REKLAMA
czw. 25 maja 2023, 11:01

Zlecenia na wyroby medyczne – zaskakujący projekt zmian

Skrócenie okresu, na jaki można jednorazowo wydać wyroby medyczne w ramach zlecenia to jedna z głównych zmian, jakie ustawodawca przedstawił w ramach procedowanego projektu ustawy. Co ciekawe zmiany te włączono w projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Dokument jest obecnie rozpatrywany w ramach prac Sejmu…

W systemie eZWM dodano wyświetlanie informacji o zleceniu: data wystawienia, wyrób medyczny, liczba sztuk, liczba miesięcy, na które wystawiono zlecenie (fot. Shutterstock)
Skrócenie do 3 miesięcy okresu, na jaki można maksymalnie wydać pieluchy w ramach zlecenia comiesięcznego to najważniejsza z proponowanych zmian (fot. Shutterstock)

Rządowy projekt wspomnianej ustawy wpłynął do Sejmu 19 maja. Zgodnie z założeniem dotyczy on zwiększenia sprawowania przez rodziców kontroli nad dostępem osób małoletnich do treści pornograficznych. Okazuje się jednak, że końcowe artykuły dotyczą wprost zmian w zasadach realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Niniejszą ustawą zmienia się (…) ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – czytamy w treści dokumentu.

Czytaj również: Rozliczanie zleceń na wyroby medyczne będzie prostsze? Pojawił się projekt zmian…

Proponowana przez ustawodawcę korekta obowiązujących przepisów obejmuje kilka istotnych kwestii, regulujących proces realizacji zleceń przez świadczeniodawców. Zmiany dotyczyć mają m.in. wystawiania zlecenia na wyroby w formie uproszczonej oraz doprecyzowują brzmienie aktualnych regulacji. Chodzi przede wszystkim o obowiązkowy czas przechowywania dokumentów.

Propozycje modyfikacji przepisów (…) polegają na jednoznacznym określeniu terminu przechowywania wskazanej dokumentacji przez pominięcie sformułowań „co najmniej” w odniesieni do okresu przechowywania tej dokumentacji – brzmi uzasadnienie projektu ustawy.

Zgodnie z propozycją zawartą we wspomnianym projekcie dokumentacja dotycząca zleceń winna być przechowywana przez okres 5 lat. Czas ten liczy się od dnia zakończenia realizacji zlecenia. Zmiana będzie zgodna z przepisami RODO. Co jeszcze się zmieni?

3 miesiące zamiast 6…

Artykuł 33 omawianego projektu ustawy wprowadza zmiany w art. 38d ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dotychczasowe brzmienie tego artykułu mówiło o tym, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie i wystawione na więcej niż jeden miesiąc mogą być realizowane częściowo. Na jaki okres? Dotychczas musiał być on nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po korekcie przepisów długość maksymalnego okresu, na jaki można zrealizować zlecenia na wyroby medyczne będzie wynosić 3 miesiące. Z czego wynika ta zmiana?

Pacjenci często magazynują wyroby na zapas, które w związku ze zmianą stanu zdrowia czy zmianami fizjologicznymi okazują się w późniejszym czasie źle dopasowane – brzmi argumentacja proponowanych modyfikacji przepisów.

W ocenie ministerstwa pacjenci często borykają się z problemem posiadania nadmiarowej liczby wyrobów (pieluchomajtek, itp.). Zwrot niezużytych materiałów do aptek nie jest możliwy. Co więcej – pacjenci w takiej sytuacji nie mają możliwości otrzymania dodatkowego zlecenia na dany okres. Skrócenie tego czasu ma zredukować tego typu problemy.

Kolejna zmiana dotyczyć ma zleceń innych niż comiesięczne. Obecnie nie jest możliwa częściowa realizacja zleceń tego typu. Wymusza to na pacjentach konieczność ponoszenia dużych kosztów jednorazowo. Projekt ustawy wprowadza zmiany również w tej kwestii.

Projektowana zmiana służy umożliwieniu pacjentom realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w częściach także w przypadkach zleceń innych niż comiesięczne – czytamy w uzasadnieniu.

Zlecenia na wyroby medyczne w formie uproszczonej znikną…

Jak czytamy w treści dokumentu resort zdrowia chce uchylenia z ustawy o refundacji niektórych przepisów. Chodzi m.in. o te, które regulują możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej.

W związku z wprowadzoną zmianą w zakresie podstawowej formy wystawiania zleceń na postać elektroniczną, wystawianie zleceń zgodnie ze wzorem uproszczonym, stosowanym w odniesieniu do postaci papierowej, nie będzie znajdowało uzasadnienia – argumentują autorzy projektu.

Projekt zakłada, że funkcję tego typu zleceń przejmie w przyszłości informacja o zleceniu przekazywana świadczeniobiorcy. Informacja ta zawiera przede wszystkim identyfikator zlecenia, kod dostępu, datę wystawienia i oznaczenie wyrobu medycznego. Pozwoli to świadczeniodawcom na realizację tego typu zleceń. A co w sytuacji, gdy zlecenie przyjęte do realizacji nie będzie mogło zostać zrealizowane?

Świadczeniodawca zwraca, o ile to możliwe zlecenie wystawione w postaci papierowej świadczeniobiorcy (…) lub zwraca zlecenie do realizacji za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu – czytamy w projekcie.

Umożliwi to realizację takiego zlecenia u innego świadczeniodawcy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

W projekcie założono, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2023 roku. Pacjenci posiadający już wystawione i rozpoczęte zlecenia na zaopatrzenie nie muszą się jednak bać. Posiadane przez nich dokumenty nie stracą ważności wraz z tą datą.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (…) wystawione i potwierdzone lub częściowo zrealizowane zachowują ważność na okres, na jaki zostały sporządzone, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. – precyzuje dokument.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]