Magazyn mgr.farm

Spółka Eprus z sądowym zakazem wprowadzania na rynek pojemników na leki recepturowe

2 sierpnia 2017 07:55

12 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczeń firmy Gako przeciwko spółce Eprus, która wg uzasadnienia Sądu – miała naruszyć prawa własności przemysłowej wprowadzając do sprzedaży pojemniki z pokrywką uszczelniającą do wytwarzania leków recepturowych. Oznacza to, że potencjalnie każdy kto wprowadza na rynek pojemniki EPRUS może naruszać prawa wyłączne firmy GAKO International GmbH.

Pojemniki z pokrywką uszczelniającą do wytwarzania leków recepturowych

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielając zabezpieczenia, uznał za uprawdopodobnione, że EPRUS dokonał naruszeń praw własności przemysłowej Gako – patentu nr P.204740 pt. „Pojemnik z pokrywą uszczelniającą”, przestrzennego znaku towarowego o numerze R.183034, zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, unijnego znaku towarowego „UNGUATOR” nr 011565447 oraz mógł się dopuścić popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę Gako International GmbH, z uwagi na wprowadzanie do obrotu pojemników z przykrywką, przeznaczonych do wytwarzania oraz dystrybucji leków recepturowych, niezależnie od koloru wykorzystanej przykrywki. Powyższe postanowienie, jest natychmiastowo wykonalne pomimo jego nieprawomocności.

O szczegółach powyższego postępowania, toczącego się przeciwko EPRUS, powiadomione zostaną wkrótce wszystkie Okręgowe Izby Aptekarskie działające na terenie całego kraju. Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie – firma Gako wskazuje, że wprowadzanie do obrotu pojemników na leki apteczne EPRUS, niezależnie od koloru wykorzystanej przykrywki, w ramach działalności gospodarczej, w jej ocenie stanowi naruszenie praw wyłącznych Gako.

Tym samym firma jest uprawniona do wystąpienia na drogę postępowania sądowego, przeciwko każdemu podmiotowi, który dokonuje obrotu, wprowadza na rynek lub używa do wytwarzania i dystrybucji leków recepturowych, powyższych pojemników, naruszających patent, a także przestrzenny znak towarowy Gako – czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji MGR.FARM.

Firma informuje też, że na polskim rynku nadal istnieje możliwość dokonywania zakupu oryginalnych pojemników na leki recepturowe Gako, które to od 2001 r. towarzyszyły farmaceutom w ramach systemu Unguator, a który to system był stworzony właśnie przez GAKO. Pojemniki do sytemu GAKO Unguator były najpopularniejszym produktem tego typu dystrybuowanym na terytorium Polski oraz do zawsze cieszyły się wysoką renomą i gwarancją jakości. Autoryzowanym dystrybutorem produktów GAKO jest GALFARM.

Firma Gako w komunikacie przesłanym do redakcji poinformowała również, że ujawniono przypadki, gdy po złożeniu zamówienia na oryginalne produkty Gako Unguator przy użyciu platformy KAMSOFT, farmaceuci otrzymywali pojemniki EPRUS. Z uwagi na powyższe firma Gako zachęca Państwa do raportowania przypadków, gdy zamówiony przez Państwa produkt nie odpowiadał towarowi, który Państwo otrzymaliście. Jednocześnie w komunikacie czytamy, iż dokonanie zakupu pojemników na leki recepturowe Gako za pośrednictwem hurtowni GALFARM zapewni Państwu pewność otrzymania oryginalnych, o gwarantowanej jakości produktów Gako.

Firma Gako uruchomiła infolinię, pod numerem [+49 (0) 89 1222 387 244], pod którą możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o produkcie Gako Unguator oraz środkach jego dystrybucji.

Dotyczy to pojemników w systemie KAMSOFT oznaczonych numerami BLOZ: 9043385, 9082316, 9044472, 9044473, 9043386, 9045556, 9043627, 9041196, 9037606, 9041197, 9041195

Źródło: Galfarm / SIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Twórcy Adamedu „Dynamicznymi Przedsiębiorcami Roku” Twórcy Adamedu „Dynamicznymi Przedsiębiorcami Roku”

Innowacyjność biznesowa, zdolność do adaptacji w zmieniającym się otoczeniu, szeroka ekspansja zagra...

Jako farmaceucie jest mi wstyd za Ministerstwo Zdrowia Jako farmaceucie jest mi wstyd za Ministerstwo Zdrowia

W najbliższym czasie w ostatni etap prac wchodzi projekt ustawy „przerejestrowujący” lek EllaOne, je...

DATUM i JWC: opracowania DATUM i JWC: opracowania

Firmy DATUM i JWC opracowały zmiany na podstawie projektu obwieszczenia MZ z dnia 2015-02-13 w spraw...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz