Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Apteka zamknięta w nocy, powinna poinformować o najbliższej otwartej

Apteka zamknięta w nocy, powinna poinformować o najbliższej otwartej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że apteka, która nie może zrealizować obowiązku udzielania informacji pacjentowi o lekach, bo w danym momencie nie prowadzi działalności (zamknięcie w porze nocnej, czy dni wolne od pracy), powinna zapewnić pośrednio taką informację poprzez wskazanie gdzie pacjent może ją uzyskać.

Mieszkańcy powinni posiadać nie tylko informacje o adresie dyżurującej apteki, ale także kontakt telefoniczny do niej, przykładowo celem ewentualnego ustalenia, czy posiada ona stosowne środki farmaceutyczne. (fot. Shutterstock)

W lutym pisaliśmy o sporze prawno-administracyjny między kutnowskim starostą a wojewodą łódzkim. Powodem była uchwała Rady Powiatu dotycząca ustalenia harmonogramu dyżurów aptek. W treści uchwały znalazł się zapis o tym, że właściciele lub kierownicy aptek mają obowiązek do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o aptece pełniącej dyżur, wraz z podaniem jej adresu i numeru telefonu. Z zamyśle miało to ułatwić mieszkańcom odnalezienie apteki pełniącej dyżur i zakup lekarstw, zwłaszcza w godzinach nocnych, niedziele czy święta. Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził, że taki zapis nie powinien znaleźć się w uchwale. Innego zdania były władze powiatu kutnowskiego, które wniosły skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze do Sądu Administracyjnego (czytaj więcej: Apteki nie muszą informować pacjentów o dyżurach? Sprawa trafi do sądu.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który rozpatrywał skargę, przyznał rację Radzie Powiatu. Stwierdził on, że zrozumiałym i słusznym założeniem organu powiatu, zgodnym z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego - przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu - było wprowadzenie przepisu § 4 uchwały, zobowiązującego kierowników lub właścicieli aptek do umieszczania w widocznym miejscu informacji o dyżurującej aptece wraz z podaniem jej adresu i numeru telefonu.

- Niewątpliwie bowiem potrzeby ludności w zakresie korzystania ze świadczeń farmaceutycznych w godzinach nocnych, czy w dni wolne od pracy, generalnie w sytuacjach, gdy nie wszystkie apteki są czynne powinny być z pewnością zabezpieczone w taki sposób, aby dostępność do nich nie była ograniczona - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Zdaniem Sądu nie budzi wątpliwości, że zapewnienie dostępu doświadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy stanowi realizację ważnego interesu publicznego jakim jest ochrona zdrowia i życia obywateli. Mogą przecież zdarzać się sytuacje, w których od nabycia lekarstwa zależy zdrowie człowieka, także wówczas, gdy apteki nie funkcjonują według standardowego rozkładu godzin pracy.

Z misji publicznej aptek wynikają określone obowiązki – wśród nich obowiązek pełnienia tzw. dyżurów. Zatem obowiązek taki (pełnienie dyżurów) jest zalegalizowany prawnie.- Jednakże aby obowiązek ten w praktyce spełniał swoje cele, tj. gwarantował dostępność produktów farmaceutycznych dla ludności, musi on być zrealizowany w taki sposób, aby ludność faktycznie mogła z niego skorzystać. Przede wszystkim, zatem aby osoby zainteresowana zakupem środków farmaceutycznych mogła faktycznie skorzystać z usług dyżurującej apteki, musi posiadać pełną i - co ważne – łatwo dostępną wiedzę o tym gdzie może nabyć oczekiwane medykamenty. Ważne jest przy tym nie tylko posiadanie informacji o adresie dyżurującej apteki, ale także kontakt telefoniczny do niej, przykładowo celem ewentualnego ustalenia, czy posiada ona stosowne środki farmaceutyczne. W tym wypadku chodzi bowiem o przekazanie takiej informacji o dyżurującej aptece, która będzie stwarzała możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Natomiast to, czy i w jakim zakresie możliwość ta będzie wykorzystywana nie może mieć tutaj istotnego znaczenia - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sąd stwierdził, że założeniem ustawodawcy przy tworzeniu przepisu art. 94 Prawa farmaceutycznego było wprowadzenie rozwiązania gwarantującego zapewnienie ludności pełnej dostępności świadczeń farmaceutycznych także w porze nocnej i dni wolne od pracy. I o ile ustawodawca faktycznie wprost nie przewidział rozwiązania przewidującego nakaz zamieszczania informacji o dyżurujących w takich sytuacjach aptekach, to jednakże można takowy wywieść z ogólnej treści normy art. 94, poprzez zagwarantowanie właśnie ogólnodostępności aptek.

- Można takowy także wywodzić z przepisu statuującego obowiązek dla apteki udzielania informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych (art. 86 ust. 2 pkt 4 Prawa farmaceutycznego). Skoro bowiem apteka takiego obowiązku nie może zrealizować bezpośrednio sama w związku z tym, iż w danym momencie nie prowadzi działalności (zamknięcie w porze nocnej, czy dni wolne od pracy), to winna zapewnić pośrednio taką informację poprzez wskazanie gdzie osoba zainteresowana może ją uzyskać - stwierdził WSA w Łodzi.

Sygn. akt III SA/Łd 213/18

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...