REKLAMA
czw. 25 maja 2023, 11:01

Zlecenia na wyroby medyczne – zaskakujący projekt zmian

Skrócenie okresu, na jaki można jednorazowo wydać wyroby medyczne w ramach zlecenia to jedna z głównych zmian, jakie ustawodawca przedstawił w ramach procedowanego projektu ustawy. Co ciekawe zmiany te włączono w projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Dokument jest obecnie rozpatrywany w ramach prac Sejmu…

Wyroby medyczne na zlecenie. Zmiany w ich wydawaniu już od 1 stycznia! Co się zmieni? (fot. Shutterstock)
Skrócenie do 3 miesięcy okresu, na jaki można maksymalnie wydać pieluchy w ramach zlecenia comiesięcznego to najważniejsza z proponowanych zmian (fot. Shutterstock)

Rządowy projekt wspomnianej ustawy wpłynął do Sejmu 19 maja. Zgodnie z założeniem dotyczy on zwiększenia sprawowania przez rodziców kontroli nad dostępem osób małoletnich do treści pornograficznych. Okazuje się jednak, że końcowe artykuły dotyczą wprost zmian w zasadach realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Niniejszą ustawą zmienia się (…) ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – czytamy w treści dokumentu.

Czytaj również: Rozliczanie zleceń na wyroby medyczne będzie prostsze? Pojawił się projekt zmian…

Proponowana przez ustawodawcę korekta obowiązujących przepisów obejmuje kilka istotnych kwestii, regulujących proces realizacji zleceń przez świadczeniodawców. Zmiany dotyczyć mają m.in. wystawiania zlecenia na wyroby w formie uproszczonej oraz doprecyzowują brzmienie aktualnych regulacji. Chodzi przede wszystkim o obowiązkowy czas przechowywania dokumentów.

Propozycje modyfikacji przepisów (…) polegają na jednoznacznym określeniu terminu przechowywania wskazanej dokumentacji przez pominięcie sformułowań „co najmniej” w odniesieni do okresu przechowywania tej dokumentacji – brzmi uzasadnienie projektu ustawy.

Zgodnie z propozycją zawartą we wspomnianym projekcie dokumentacja dotycząca zleceń winna być przechowywana przez okres 5 lat. Czas ten liczy się od dnia zakończenia realizacji zlecenia. Zmiana będzie zgodna z przepisami RODO. Co jeszcze się zmieni?

3 miesiące zamiast 6…

Artykuł 33 omawianego projektu ustawy wprowadza zmiany w art. 38d ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dotychczasowe brzmienie tego artykułu mówiło o tym, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie i wystawione na więcej niż jeden miesiąc mogą być realizowane częściowo. Na jaki okres? Dotychczas musiał być on nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po korekcie przepisów długość maksymalnego okresu, na jaki można zrealizować zlecenia na wyroby medyczne będzie wynosić 3 miesiące. Z czego wynika ta zmiana?

Pacjenci często magazynują wyroby na zapas, które w związku ze zmianą stanu zdrowia czy zmianami fizjologicznymi okazują się w późniejszym czasie źle dopasowane – brzmi argumentacja proponowanych modyfikacji przepisów.

W ocenie ministerstwa pacjenci często borykają się z problemem posiadania nadmiarowej liczby wyrobów (pieluchomajtek, itp.). Zwrot niezużytych materiałów do aptek nie jest możliwy. Co więcej – pacjenci w takiej sytuacji nie mają możliwości otrzymania dodatkowego zlecenia na dany okres. Skrócenie tego czasu ma zredukować tego typu problemy.

Kolejna zmiana dotyczyć ma zleceń innych niż comiesięczne. Obecnie nie jest możliwa częściowa realizacja zleceń tego typu. Wymusza to na pacjentach konieczność ponoszenia dużych kosztów jednorazowo. Projekt ustawy wprowadza zmiany również w tej kwestii.

Projektowana zmiana służy umożliwieniu pacjentom realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w częściach także w przypadkach zleceń innych niż comiesięczne – czytamy w uzasadnieniu.

Zlecenia na wyroby medyczne w formie uproszczonej znikną…

Jak czytamy w treści dokumentu resort zdrowia chce uchylenia z ustawy o refundacji niektórych przepisów. Chodzi m.in. o te, które regulują możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej.

W związku z wprowadzoną zmianą w zakresie podstawowej formy wystawiania zleceń na postać elektroniczną, wystawianie zleceń zgodnie ze wzorem uproszczonym, stosowanym w odniesieniu do postaci papierowej, nie będzie znajdowało uzasadnienia – argumentują autorzy projektu.

Projekt zakłada, że funkcję tego typu zleceń przejmie w przyszłości informacja o zleceniu przekazywana świadczeniobiorcy. Informacja ta zawiera przede wszystkim identyfikator zlecenia, kod dostępu, datę wystawienia i oznaczenie wyrobu medycznego. Pozwoli to świadczeniodawcom na realizację tego typu zleceń. A co w sytuacji, gdy zlecenie przyjęte do realizacji nie będzie mogło zostać zrealizowane?

Świadczeniodawca zwraca, o ile to możliwe zlecenie wystawione w postaci papierowej świadczeniobiorcy (…) lub zwraca zlecenie do realizacji za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu – czytamy w projekcie.

Umożliwi to realizację takiego zlecenia u innego świadczeniodawcy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

W projekcie założono, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2023 roku. Pacjenci posiadający już wystawione i rozpoczęte zlecenia na zaopatrzenie nie muszą się jednak bać. Posiadane przez nich dokumenty nie stracą ważności wraz z tą datą.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (…) wystawione i potwierdzone lub częściowo zrealizowane zachowują ważność na okres, na jaki zostały sporządzone, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. – precyzuje dokument.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]