie zalegającej wydzieliny. Jedną z takich substancji leczniczych jest ambroksol, będący składnikiem syropu Mucosolvan [6]. Substancja ta charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania. Ambroksol nie tylko ułatwia odkrztuszanie wydzieliny poprzez zwiększenie jej płynności oraz objętości, ale i hamuje rozwój stanu zapalnego oraz działa przeciwutleniająco [2,5]. Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych leków stosowanych na kaszel mokry (np. acetylocysteiny), ambroksol nie tylko ułatwia usuwanie zalegającej wydzieliny, ale i łagodzi męczący kaszel oraz skraca czas jego trwania [2,7].

Literatura:

1. Czabak- Garbacz R, Bąk K, Kasprzyk- Kościk B; Przegląd metod leczenia kaszlu; Lek w Polsce; Vol. 23 nr 9’13 (269).
2. Doniec Z. Ambroksol- lek o wielokierunkowym działaniu z możliwościami stosowania w astmie oskrzelowej. Lekarz POZ 2021 (1): 31-38
3. Jung A, Maślany A. Przewlekły kaszel u dzieci- problem diagnostyczny i terapeutyczny. Pediatr Med Rodz 2012; 8 (2): 97-100.
4. Mazurek H, Mazurek Z; Ostre zakażenie dróg oddechowych; Praktyka Lekarska, vol. 48: 5-22; 2011.
5. Doniec Z, Mastelarz- Migas A, Krenke K, Mazurek H, Bieńkowski P. Rekomendacje postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ. Lekarz POZ 2016; 4: 305-321.
6. Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego Mucosolvan syrop
7. Krenke K. et. al. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci – aktualizacja. Lekarz POZ 2022, 3, 173-192

Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, roztwór do nebulizacji; 2 ml roztworu do nebulizacji zawierają 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 2 ml roztworu zawierają 0,45 mg chlorku benzalkoniowego. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli, dzieci w wieku 6 lat i powyżej: 1 do 2 inhalacji po 2 do 3 ml roztworu w ciągu doby. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: 1 do 2 inhalacji po 2 ml roztworu w ciągu doby. Sposób podawania: Mucosolvan inhalacje można podawać przy użyciu dowolnego nowoczesnego inhalatora (z wyjątkiem parowego). Roztwór do nebulizacji można mieszać z solą fizjologiczną (0,9% roztwór chlorku sodu) w stosunku 1:1, w celu optymalnego nawilżenia powietrza, zwłaszcza podczas stosowania respiratora. Produktu leczniczego nie należy mieszać z kwasem kromoglikanowym. Produktu nie należy również mieszać z innymi roztworami, z którymi powstanie roztwór o pH wyższym niż 6,3 np. alkaliczna słona woda do inhalacji (sól emska). Ze względu na wzrost pH może pojawić się osad wolnej zasady ambroksolu chlorowodorku lub zmętnienie roztworu. Pacjent powinien oddychać normalnie w trakcie inhalacji, ponieważ sama inhalacja płynu może powodować odruch kaszlowy. Zaleca się podgrzanie płynu do nebulizacji do temperatury ciała przed rozpoczęciem inhalacji. Pacjentów z astmą oskrzelową należy poinformować, aby rozpoczęli inhalację po przyjęciu zwykle stosowanych leków rozszerzających oskrzela. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej.W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan inhalacje może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Mucosolvan inhalacje zawiera środek konserwujący: 0,45 mg chlorku benzalkoniowego w 2 ml roztworu. Podczas inhalacji ten środek konserwujący może powodować sapanie i zaburzenia oddechowe zwłaszcza u pacjentów z astmą i wrażliwych pacjentów z nadwrażliwością dróg oddechowych. Mucosolvan inhalacje zawiera sodu chlorek i sodu wodorofosforan. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż niż 1 mmol (23 mg) sodu na 3 ml roztworu, to znaczy lek uznaje się za wolny od sodu. Lek może powodować skurcz oskrzeli. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często – zaburzenia smaku (np. zmieniony smak); Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często – niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość nieznana – reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często – biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej; częstość nieznana – suchość gardła; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka; częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1025 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022} MUCOSOLVAN MINI, 15 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 20 ml syropu. Dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2 do 3 razy w ciągu doby po 10 ml syropu. Dzieci w wieku 2 do 6 lat: 3 razy w ciągu doby po 5 ml syropu. Dzieci w wieku 1 Do 2 Lat:2 razy w ciągu doby po 5 ml syropu. Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia. Sposób podawania: syrop Mucosolvan Mini można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan Mini może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często: zaburzenia smaku; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często: niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko: reakcje nadwrażliwości, częstość niezanana: reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit:często: nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często: biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty; częstość nieznana: suchość w gardle; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko: wysypka, pokrzywka; częstość nieznana: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: 18296 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022} Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum) Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 10 ml syropu. Dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2 do 3razy w ciągu doby po  5ml syropu. Dzieci w wieku 2 do 6 lat:3 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Dzieci w wieku 1 do 2 lat: 2 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia. Sposób podawania: Syrop Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często – zaburzenia smaku; Zaburzenia układu oddechaowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często – niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość niezanana – reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często – biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty; częstość nieznana – suchość w gardle; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka; częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1022 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022 Mucosolvan, 30 mg, tabletki. Jedna tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 171 mg laktozy.Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli 3 razy w ciągu doby po 1 tabletce. Działanie leku można zwiększyć stosując 2 razy w ciągu doby po 2 tabletki. Sposób podawania: Tabletki należy popijać płynem. Tabletki Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy stosować przed snem.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki,w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Jedna tabletka zawiera 171 mg laktozy, co odpowiada 684 mg laktozy w największej zalecanej dawce dobowej (120 mg ambroksolu chlorowodorku, tj. 4 tabletki). Pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość nieznana – reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niezbyt często – biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka, częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1021. Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. ChPL {04/2022} Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

67 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

na szczęście przed nami wakacje , co będzie we wrześniu kiedy zacznie się zakup apteczek szkolnych- oj nawet nie chce mi się pomyśleć😠😠😠😠
Słonko to nie chodzi tylko o szkoły, ale o ogólny chaos który się zacznie, bo problemów jest więcej.
Przecież te zapisy zachęcają do zakupu leków w sklepach ogólnodostępnych - na bazarku/wielkopowierzchniowym molochu. A co z doradztwem dla pielęgniarek szkolnych odnośnie dawkowania? Co z warunkami przechowywania? Czy niedługo Stonki będą realizować recepty?
A jak można odpowiedzieć na prośbę o środki opatrunkowe/leki na pielgrzymkę skierowaną do apteki przez proboszcza ? Tylko odmownie? Czy wręcz odwrotnie?
Wyroby medyczne są poza regulacją. Z lekami gorzej.
Niedługo trzeba będzie też być detektywem i wiedzieć czy ktoś jest ze szkoły czy z domu pomocy społecznej.
Ta ustawa to jakieś jaja. Od roku trwa szarpanina w tej sprawie i co z niej wynika? Gdzie jest IZBA? Co zrobiła Izba w tej sprawie? Zgłosiła sprzeciw, ustawodawca powiedział "Nie!" a nasi "reprezentanci" skulili ogon i odpuścili. Oczywiście są ważniejsze sprawy na głowie jak walka z sieciami. Ta ustawa godzi się z wieloma przepisami stanowiącymi o np. Domach pomocy społecznej, receptach weterynaryjnych, prawie handlowym, podatkowym. Co ze schorniskami dla zwierząt, co z odliczaniem kosztów za leki kupione przez pracodawcę swoim pracownikom (np. szczepionki)? Co z firmą ochroniarską, której pies się rozchoruje i chce w koszty wrzucić lek, przeznaczony dla psa? Co z Domami Dziecka - czy nie mogą już trzymać na stanie Polopiryny Complex czy Groprinosyny żeby w miarę szybko zareagować w razie problemów zdrowotnych dzieci? Zawiesiny Ibuprofenu też nie mogą kupić... Czemu jeżeli szkoła chce do apteczki Paracetamol 24 szt to ja muszę im wydać 2 op po 12 szt? Co z pielęgniarkami? Co z Fundacjami? Czego jeszcze w aptece mamy pilnować za darmo pod groźba poniesienia kary? Kowal, ZSMOPL, Zapotrzebowania, Zaraz wjadą do aptek wielostronnicowe zapotrzebowania na pieluszki. Czemu my się na to wszystko godzimy. A później na portalu tweeter można przeczytać żale bodajże vice prezesa, że my wszystko pięknie wdrażamy, że MZ ma od nas feedback, a potem wszyscy mają nas w d... . Może za pięknie wdrażamy? Wypnijmy się jeszcze bardziej! Może za mało się wypinamy? Wy chcecie żeby nas szanowali kiedy sami się nie szanujecie? Nakręćcie kolejny filmik z Aflofarmem o tym jaki to farmaceuta nie jest ważny - to Wam dobrze wychodzi - problem w tym że chyba nikt prócz farmaceutów tych filmów nie widział. Szkoda, że ta ustawa nie uderza w lekarzy bo oni szybko by ustawodawcę ustawili na odpowiednie tory. A co do DPS to jesteście pewni, że możemy sprzedawać? Analizy prawne mówią co innego. Teraz według Was możemy - jutro okaże się, że jednak nie mogliśmy bo któryś WIF stwierdzi, że to nie jest bezpośrednie zaopatrywanie ludności w leki i poinformuje prokuraturę, kto weźmie za to odpowiedzialność? Jakim prawem weszło to w życie w takim kształcie? To już nie ma innych "normalnych" środków do walki z wywozem leków? Czemu straszenie nas, farmaceutów, ma ograniczać prawa pacjentów lub klientów jeżeli są to firmy? Pozdrawiam i na koniec życzę odwagi w podejmowaniu decyzji co jest dozwolone a co nie.
Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie "Gdzie jest IZBA? Co zrobiła Izba w tej sprawie?", moja odpowiedź to pobrała składki.
Kolejna ustawa, która uderza min; w DPS. Mam wrażenie, że ustawodawca nie zna zasad funkcjonowania domów pomocy w Polsce. Np. dom w którym ja pracuję dla 97 osób psychicznie chorych , każda z nich przyjmuje po kilka do kilkunastu leków psychotropowych i innych. Pielęgniarka niepotrzebna, leki mają sobie mieszkańcy sami kupować, może każdy gdzie chce? Połowa osób ubezwłasnowolnionych, trafia do placówki bo nie może sama egzystować w środowisku, często dlatego, że nie przyjmuje leków. Wg ustawodawcy dom pomocy niczym się nie różni od domu rodzinnego, tylko dla czego ma kontrole, odpowiedzialność zgoła inną niż w domu. pomijam fakt, że dom pomocy partycypuje w kosztach zakupu leków dla mieszkańców, więc jak ma płacić swoją część jeśli faktury będą imienne na poszczególnego mieszkańca. To jest fikcja, zmienimy sposób wystawiania faktur, co spowoduje zwiększenie kosztów, choćby papier, tusz, nie wspomnę o ilości pracy z tą zmianą związanej. Leki i tak będą przyjmowane przez pracowników domu i rozkładane przez pielęgniarki, bo kto weźmie odpowiedzialność, żeby tak specjalistyczne leki leżały w szafkach u mieszkanek i były ogólnie dostępne. To dopiero wybuchła by afera. Kolejny bubel rządu, w tej dziedzinie jedna ustawa zaprzecza innej, nie ma spójności i pojęcia jak te placówki funkcjonują i jakie osoby w nich przebywają. Zapraszamy do odwiedzenia takich placówek, a najlepiej chociaż tydzień pobycia z mieszkańcami i może wtedy osoby decyzyjne zrozumieją a czym mówią osoby pracujące w domach pomocy. Pozdrawiam
Lekarz wystawia receptę na leki dla podopiecznego, z tą receptą opiekun idzie do apteki, wykupuje leki , apteka wystawia fakturę na tego pacjenta i to wszystko. Nowela Pf nie mówi o tym kto ma w DPS podać lek lub czy ma on być w szafce w pokoju pacjenta, bo to zapewne regulują inne przepisy.
Problem jest bardziej złożony... Apteka wystawia Rp na pacjenta jako nabywce, odbiorce oraz płatnika. Pacjent reguluje rachunek na swój koszt. I tu się zaczyna problem bo DPS ustawą jest zobowiązany do zapłaty za leki pacjenta do limitu ceny, fv wystawiona na pacjenta więc nie ma jak swojego obowiązku wywiązać więc łamie prawo własne ustawowe. Sprzeczność na sprzeczności....
Ale jest też ustawa o opiece społecznej i ustawa o rachunkowości, które regulują w jaki sposób DPS ma finansować część kosztów leków pacjentom. Jeśli odbiorcą (płatnikiem) jest pacjent to DPS nie ma możliwości sfinansowania pacjentom leków.
Mam takich kwiatków serdecznie dosyć. Farmaceuta dziecko do bicia i robienia wszystkiego w ramach czynu społecznego. A jak czegoś przsz przypadek nie dopilnujesz to jeszcze wsadzą do więzienia. A idźcie w cholerę z tym zawodem...
Takie szybkie pytanie dotyczące tej nowelizacji. Czy nadal możemy wystawić fakturę na firmę nie prowadzącą działalności leczniczej?
Tak w skrócie - tak, możemy. Ale tylko na produkty znajdujące się w obrocie pozaaptecznym. Jakakolwiek faktura gdzie odbiorcą nie jest osoba fizyczna wyklucza możliwość sprzedaży asortymentu stricte "aptecznego" bez zgody WIFu.
Racja, tylko na osobę fizyczną. Zgoda WIF dotyczy tylko bezpłatnego przekazania leków a nie sprzedaży.
A możemy sprzedać SUPLEMENT DIETY na fakturę na Osobę fizyczną wykonująca działalność gospodarczą ?
Tak. Suple, wyroby medyczne, żywność specjalnego przeznaczenia... Wszystko co NIE jest LEKIEM.
A gabinety weterynaryjne do czego są podpięte, bo z definicji nie jest to działalność lecznicza, bo ta dotyczy ludzi (poprawcie mnie jeśli się mylę, bo nie ogarniam tego burdelu) czyli nie mogę wystawić faktury jeśli babka (właścicielka) przyjdzie do mnie z receptą na lek X.?
Mogą kupić na receptę z adnotacją "ad usum proprium" na 14 dni stosowania w praktyce weterynaryjnej. Nie widzę przeszkód żeby wtedy wystawić fakturę. Dz.U.03.97.891 2011-02-13 zm. Dz.U.2011.10.56 § 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz. U. z dnia 30 maja 2003 r.)
Jeszcze tytułem dopowiedzi, ja wyjaśniałam w moim nadzorze, jak chodzi o zapotrzebowania na lecznicę to kazali mi przyjmować na druku jak dla zakładów prowadzących działalność leczniczą.
A czy można wystawić fakturę dla pacjenta z fundacji?
Spytam się inaczej. Czy możemy wystawić fakturę na pacjenta z wybraniem jako płatnika fundacje (np. caritas)?
Tak, na fundację, a w komentarzu podać nazwisko i numer nadany przez fundację podopiecznemu
Podobnie jak dla GOPS-ów czy MOPS-ów kiedy płacą za podopiecznych.
To oczywiście faktury wystawiane metodą kasową, czyli do leków na receptę i sprzedaży odręcznej. Faktury dla firm - na zapleczu. Księgowy inaczej księguje te faktury.
Od wczoraj to już nie jest prawidłowe.
Najlepiej by było, żeby GIF przedstawił swoją interpretację zapisów z tej ustawy. Może jakby zebrać nurtujące nas pytania i im wysłać to by rozwiali nasze wątpliwości
Moi Drodzy czy Wy tego nie widzicie? Tyle ile osób tyle opinii i interpretacji? No i teraz ktoś dzisiaj wystawił fakturę na nip - do apteczki na Ibuprom max bo się zapomniał, bo nie doczytał, bo kolega powiedział, że można... I co? I w razie kontroli podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat + groźba cofnięcia zezwolenia wszystkim aptekom ze spółki (ba, zsmopl niedługo pewnie taką sprzedaż wyłapie z raportu jednym kliknięciem)... Bzdura? Bzdura, ale według nowych przepisów ryzyko poniesienia kary jest bardzo realne. Z tego co wiem to niektórzy wprowadzili całkowity zakaz sprzedaży na NIP - dla bezpieczeństwa. Zakazali sprzedaży na NIP nawet materiałów medycznych i sprzętu medycznego, tak żeby nie mieszać w głowie personelowi. Bzdura? Bzdura. Ale bezpieczna. Pozdrawiam
Zerknij do wykazu pr.leczniczych dopuszczonych do obrotu w plac. pozaapt. i punktach aptecznych, załącznik nr.1 poz 660-Ibuprofenum.
I ten wpis to jest dowód na to o czym piszę. Nie będę tutaj na forum tłumaczył co jest dobre, a co złe - pomocą w tej sprawie powinny się zająć Izby, w sumie między innymi po to płacimy składki, a one w naszym imieniu zatrudniają prawników. Dziwne, że nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie? Przypominam, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go. Spoko, w przypadku ibuprofenu to tylko do 5 lat i cofnięcie zezwolenia. Nie ma się czym przejmować:) Takie tam... Pozdrawiam
Przepraszam, poz 36 i za Ibuprom max raczej nie zamkną
Ano dlatego , że maksymalna wielkość opakowania dopuszczonego do obrotu pozaaptecznego może zawierać 6000 mg paracetamolu co oznacza maksymalnie opakowanie x 12 tabl. po 500 mg! Sprzedaż większych opakowań na fv np.: do domu dziecka to prowadzenie nielegalnego obrotu lekiem ? ;-)
Wykaz na kt. powołuje się nowela Pf. odnosi się do wielkości opakowania produktów leczniczych dostępnych w sklepach ?
Chodzi o załącznik nr 3 nie 1! Przeczytaj artykuł powyżej: WAŻNE: Komu i co apteka może sprzedać od 6 czerwca?
" Innym obowiązującym aktem prawnym, który dotyczy obrotu pozaaptecznego jest bowiem rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Znajdujący się w nim „Załącznik 2” dotyczy kryteriów klasyfikacji do wykazów produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych. Znajduje się w nim tabela określająca szczegółowo skład, moc, postać farmaceutyczną, dawki oraz wielkości opakowań leków dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego." Patrz pozycja 10
Inny akt prawny, do którego nie odwołuje się ustawa.
Chodzi mi o to, że lek z ibuprofenem możemy wydać na FV, ale tylko w ograniczonej dawce (200mg) i w ograniczonym opakowaniu (tylko 10tabl.)
I ta ograniczona dawka i opakowanie jest w wykazie o którym mowa w ustawie?
W przypadku podmiotów nie wykonujących działalności leczniczej i niebędących uprawnionymi do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.  „produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, wymienione w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2”. Innymi słowy chodzi o leki dopuszczone do obrotu pozaaptecznego. Polecam artykuł, który obecnie znajduje się poniżej, pod tytułem: „ WAŻNE: Komu i co apteka może sprzedać od 6 czerwca? „
No właśnie, natomiast klasyfikacja produktu / daka/ wielkość opakowania to przepisy wydane na podstawie art. 71 ust.3pkt.1.
North Korea welcome to:)))))
Ten przepis to kolejne ograniczanie naszych możliwości. Nie chcę myśleć jaka będzie reakcja osób, które kupują leki - często kosztowne, bo pacjent jest bardzo chory a są one mu niezbędne - na przelew, bo fundacja placi. Zresztą, wielu z nas wspiera różne fundację , żeby takim osobom pomagać. Z dnia na dzień Ustawodawca dokłada nam zakazów, nakazów. Odkąd jest obowiązek serializacji lista leków deficytowych wydłużyła się , no bo każdy etap produkcji, dystrybucji się wydłużył. Żadne przepisy o zakazie zbywania nic tu nie pomogą.
Ciekawe kto wpadł na ten pomysł, że to uratuje sytuację, u nas zawsze wszystko się robi nie tak jak powinno.
Problemem jest to, że przy tworzeniu ustawy pracują urzędnicy a nie czynni zawodowo aptekarze, W porządku, niech pracują, ale niech próbują choć trochę pomyśleć o jakimś synchronie tych ustaw, a nie każdy tworzy radośnie a zwłaszcza kary.
jak nie 50000 kary to więzienie ,niedługo zostanie nam zakład pracy pod tytułem Biedronka albo penitencjarny
A co w przypadku zakładów karnych i recept wypisywanych na osadzonych? Ta sama sytuacja? Faktura może być wypisana tylko na konkretną osobę?
Od tego są apteki zakładowe i MON-u.
Recepta siłą rzeczy musi być realizowana na okienku bo musi być wygenerowany DRR. A faktura to zależy od płatnika. Można różne podmioty wpisywać w pole płatnik, odbiorca, i jeszcze opisać w komentarzu.
no właśnie nie -w polu nabywca, odbiorca i płatnik nie może być podmiotu gospodarczego jeśli księgujesz leki z recepty(chyba że jest tam apap 12 tabl). Natomiast w komentarzu do faktury można napisać wszystko łącznie z NIPem
To są dwa odrębne przypadki. Co innego jest sprzedać na fakturę leki dla firmy czy szkoły która jest płatnikiem i odbiorcą, gdzie lądują w bezimiennej apteczce ogólnodostępnej albo co gorsza mogłyby być dalej odsprzedawane, a co innego gdzie odbiorcą jest pacjent, czyli osoba fizyczna, która je zabiera do domu i stosuje osobiście według ordynacji lekarskiej, a fundacja czy mops jest tylko płatnikiem i leki ogląda tylko na papierze.
A co na to NIA ? Niedługo zorganizuje kolejne rozgrywki sportowe.
A jak ktoś z personelu wystawi fv na dom opieki to kto idzie do więzienia ten kto wystawił czy kierownik? 😀
@daniel i mjanek9. Wejdźcie na stronę NIA. Wystarczy przeczytać komunikat. Zresztą posłowie mieli przedstawiony problem, z którym teraz wszyscy się borykamy. Nawet go bezproblemowo zrozumieli, ale Senat zepsuł wszystko. Jeśli ktoś myśli, że mleko się w rządzie nie rozlało, to jest w błędzie. NRA/NIA pracuje cały czas. Pomóżcie, jeśli chcecie, choćby przesłaniem swoich uwag do NIA, zamiast anonimowo dawać wyraz swojej uzasadnionej (lub nie) frustracji. Naprawdę ktoś to przeczyta i przeanalizuje, a nie wrzuci do spamu. P.S. Może na starość napiszę książkę o zbiegach okoliczności, przypadkach i z pozoru drobnych elementach układanki, które istotnie wpłynęły na polską farmację? ;-)
Ja mam informację z Wifu że faktury realizowane dla podopiecznych DPS (Caritas ) bo takie mam nalezy wystawiać tak: Nabywca- pacjent a płatnik - Caritas a odbiorcy to wogóle nie musi być. !? Więc z fundacja będzie tak samo Fv na pacjenta i w komentarzu tez trzeba podać dotyczy konkretnego pacjenta ?
A czy możesz przedstawić jakieś pismo z tego WIFu?
Zamiast weryfikować ewentualne oszustwa,wymyśla się kolejny przepis. To tak jakby uchwalić ustawę, ze nie wolno sprzedawać łomów i kominiarek, wtedy zlikwiduje się problem złodziejstwa. Jaka jest różnica między Kowalskim kupującym worek suplementów, żeby odpisać sobie od podatku, a DPS-em kupującym za pieniądze powiatowe leki dla podopiecznych ? Prawo uchwalają osoby coraz mniej kompetentne. Wylewanie dziecka z kąpielą. Wszystko dla naszego "dobra".
Przepraszam Mariusz, ale Izba zachowuje się w tym temacie jak Pharmanet z Adą. Naprawdę za sprzedaż wody utlenionej, altacetu, gazików antyseptycznych, farmaceuta pójdzie do więzienia ? Czy farmaceuci się tu trochę nie kompromitują? Aviomarin, Nifuroksazyd w apteczce na szkolnej wycieczce? Ustawa może i ma niedociągnięcia ale jeżeli chcemy być traktowani poważnie to nie możemy przekazywać światu, że farmaceuta za sprzedaż 3%H2O2 pójdzie siedzieć bo to jest nieprawda.
Gosia, nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby sprowadzając trochę do absurdu dla uwypuklenia wykazać bzdurność tych nowych regulacji. Jak popatrzysz na te przepisy i konsekwencje ich złamania, to można wyciągnąć taki wniosek. Jak sprzedaż komuś duże opakowanie to co, nie naruszasz przepisów ustawy? Naruszasz. Jest za to kara? Jest.
Kryterium klasyfikacji powstało na podstawie którego art.? Do którego art. odwołuje się nowa ustawa? Czy niedoskonałość przepisów należy pokazywać powołując się na przepisy, o których nie mówi nowela ?