REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zmiana wspólników w spółce jawnej posiadającej aptekę? Wszyscy muszą być farmaceutami!

25 października 2018 09:55

Główny Inspektor Farmaceutyczny podtrzymał w mocy decyzję Łódzkiego WIF, który odmówił zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Firma wnioskowała o zmianę nazwy spółki, która posiadała zezwolenie, jednak w trakcie postępowania okazało się, że zmienili się też jej wspólnicy. Jeden z nich nie był farmaceutą…

Łódzki WIF wezwał spółkę do złożenia zaświadczenia o posiadaniu przez nowego wspólnika prawa wykonywania zawodu farmaceuty (fot. Shutterstock)

Do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął 7 lutego 2018 r. wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie zmiany spółki, do której należała apteka. Na podstawie dokumentów z KRS WIF ustalił, że w spółce jawnej doszło do zmiany wspólników. Jedna osoba została wykreślona z grona wspólników, a na jej miejsce wpisano kogoś innego. W rezultacie zmieniła się też nazwa spółki jawnej.

Łódzki WIF wezwał spółkę do złożenia zaświadczenia o posiadaniu przez nowego wspólnika prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wydanego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest członkiem. Firma w odpowiedzi wyraziła stanowisko, że spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki przed wejściem w życie nowelizacji prawa farmaceutycznego z 7 kwietnia 2017 r. („apteka dla aptekarza”), która to wprowadziła przepis art. 99 ust. 4 wymagający, aby w spółce jawnej zasiadali wyłącznie wspólnicy będący farmaceutami posiadającymi prawo wykonywania zawodu.

REKLAMA

W rezultacie WIF dnia 13 kwietnia 2018 r. odmówił spółce zmiany zezwolenia. Ta złożyła w tej sprawie odwołanie do GIF, zaskarżając decyzję w całości i wnioskując o jej uchylenie. Główny Inspektor Farmaceutyczny po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy i analizie zgromadzonego materiału dowodowego uznał, za zasadne utrzymanie decyzji WIF.

REKLAMA

– GIF podziela stanowisko organu I instancji, że zmianie zezwolenia w części dotyczącej zmiany nazwy podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki sprzeciwia się art. 99 ust. 4 pkt 2 p.f., który stanowi, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada spółka jawna lub partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – czytamy w decyzji GIF.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zauważał, że zarzuty firmy wobec decyzji WIF sprowadzają się do odmiennej, od przyjętej w zaskarżonej decyzji interpretacji przepisów prawa. Spółka uważa bowiem, że przy zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie powinno się stosować reguł wyrażonych w art. 99 ust. 4 pkt 2 prawa farmaceutycznego.

– Organ nie podziela stanowiska strony, bowiem postępowanie jest prowadzone w zakresie zmiany zezwolenia, które to postępowanie zostało wszczęte na wniosek Strony i nie dotyczy oceny ważności wydanego już zezwolenia. Wszelkie zaś zmiany zezwolenia dokonywane w obowiązującym stanie prawnym muszą być z nim zgodne, tym samym obecne regulacje ograniczają zakres zmian, których Strona może dokonać, aby utrzymać zezwolenie – czytamy w decyzji GIF.

Do pobrania:

REKLAMA

Źródło: OIA w Łodzi

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Śląscy farmaceuci Mistrzami Polskich Okręgowych Izb Aptekarskich w piłce nożnej halowej Śląscy farmaceuci Mistrzami Polskich Okręgowych Izb Aptekarskich w piłce nożnej halowej

W dniach 22 – 24.04 2016 roku w Łęczycy odbyły się V Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich ...

Business Centre Club o reklamie suplementów diety Business Centre Club o reklamie suplementów diety

Zdaniem BCC, resort zdrowia powinien wypracować regulacje porządkujące ten obszar. Organizacja przes...

Hasło „Nowość – odbiór w wybranej aptece” to zakazana forma reklamy Hasło „Nowość – odbiór w wybranej aptece” to zakazana forma reklamy

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że informacja zamieszczona na stronie internetowej apteki zachęc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz