REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o realizację recept papierowych i Dokument Realizacji Recepty

8 stycznia 2019 07:00

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie dotyczące realizacji recept papierowych po 1 stycznia 2019 r. oraz Dokumentu Realizacji Recepty (DRR). Warto się z nimi zapoznać…

Recepty papierowe i Dokument Realizacji Recepty... Na odpowiedzi na te pytania czeka wiele aptek. CSIOZ wyjaśnia wątpliwości - choć nie wszystkie (fot. CSIOZ)

Od 1 stycznia w polskich aptekach zmienił się sposób otaksowania recept. Dotychczasowy system zastąpi elektroniczny Dokument Realizacji Recepty (DRR). Jego wygenerowanie jest obowiązkowe nie tylko dla e-recept, ale także „starych” recept papierowych oraz odpisów recept (czytaj więcej: Od 1 stycznia apteki mają obowiązek elektronicznego otaksowania recept). Co dokładnie powinno znaleźć się w DRR precyzuje najnowsze rozporządzenie w sprawie recept (czytaj więcej: Co musi zawierać Dokument Realizacji Recepty?). Wiele kontrowersji wywołał między innymi obowiązek umieszczania w DRR numeru PESEL – także w przypadku recept pełnopłatnych. W tej sprawie wypowiedziała się m.in. Naczelna Izba Aptekarska i Ministerstwo Zdrowia (czytaj więcej: Recepty pełnopłatne po 1 stycznia. Czy farmaceuta musi uzupełniać PESEL?).

Na tym jednak pytania o realizację recept papierowych po 1 stycznia i wytwarzanie DRR się nie kończą. CSIOZ zebrał wszystkie pytania, jakie zgłaszali od kilku dni farmaceuci i przygotował odpowiedzi na nie. Niżej można się z nimi zapoznać:

REKLAMA

Co zrobić w sytuacji, gdy pacjent przychodzi do apteki z receptą pełnopłatną, na której nie ma numeru recepty?

W takiej sytuacji system apteczny w sposób automatyczny nadaje numer recepcie, dzięki czemu możliwe jest utworzenie DRR. Przepisy dopuszczają możliwość realizacji recepty pełnopłatnej, której nie przydzielono unikalnego numeru recepty.

REKLAMA

Jakie dane należy wprowadzić w sytuacji, gdy robiony jest odpis recepty? Odpis nie będzie przecież także zawierał numeru recepty.

W celu realizacji odpisu konieczne będzie wprowadzenie REGON-u podmiotu wystawiającego receptę, NPWZ osoby wystawiającej receptę oraz identyfikatora pacjenta (czyli zwykle numeru PESEL). Warto jednak skontaktować się z dostawcą danego systemu aptecznego, ponieważ dostawcy proponują w swoich systemach ułatwienia podczas realizacji odpisów. Zakres danych wymaganych na odpisie recepty opisuje Art. 96 a ust. 6 ustawy Prawo Farmaceutyczne. W przypadku braku numeru, to system apteczny w sposób automatyczny nadaje numer.

Więcej na temat DRR znajdziesz w serwisie rx.edu.pl.

Jeżeli pacjent nie wykupi wszystkich leków z recepty, to w jaki sposób oznaczyć status recepty?

DRR wystawiany jest do każdej pozycji na recepcie papierowej. W związku z tym status „częściowa” lub „całkowita realizacja” dotyczy jednej pozycji. Nie oznaczamy statusu dla całej recepty papierowej. Definicje statusów można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie recept:

§ 2.
(…)
2) informacja o realizacji pozycji na recepcie: “Częściowo zrealizowana” – informacja przedstawiana w Dokumencie Realizacji Recepty o możliwości dalszej realizacji danej pozycji recepty w zakresie opakowań dotychczas niewydanych pacjentowi;

REKLAMA

3) informacja o realizacji pozycji na recepcie: “Całkowicie zrealizowana” – informacja przedstawiana w Dokumencie Realizacji Recepty o wydaniu pacjentowi wszystkich opakowań danej pozycji z recepty i zakończeniu procesu realizacji recepty;

Czy w przypadku realizacji recepty papierowej również wpisujemy adnotacje w DRR np. o rezygnacji z pozostałych leków, o wydaniu odpowiednika itp., czy te informacje umieszczamy tylko na rewersie recepty?

Adnotacje wymagane przez przepisy mogą być zamieszane na DRR lub na rewersie recepty papierowej. Adnotacje wpisywane są na rewersie recepty. Nie ma obowiązku wpisywania adnotacji w elektronicznym DRR, aczkolwiek można je tam również umieszczać.

Realizacja recepty pełnopłatnej (100%) – czy należy wprowadzać wszystkie kody?

Tak. W DRR, niezależnie czy dotyczy realizacji recepty refundowanej czy nierefundowanej, należy wprowadzić REGON podmiotu wystawiającego receptę (jeżeli dotyczy), NPWZ osoby wystawiającej receptę oraz identyfikator pacjenta (czyli zwykle numer PESEL). W przypadku braku numeru recepty nierefundowanej, to system apteczny w sposób automatyczny nadaje jej numer.

Jak zrealizować receptę bez kodów kreskowych? Należy wpisać wszystkie dane?

Jeżeli recepta nie ma kodów kreskowych, należy wymagane w DRR dane wprowadzić ręcznie (patrz poprzednie pytanie).

Czy wpisujemy w adnotacjach w DRR w systemie aptecznym informacje o zamianie leku, mimo tego, że wciśnięto opcję „zamiennik”?

Nie ma konieczności wprowadzania takiej informacji w adnotacjach. Wystarczające będzie wprowadzenie znacznika zamiennika zgodnie z dotychczasową praktyką.

Czy można dołączyć lek do sprzedaży już zafiskalizowanej? Czy należy wykonać korektę poprzedniej recepty i wybić całość?

Pytania tego typu proszę kierować do dostawcy oprogramowania aptecznego.

Czy można dołączyć lek do sprzedaży już zafiskalizowanej? Czy należy wykonać korektę poprzedniej recepty i wybić całość?

Pytania tego typu proszę kierować do dostawcy oprogramowania aptecznego.

Po fiskalizacji pojawiają się dane z recepty, gdzie nie ma adresu pacjenta czy adres trzeba wpisywać obowiązkowo w kartach pacjenta przed fiskalizacją czy po?

Dane, które obowiązkowo muszą się znaleźć w Dokumencie Realizacji Recepty określa rozporządzenie w sprawie recept, w paragrafie 7. Adres pacjenta nie należy do danych obowiązkowych.

Czy podczas wystawiania odpisu zaznaczamy przy realizacji recepty realizację całkowitą czy częściową?

DRR wystawiany jest do każdej pozycji na recepcie papierowej. W związku z tym status „częściowa” lub „całkowita realizacja” dotyczy jednej pozycji. Nie oznaczamy statusu dla całej recepty papierowej W przypadku wydawania odpisu do danej pozycji, pozycję oznaczyć należy jako „częściowo zrealizowaną” i wystawić odpis.

Jakie dane powinna zawierać papierowa recepta realizowana na 100%?

Art. 96a ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne, szczegółowo opisuje wymagania dotyczące danych, które powinna zawierać recepta papierowa.

Jak wygląda realizacja recepty transgranicznej?

Realizacja odbywa się na dotychczasowych zasadach, czyli bez generowania elektronicznego DRR.

Jak wygląda realizacja recepty weterynaryjnej?

Realizacja odbywa się na dotychczasowych zasadach, czyli bez generowania elektronicznego DRR.

Z racji braku numeru PESEL na recepcie 100% dla obcokrajowca, któremu wystawiono receptę w Polsce pole musi zostać uzupełnione innym numerem, proszę o wskazanie jaki to ma być numer?

Ustawa o SIOZ Art. 17 punkt 2 reguluje tę kwestię:

„Identyfikator usługobiorcy stanowi numer PESEL usługobiorcy, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL – seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501”.

Identyfikatorem tym, jest również numer karty EKUZ.

Retaksacja recept papierowych odbywa się w kontroli recept. Czy po wykonaniu retaksacji recepty papierowej wysyłana jest informacja ponownie na platformę P1?

Raport z retaksacji recept nie jest wysyłany. DRR wysyłane są do Systemu P1 na bieżąco w trakcie obsługi pacjenta (tuż przed fiskalizacją transakcji).

Co w sytuacji, gdy nastąpi awaria/problem z siecią? W jaki sposób należy realizować recepty papierowe?

W takiej sytuacji można zrealizować recepty na dotychczasowych zasadach, a następnie w czasie 3 dni od usunięcia problemu należy przesłać elektroniczne DRR do Systemu P1. Podstawa prawna ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia art. 11 ustęp 5:

„Usługodawca zamieszcza w SIM:

1) w czasie rzeczywistym, dane, o których mowa w ust. 4 pkt 7 i 8;
(…)5a. W przypadku awarii systemu, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ust. 1, usługodawca zamieszcza dane w SIM niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia usunięcia awarii.

5b. Do terminu, o którym mowa w ust. 5a, nie wlicza się dni wolnych od pracy dla usługodawcy.\5c. W przypadku awarii systemu, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ust. 1, trwającej dłużej niż 1 dzień, termin, o którym mowa w ust. 5a, może ulec wydłużeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze obwieszczenia.”

Czy zmiany w DRR mogą być dokonywane tylko w trakcie realizacji recepty, do które DRR jest generowany?

Zmiany statusu realizacji czy też uzupełnianie danych/ adnotacji w DRR można dokonywać w otwartym okresie refundacyjnym wielokrotnie. Po każdej zmianie SIM aktualizuje dane z DRR

Gdzie znajdę informacje o danych jakie farmaceuta może uzupełnić na recepcie papierowej lub DRR?

Dane, które farmaceuta może uzupełnić w przypadku błędnie wystawionej recepty opisuje par. 10 rozporządzenia w sprawie recept.

W jaki sposób wykonuje się korekty dla recepty papierowej dla której wygenerowany został DRR?

Korekta recepty papierowej z DRR w systemie oprogramowania aptecznego wykonywana jest na dotychczasowych zasadach. W trakcie generowanie korekty zostanie wytworzona korekta DRR w SIM.

Czy wykonując odpis do recepty papierowej dla pozycji, z której pacjent wybiera część opakowań musimy dokonywać przez F12 adnotację o wykonaniu odpisu?

Zaznaczenie w DRR częściowej realizacji dla tej pozycji jest wystarczającą informacją o wykonaniu odpisu i nie ma wymogu robić dodatkowej adnotacji.

Jak realizujemy po 1 stycznia receptę wystawiona w państwie innym aniżeli kraje Unii Europejskiej np. z Ukrainy?

Recepty z krajów spoza Unii Europejskiej realizowane są na dotychczasowych zasadach. Dla tych recept nie jest generowany Dokument Realizacji Recepty.

Co powinniśmy zrobić w przypadku wydania, na żądanie pacjenta, dawki mniejszej aniżeli zaordynowana przez lekarza?

Jeżeli realizujemy receptę z wydaniem dawki mniejszej to osoba realizująca receptę powinna w DRR, w adnotacjach nanieść informację o takiej zamianie.

Jaki status realizacji oznaczyć w DRR, gdy wydajemy dla jednej pozycji lek z dwóch różnych dostaw?

W przypadku takiej realizacji recepty dla pierwszej pozycji nanosimy w DRR status częściowej realizacji a drugiej pozycji Recepta zakończona.

Czy musimy zakładać w systemie aptecznym kartę pacjenta, jeżeli posiada on uprawnienia dodatkowe?

Założenie karty pacjenta wraz z określeniem na niej uprawnienia, rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pozwoli na automatyczne przeniesienie tych danych do Dokumentu Realizacji Recepty.

Do pobrania:

Źródło: ŁW/CSIOZ

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

29 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wydanie recepty to banalna sprzedaż. Nic poza tym tam nie ma, to po co to tak komplikować ? Dlaczego nikt nie zapytał się pacjentów czy chcą, żeby ich dane były przechowywane na jakiś szemranych serwerach ? A także moich danych. 100% recepty - skoro klient płaci za nie swoimi pieniędzmi to po co to gdziekolwiek przekazywać ? NFZ - żeby było jasne to instytucja powołana - tylko i wyłącznie do obrotu PUBLICZNYMI pieniędzmi w \"służbie\" zdrowia (dokładnie nazwa na to wskazuje).
Łukasz Bartuś (gość) 2019-01-08 20:55:14
Dlaczego nie można wydać np. Groprinosin z 50tbl 20 ??
Bo to nie jest lek z grupy takich co można je dzielić. Zresztą w jakim sensie nie można?
Łukasz Kołodziej (gość) 2019-01-09 07:05:10
Dobrze ale pomyśl masz kupic np ismigen 10tbl to w takim razie zamiast zaplacic 32 zł to płacisz 90 zł bo musisz kupic całe opakowanie jak dla mnie chore...
Bo każdy lek będzie miał specjalny kod qr który nie pozwoli na sprzedanie go drugi raz.
Co komu po 10 tab Ismigenu ?
Stirlitz Isajew (gość) 2019-01-09 09:14:24
Można podzielić, ale sprzedajemy nie z kodu QR. Opakowanie z kodem QR musi pozostać w aptece do chwili sprzedaży ostatniego blistra/jedn.dawkow. i dopiero wtedy ściągamy z serwera przy pomocy QR i zaznaczamy \"wycofanie\" leku z puli dostępnych.
Nie chodzi o kod QR ale o rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki pr.lecz.....
Paulina weronika (gość) 2019-01-09 05:10:25
Kiedy pacjent ma zapisane 3 op leku a wybiera tylko 1 op definitywnie rezygnujac z pozostalych to zaznaczam calkowita czy częściowa realizacje recepty? Bo spotkałam dwie rozne interpretacje
Całkowita. Częściowa jedynie jak pacjent dostaje odpis na coś co już wydane
a my w takim przypadku zaznaczamy ze jest to realizacja czesciowa nawet wtedy gdy nie robimy odpisu
My tu gadu gadu o smaczkach technicznych, a czy w ogóle jakikolwiek organ będzie w stanie przeprowadzić skuteczną kontrolę \"czy magister mac_aaron zaznaczył na recepcie pełnopłatnej częściową realizację przy wydaniu odpisu\" i czy taka kontrola miałaby jakikolwiek sens? NFZ chyba na 100% nie patrzy, IF ma raczej ważniejsze zadania, poza tym jak to sobie wyobrażacie - siedzi inspektor przed komputerem i sprawdza plik recept papierowych pod kątem zgodności DRRów? Zapytam też czy to moim zadaniem jest ustalanie REGONU przy recepcie pełnopłatnej? Lekarze mają kserowane stare recepty o jednym numerze, już na dzień dobry nie da się zrobić DRR bo \"Recepta była już realizowana w innej aptece\" (zapewne dziesiątki razy), w nagłówku wbijają pieczątkę lekarską taką samą jak na dole - to ja mam wiedzieć czy recepta była pisana w gabinecie prywatnym czy w POZ a może na SORze i jaki REGON wpisać? Mam pacjentowi odmówić sprzedania leku, czy toczyć wojnę z medykami?
Co przekazujecie w DRR do SIM jeżeli na recepcie 100% lekarz w polu Oddział NFZ wpisze X zamiast numeru oddziału lub symbolu kraju?
Gość gosc (gość) 2019-01-09 09:55:33
Do DRR przekazuję REGON PWZ I PESEL. KONIEC. no ewentualnie nr recepty. Oddział NFZ interesuje tylko NFZ bo muszą się rozliczać z kasy pomiędzy sobą. Nie komplikuj
Nie ma takiej opcji, żeby wybrać X.
Dokładnie, musisz wpisać do komputera coś co nie jest wpisane na recepcie. Sprawa się dodatkowo komplikuje gdy pacjentem jest obcokrajowiec a zamiast PESELU ma wpisany np. Nr EKUZ
Sontia Sontia (gość) 2019-01-23 18:57:09
Ja zaznaczam swój oddział NFZ a w rubryce czy ubezpieczony zmieniam na X
A czy wpisujcie w drr recept papierowych adnotacje i uważacie że jest to obowiązek? Czy na rewersie tylko? Pismo csioz mówi jednoznacznie, że nie trzeba, ustawa wydaje mi się, także.
my wszelkie adnotacje piszemy na odwrocie recepty jak dotychczas
Sontia Sontia (gość) 2019-01-23 18:59:55
A jeżeli wydajecie np Norvasc 1 op oryginał a 2 op import to zaznaczacie jako odpowiednik? Czy przy jednej z pozycji zaznaczacie częściową a przy drugiej - Zamykającą?
Nie zaznacza się odpowiednika (ten sam lek), a realizacje sam program ogarnia.
A co w przypadku, gdy na recepcie pełnopłatnej mam 2 różne nr REGON? Tzn inny w kodzie kreskowym, a inny na pieczątce, bo lekarz wypisuje receptę w gabinecie prywatnym i przybija pieczątkę gabinetu, a druk recepty ma np. ze szpitala w którym równeż pracuje? Który należy sprawozdać?
Z pieczątki. Albo pełnopłatnie jak REGON przychodni, a lekarz używa do własnego celu. U mnie z reguły wtedy jest na 100%.
Dziękuję. Mam jeszcze pytanie odnośnie wydawania leku w ilości większej o 10 %, mam na myśli np Amlopin po 30 tabl. gdy na recepcie jest tylko zapis 1 op. a istnieje refundowane opakowanie po 28 tabl(import), którego nie ma w hurtowni. Czy trzeba coś zaznaczać? I gdzie można znaleźć podstawę prawną takiego rozwiązania?
Nie trzeba zaznaczać, gdy jest ten sam lek, w innej wielkości opakowania.
A na szkoleniu z CSIOZ mówili że trzeba zaznaczyć jak wydajemy nawet leki na 100 % to tez odpowiedniki . To w końcu jak to ma być i czego mamy sie trzymać ???
U nas generalnie zaznaczamy nawet przy 100%, masz Hydroxyzim VP, wydajesz firmy Adamed, to zaznaczam zamiennik.
Nie trzeba, bo "wo" w DRR jest dla leków refundowanych.

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz