Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o punktach "twardych" farmaceutów

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o punktach "twardych" farmaceutów

W opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego interpretacja przepisów jest jednoznaczna. Nie ma możliwości zdobywania przez farmaceutów punktów "twardych" w ramach kursów realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej. Tym samym opinia CMKP jest zbieżna z interpretacją Ministerstwa Zdrowia. Z tą jednak nie zgadza się Naczelna Izba Aptekarska...

Spór o możliwość zdobywania punktów "twardych" przez internet nadal trwa. (fot. Shutterstock)

Redakcja MGR.FARM poprosiła Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zdobywania "twardych" punktów edukacyjnych przez farmaceutów za pośrednictwem internetu. Kwestia ta w ostatnim czasie podzieliła Ministerstwo Zdrowia i Naczelną Izbę Aptekarską. Resort zdrowia jednoznacznie stwierdził, że punkty zdobywane przez farmaceutów w ramach kursów internetowych, nie mogą być traktowane jako tzw. "twarde" (czytaj więcej: MZ: Punkty "twarde" farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem). Samorząd aptekarski jednak utrzymuje, że taka możliwość istnieje i przyznanie tych punktów jest uprawnieniem okręgowych rad aptekarskich (czytaj więcej: NIA nie zgadza się z interpretacją Ministerstwa Zdrowia ws. „punktów twardych”).

O opinię w tej kwestii postanowiliśmy poprosić dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), którego jednym z zadań jest powoływanie zespołu ekspertów opracowujących ramowy program kursów odbywanych przez farmaceutów. Na wstępie uprzedzono nas, że opinia CMKP w powyższej kwestii może mieć jedynie charakter pomocniczy, gdyż zgodnie z art. 107b. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego i szkolenia ciągłego, o którym mowa w art. 107zf, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zwraca uwagę, że treść § 3. ust. 1 pkt 1 do 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, wskazuje na możliwość realizacji obowiązku ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, między innymi, poprzez udział farmaceuty w trzech różnych typach kursów.

- Należy jednak zauważyć, że ani ten przepis, ani żaden inny nie nakłada na organizatora kursu obowiązku zakończenia go sprawdzianem weryfikującym wiedzę. Prawodawca przyjmuje zatem jako zasadę, że żaden z przywołanych w pkt 1 – 3 rodzajów kursów nie musi obligatoryjnie kończyć się sprawdzianem weryfikującym wiedzę. W równym stopniu dotyczy to kursów wymienionych w pkt 1 i 3 jak i w pkt 2 - przypomina CMKP. - Natomiast z określonych względów prawodawca nałożył na farmaceutów, a nie na organizatorów kursów, dodatkowy wymóg polegający na obowiązku zdobycia przez te osoby, nie mniej niż 50 pkt w ramach ściśle określonych prawem, wybranych form kursów, tj. wyłącznie kursów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz w pkt. 3, a także postawił dodatkowy warunek, mianowicie taki, że kursy te muszą być zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę.

- W świetle powyższego, w opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, interpretacja ww. przepisów jest jednoznaczna. Wykładnia gramatyczna tych przepisów bez wątpienia wskazuje, na obowiązek zdobycia przez farmaceutę określonej liczby punktów edukacyjnych w formach kształcenia bardzo precyzyjnie wskazanych i opisanych w przepisach, tj. w trybie kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń lub odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego i zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę - pisze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. - Tym samym, aktualna treść przepisów ww. rozporządzenia uniemożliwia włączenie do puli 50 punktów za kursy zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę, punktów uzyskanych przez farmaceutów poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem i zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę.To stanowisko jest zbieżne z interpretacją przedstawioną niedawno przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, który wskazywał m.in. na potencjalne ryzyka związane z realizacją kursów prowadzonych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem, jak chociażby brak możliwości kontrolowania samodzielnego zdobywania wiedzy przez farmaceutów.

- Stwarza to sposobność do zdobywania ww. punktów przez osoby trzecie, mające dostęp do platformy internetowej, a wpisywania ich na korzyść danego farmaceuty. Dlatego też w opinii Departamentu, mając na uwadze dbałość o wysoką, jakość kształcenia i efektywne pogłębianie wiedzy przez farmaceutów, odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas - czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia (czytaj więcej: MZ: Punkty "twarde" farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem).

Departament jednoznacznie stwierdził, iż zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę jest niezgodne z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w którym jasno określono, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, które z form ciągłych szkoleń mieszczą się w katalogu kursów, za które farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy.

Do pobrania:

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...