Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Apteka nie może używać czerwonego krzyża?

Apteka nie może używać czerwonego krzyża?

Od pewnego czasu obecna jest tendencja do nadużywania chronionego znaku Czerwonego Krzyża przez osoby nieuprawnione – w szczególności przez właścicieli aptek i firm medycznych. Zjawisko nie tylko przynosi szkodę na wartości znaku, ale wiąże się z odpowiedzialnością karną. Przypadki nadużywania znaku należy zgłaszać...

Bezprawie nadużywania znaku Czerwonego Krzyża opiera się na utracie wartości tego symbolu. (fot. Shutterstock)

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie publikuje artykuł dotyczący ochrony znaku Czerwonego Krzyża. Informuje on, że używanie jego używanie przez firmy, farmaceutów, lekarzy czy osoby prywatne może być niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym.

- Czerwony Krzyż na białym tle jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Ustanowiony na podstawie Konwencji Genewskich z 1949 roku przez prostotę formy miał nieść prosty przekaz – gwarancja pomocy humanitarnej dla każdego człowieka - informuje Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. - Niestety od pewnego czasu obecna jest tendencja do nadużywania chronionego znaku przez osoby nieuprawnione – w szczególności przez właścicieli aptek i firm medycznych, co nie tylko przynosi szkodę na wartości znaku, ale wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Dzisiaj znaki Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz Czerwonego Kryształu symbolizują neutralną pomoc humanitarną ludziom na całym świecie. Podczas konfliktu zbrojnego mogą być użyte w celach ochronnych, by zapewnić bezpieczeństwo:

  • służbom medycznym i personelowi religijnemu sił zbrojnych;
  • służbom medycznym, budynkom i pojazdom stowarzyszeń krajowych wówczas, gdy działają na zlecenie wojskowej służby medycznej sił zbrojnych i podlegają prawu i regulaminom wojskowym;
  • po wyraźnej zgodzie rządu i pod jego kontrolą: szpitalom cywilnym, wszystkim cywilnym jednostkom medycznym i innym organizacjom pomocowym, ich personelowi oraz cywilnym środkom transportu przeznaczonym do niesienia pomocy rannym, chorym i rozbitkom.

Z kolei podczas pokoju, znaki te mogą być wykorzystane indywidualnie i w czystej formie jako symbol ochrony przez:

  • służby medyczne i personel religijny sił zbrojnych;
  • służby medyczne i na pojazdach stowarzyszenia krajowego, które mają służyć niesieniu pomocy w czasie konfliktu zbrojnego, za wiedzą odpowiednich władz.

A także przez:

  • Ochotników, personel oraz podmioty powiązane z Ruchem (Stowarzyszenia Krajowe, MKCK, Federacja).
  • Jako środek wyjątkowy przez ambulanse i punkty pierwszej pomocy przeznaczone wyłącznie do niesienia pomocy bezpłatnie zgodnie z prawem krajowym za wyraźną zgodą Stowarzyszenia Krajowego.Bezprawie nadużywania znaku Czerwonego Krzyża opiera się na utracie wartości tego symbolu. Notoryczne nieprzestrzeganie postanowień międzynarodowych poprzez nielegalne korzystanie ze znaku może – w razie eskalacji konfliktu – doprowadzić do narażenia na niebezpieczeństwo osób uprawnionych do noszenia takiego emblematu, co przyczynić się może do podważenia skuteczności pomocy humanitarnej Ruchu. Za takie bezprawne nadużywanie tego symbolu można uznać również ich wykorzystywanie przez nieuprawnione osoby lub podmioty (firmy, farmaceutów, lekarzy, organizacje pozarządowe, osoby prywatne itp.).

Znak Czerwonego Krzyża chroniony jest przepisami prawa międzynarodowego obowiązującego w Polsce (art. 44 i 53 Konwencji Genewskich o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych z dn. 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1956 r. nr 38, poz. 171) oraz przepisami prawa wewnętrznego RP (art. 13, 14, 15 Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z dn. 16 listopada 1964 r., Dz. U. nr 41, poz. 276).

Określone wykroczenie, opisane w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, może zostać popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Przez „używanie” rozumie się posługiwanie się wymienionymi symbolami, np. przez umieszczenie ich na produktach, pojazdach, budynkach, w celu wywołania u osób zainteresowanych przekonania, że ich sprzedaż lub użytkowanie odbywa się za zgodą albo we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca lub Polskim Czerwonym Krzyżem.

- Liczymy na zrozumienie, że dbałość o utrwalenie w świadomości właściwego znaczenia znaku Czerwonego Krzyża, znaku chroniącego ludzkie życie, leży w interesie nas wszystkich. W przypadku chęci zgłoszenia nadużywania wyżej wymienionego znaku na terenie województwa małopolskiego, prosimy o kontakt z Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża (ul. Studencka 19, 31-116 Kraków), pod numerem tel: 572-341-845, 12-422 91 15 wew. 34, bądź e-mailem: .

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...