Bezrobotnych techników jest więcej niż ofert pracy | mgr.farm
System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Bezrobotnych techników jest więcej niż ofert pracy

Bezrobotnych techników jest więcej niż ofert pracy

Z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w II półroczu 2016 r. nastąpiła przewaga napływu bezrobotnych techników farmaceutycznych nad napływem ofert pracy w tym zawodzie. Zwiększająca się liczba osób kształcących się w tym zawodzie może skutkować nie tylko problemami związanymi ze znalezieniem pracy, ale również z problemami dotyczącymi odbywania obowiązkowej 2-letniej praktyki w aptece.

Resort zdrowia studia licencjackie dla techników farmaceutyczych uznaje za niezasadne.

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny wyjaśnia i podtrzymuje decyzję o zakończeniu kształcenia techników farmaceutycznych. Obszernej odpowiedzi na zadane w tej kwestii pytania posła Waldemara Budy, udzielała sekretarz stanu w resorcie zdrowia - Katarzyna Głowała.

Wskazuje ona między innymi, że zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, liczba policealnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcących w zawodzie technik farmaceutyczny, wyniosła 163, absolwentów tych szkół – 2228 (stan na dzień 30.09.2016). Natomiast z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, iż w latach 2007 - 2016 (począwszy od drugiej sesji egzaminu w 2007 r. do pierwszej sesji egzaminu w 2016 r.), egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego zdało w sumie 26 019 absolwentów.

Jednocześnie kształcenie na kierunku farmacja realizowane jest w Polsce na 10 uczelniach medycznych. Liczba absolwentów uczelni medycznych na kierunku farmacja w roku 2016 wyniosła 1190. Ponadto, w roku akademickim 2016/2017 liczba studentów na kierunku farmacja w uczelniach medycznych wynosi 7167 (na studiach stacjonarnych - 6368, a na studiach niestacjonarnych – 799). Jednocześnie, z informacji uzyskanych od Naczelnej Izby Aptekarskiej i Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych wynika, iż liczba ta wynosi odpowiednio: 24 120 tys. i 25 500 tys. Natomiast z informacji uzyskanych z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wynika, że liczba aptek ogólnodostępnych w Polsce wyniosła 16 260 (stan na dzień 8 kwietnia 2016 r.)

Zgodnie z raportem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności w II półroczu 2016 r. nastąpiła przewaga napływu bezrobotnych techników farmaceutycznych nad napływem ofert pracy w tym zawodzie. Zwiększająca się liczba osób kształcących się w ww. zawodzie może skutkować nie tylko problemami związanymi ze znalezieniem pracy w zawodzie, ale również z problemami dotyczącymi odbywania obowiązkowej 2 - letniej praktyki w aptece.Katarzyna Głowała odniosła się również do kwestii studiów licencjackich umożliwiających technikom farmaceutycznym zdobycie tytułu magistra farmacji. Resort zdrowia uznaje takie rozwiązanie za niezasadne.

- W państwach członkowskich Unii Europejskiej, kształcenie farmaceutów jest zharmonizowane, co oznacza, że minimalne wymagania dotyczące kształcenia zostały uregulowane na gruncie prawa wspólnotowego - pisze Głowała. - Art. 44 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi, że kształcenie farmaceutów powinno trwać co najmniej 5 lat i obejmować przynajmniej cztery lata kształcenia teoretycznego i praktycznego w pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie, w szkole wyższej o statusie uznanym za równorzędny lub pod nadzorem uniwersytetu oraz przynajmniej sześciomiesięczną praktykę w aptece. W związku z powyższym niezasadnym jest wprowadzenie studiów licencjackich w ww. zakresie.

Źródło: sejm.gov.pl

Wymóg dotyczący wymiaru druku to niejedyna kontrowersyjna pozycja nowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Lekarz popełnił błąd, ale wina spada na...

W ostatnich dniach szerokim echem w mediach odbiła się sprawa mieszkańca Lublina, któremu w...

Sąd uznał, że nienadesłanie całości uchwały nie stanowi podstaw do stwierdzenia jej nieważności. (fot. Shutterstock)Sąd oddalił skargę Wielkopolskiej Izby...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Wielkopolskiej Okręgowej Izby...

W zdecydowanej większości przypadków farmaceuci przyznają, że wspomnianą adnotację po prostu wpisują na recepcie, przystawiają własną pieczątkę i podpisują. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Czy piszesz tę adnotację na...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept nakłada na farmaceutę obowiązek umieszczenia na rewersie...

Zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Zmiany w zespole roboczym ds....

Do zespołu opracowującego pilotaż opieki farmaceutycznej dołączyło kilkoro nowych członków....

Przez dziesięć lat wiele instytucji państwowych w oficjalnych dokumentach stwierdzało, że nie ma zakazu posiadania więcej niż 1 procenta aptek w województwie. (fot. Shutterstock)Koniec sporów o 1% aptek w województwie?

Opublikowano pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zapisów o 1...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net