Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Apele farmaceutów przyniosły skutek! Ministerstwo wycofało się z niekorzystnych zmian...

Apele farmaceutów przyniosły skutek! Ministerstwo wycofało się z niekorzystnych zmian...

Wczoraj ministerstwo zdrowia opublikowało ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie recept. Zniknęły z niego wcześniejsze zapisy, które wywołały ogromne emocje w środowisku aptekarskim i nakładały na farmaceutów obowiązek upewnienia się czy pacjentowi przysługuje refundacja na lek, jeśli lekarz nie określił na recepcie poziomu odpłatności. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie... już jutro!

W treści ostatecznej wersji rozporządzenia, które wczoraj opublikowano w Rządowym Centrum Legislacyjnym, nie ma już zapisów, które budziły emocje farmaceutów. (fot. Shutterstock)

Dokładnie 8 marca w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie recept, które miał zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące realizacji recept w aptekach. Zakładał on m.in., że farmaceuta lub technik farmaceutyczny w przypadku leku bez określonej odpłatności na recepcie, będzie musiał upewnić się, że pacjentowi na pewno przysługuje na niego refundacja w związku z jego płcią lub wiekiem (czytaj więcej: Farmaceuta ustali odpłatność za lek? Ministerstwo Zdrowia prezentuje projekt zmian...).

Propozycja ta wywołała kontrowersje w środowisku farmaceutów. W rezultacie powstała oddolna inicjatywa, której celem było nagłośnienie obaw aptekarzy i zgłoszenie ich bezpośrednio do ministerstwa zdrowia w ramach konsultacji społecznych (czytaj więcej: Farmaceuto! Nie chcesz ustalać odpłatności za leki? Zaprotestuj i wyślij list do Ministra Zdrowia!). Środowisko odpowiedziało na apel i do resortu zdrowia wpłynęło około 260 e-maili z uwagami do projektu. Wszystkie dotyczyły kontrowersyjnych dla farmaceutów zapisów (czytaj więcej: Farmaceuci zasypali Ministerstwo Zdrowia setkami uwag do projektu rozporządzenia w sprawie recept).

Kwestia odpłatności pozostaje bez zmian

W treści ostatecznej wersji rozporządzenia, które wczoraj opublikowano w Rządowym Centrum Legislacyjnym, nie ma już zapisów, które budziły emocje farmaceutów. W rezultacie zasady realizacji recepty, w sytuacji gdy osoba wystawiająca ją nie określi poziomu odpłatności za konkretny lek, pozostają bez zmian.

W przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – osoba wydająca wydaje ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością określoną w wykazie.

W przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w więcej niż jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za najwyższą odpłatnością dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego określoną w wykazie.

Jakie zmiany w realizacji recept?

Jedną z istotniejszych zmian w stosunku do brzmienia wcześniejszych rozporządzeń dotyczących realizacji recept, jest wyłączenie możliwość realizacji recepty wystawionej w postaci papierowej, która jest niezgodna z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

- W ocenie projektodawcy, pozostawienie możliwości realizacji recepty nieodpowiadającej swoim wymiarem i wyglądem załącznikowi do rozporządzenia spowodowałoby, że przepis nakazujący wystawianie recepty w ten właśnie sposób byłby w istocie przepisem martwym - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia. Oznacza to, że wymiary recept w postaci papierowej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości.W przypadku podania uprawnienia dodatkowego sprecyzowano, że lek (niezależnie od podanej odpłatności?) będzie wydawany za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia z wyłączeniem uprawnienia S.
Dane nieczytelne lub niezgodne:

  • możliwe będzie uzupełnienie nieczytelnego imienia i nazwiska osoby uprawnionej, a nie tylko PWZ,
  • w przypadku braku numeru do bezpośredniego kontaktu z lekarzem uznaje się, że numer w danych świadczeniodawcy jest wystarczający.

W danych pacjenta możliwe będzie uzupełnienie wieku oraz nieczytelnych informacji m.in. numer PESEL, paszportu czy innego dokumentu ze zdjęciem, ale bez danych nieobecnych takich np. jak imię, nazwisko, adres (m.in. kod pocztowy). Jednocześnie nie będzie można zrealizować recepty bez danych podmiotu drukującego lub adnotacji "wydruk własny".

Istotną zmianą jest także wprowadzenie obowiązku potwierdzenia faktu całkowitej realizacji recepty. Zgodnie z brzmieniem paragrafu 7 ust. 9 "po całkowitym zrealizowaniu wszystkich pozycji na recepcie wystawionej w postaci papierowej na rewersie recepty umieszcza się adnotację o całkowitym zrealizowaniu recepty oraz datę i godzinę całkowitej realizacji recepty".

Nowe rozporządzenie w sprawie recept nie przynosi zatem rewolucji, a jedynie unifikuje dotychczasowe regulacje dotyczące wystawiania i realizacji recept oraz wprowadza przepisy dotyczące realizacji e-recepty. Dotychczas kwestie wystawiania, realizacji i kontroli recept, poza ustawą, określone były w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 18 kwietnia 2018 r. Tak krótki termin jest determinowany nowelizacją ustawy dokonanej ustawą z dnia 1 marca 2018 r. (ustawa o e-recepcie) o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, z którą projekt jest ściśle związany. Zaproponowanie krótkiej vacatio legis ma na celu uniknięcie stanu luki prawnej pomiędzy znowelizowaną ustawą a rozporządzeniem, które ma być wydane na podstawie art. 96a ust. 12 tej ustawy.

- Rozporządzenie powiela w znacznej części regulacje poprzedzających rozporządzeń, stąd nie zachodzi ryzyko braku przygotowania podmiotów, do których jest adresowane i realizujących jego postanowienia - czytamy w uzasadnieniu. - W tych okolicznościach, w ocenie projektodawcy krótkie vacatio legis jest uzasadniona, a przy tym dopuszczalne w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523). Takiemu działaniu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim farmaceutom, którzy odpowiedzieli na Apel i zdecydowali się wysłać do ministerstwa zdrowia swój głos sprzeciwu wobec planowanych zmian. To Wasz sukces!

Źródło: RCL

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...