Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Apel o minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach i działach farmacji szpitalnej

Apel o minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach i działach farmacji szpitalnej

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (oddział Kraków) oraz prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie apelują do prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka, konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji szpitalnej, o podjęcie działań w celu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.

Brak przepisów dotyczących działów farmacji szpitalnej jest luką prawną. (fot. Shutterstock)

Na początku kwietnia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport "Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej". NIK stwierdza w nim, że w celu poprawy funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w związku z ustaleniami kontroli, Izba zawnioskowała do Ministra Zdrowia o podjęcie odpowiednich działań, w tym legislacyjnych, w celu wprowadzenia w ustawie Prawo farmaceutyczne minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji.

Tymczasem w stanowisku do informacji o wynikach kontroli Minister Zdrowia stwierdził z kolei, że "zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, w aptece szpitalnej oraz zakładowej ustanawia się kierownika apteki. Natomiast art. 92 ww. ustawy stanowi, iż w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1. Wydaje się, że wyżej wymienione przepisy gwarantują obecność farmaceuty w godzinach pracy apteki szpitalnej, dlatego też problemem zdaje się być realizacja obowiązków nałożonych ustawą, a nie brak odpowiednich przepisów regulujących normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych".

- Uważam, że stanowisko Ministra Zdrowia jest niewłaściwe i jest dowodem na niezrozumienie i nie branie pod uwagę wniosku NIK - pisze dr hab. Włodzimierz Opoka, prezes krakowskiego oddziału PTFarm w liście do prof. Edmunda Grześkowiaka. - Podkreślam, że wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej jest kluczowe i bardzo potrzebne dla całego środowiska farmaceutów szpitalnych. Należy podkreślić, że resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnej liczby pielęgniarek, które powinny zatrudniać szpitale, według wskaźnika powiązanego z liczbą łóżek. Oczywistym jest, że takie rozporządzenie jest również konieczne w przypadku farmaceutów szpitalnych.

Opoka wskazuje też, że NIK wnioskuje do Ministra Zdrowia o podjęcie odpowiednich działań, w tym legislacyjnych, w celu określenia wymagań kadrowych, lokalowych i organizacyjnych dla działów farmacji szpitalnej, z uwzględnieniem zakresu zadań przypisanych im ustawą Prawo farmaceutyczne. Tymczasem w odpowiedzi na ten wniosek resort zdrowia ocenia, że można rozważyć ustanowienie minimalnych wymagań w tym zakresie, niemniej należy mieć na uwadze, iż ze względu na różnorodność i specyfikę działalności podmiotów leczniczych, w których dany dział miałby być ustanowiony, stworzenie uniwersalnych wymogów organizacyjno-lokalowych, czy kadrowych byłoby wysoce problematyczne. Ministerstwo uprzedza, że w związku z koniecznością dokonania szerokiej analizy problemu, ewentualne działania legislacyjne mogą być oddalone w czasie.

- Należy podkreślić, że brak przepisów dotyczących działów farmacji szpitalnej jest luką prawną - pisze dr hab. Włodzimierz Opoka. - W związku z tym nieodzowne jest, aby w trakcie najbliższej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne zostały wprowadzone szczegółowe przepisy normujące tę kwestię.Przedstawiciel krakowskiego oddziału PTFarm wskazuje, że w ustawie Prawo farmaceutyczne konieczne jest wprowadzenie dwóch rozdziałów: "Apteki ogólnodostępne i punkty szpitalne" oraz "Apteki szpitalne, zakładowe i działy farmacji szpitalnej".

- Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pana Profesora o podjęcie odpowiedniej interwencji w celu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej oraz w celu wprowadzenia szczegółowych przepisów dotyczących działów farmacji szpitalnej - apeluje dr hab. Włodzimierz Opoka w liście do prof. Edmunda Grześkowiaka.

List w podobnym tonie i w tej samej sprawie skierowała do prof. Grześkowiaka również dr Barbara Jękot, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

Dokumenty:

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...