Jeśli ktoś uważał, że lekarze nie będą popełniać błędów podczas wystawiania e-recept, to… sam był w błędzie (fot. Shutterstock)

Dlaczego lekarze i pacjenci...

Panowała opinia, że życie Churcilla uratowała penicylina odkryta w latach 30. przez Brytyjczyka Alexandra Fleminga. Prawda wyglądała jednak inaczej... (fot. Wikipedia)

Farmacja w służbie aliantom

W pewnym momencie Viagra stała się nawet walutą, którą agenci CIA płacili swoim informatorom w Afganistanie (fot. Shutterstock)

Potencjalna rewolucja

Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym (fot. Shutterstock)

13 najdziwniejszych terapii w...

Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o punktach "twardych" farmaceutów

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o punktach "twardych" farmaceutów

W opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego interpretacja przepisów jest jednoznaczna. Nie ma możliwości zdobywania przez farmaceutów punktów "twardych" w ramach kursów realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej. Tym samym opinia CMKP jest zbieżna z interpretacją Ministerstwa Zdrowia. Z tą jednak nie zgadza się Naczelna Izba Aptekarska...

Spór o możliwość zdobywania punktów "twardych" przez internet nadal trwa. (fot. Shutterstock)

Redakcja MGR.FARM poprosiła Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zdobywania "twardych" punktów edukacyjnych przez farmaceutów za pośrednictwem internetu. Kwestia ta w ostatnim czasie podzieliła Ministerstwo Zdrowia i Naczelną Izbę Aptekarską. Resort zdrowia jednoznacznie stwierdził, że punkty zdobywane przez farmaceutów w ramach kursów internetowych, nie mogą być traktowane jako tzw. "twarde" (czytaj więcej: MZ: Punkty "twarde" farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem). Samorząd aptekarski jednak utrzymuje, że taka możliwość istnieje i przyznanie tych punktów jest uprawnieniem okręgowych rad aptekarskich (czytaj więcej: NIA nie zgadza się z interpretacją Ministerstwa Zdrowia ws. „punktów twardych”).

O opinię w tej kwestii postanowiliśmy poprosić dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), którego jednym z zadań jest powoływanie zespołu ekspertów opracowujących ramowy program kursów odbywanych przez farmaceutów. Na wstępie uprzedzono nas, że opinia CMKP w powyższej kwestii może mieć jedynie charakter pomocniczy, gdyż zgodnie z art. 107b. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego i szkolenia ciągłego, o którym mowa w art. 107zf, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zwraca uwagę, że treść § 3. ust. 1 pkt 1 do 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, wskazuje na możliwość realizacji obowiązku ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, między innymi, poprzez udział farmaceuty w trzech różnych typach kursów.

- Należy jednak zauważyć, że ani ten przepis, ani żaden inny nie nakłada na organizatora kursu obowiązku zakończenia go sprawdzianem weryfikującym wiedzę. Prawodawca przyjmuje zatem jako zasadę, że żaden z przywołanych w pkt 1 – 3 rodzajów kursów nie musi obligatoryjnie kończyć się sprawdzianem weryfikującym wiedzę. W równym stopniu dotyczy to kursów wymienionych w pkt 1 i 3 jak i w pkt 2 - przypomina CMKP. - Natomiast z określonych względów prawodawca nałożył na farmaceutów, a nie na organizatorów kursów, dodatkowy wymóg polegający na obowiązku zdobycia przez te osoby, nie mniej niż 50 pkt w ramach ściśle określonych prawem, wybranych form kursów, tj. wyłącznie kursów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz w pkt. 3, a także postawił dodatkowy warunek, mianowicie taki, że kursy te muszą być zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę.

- W świetle powyższego, w opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, interpretacja ww. przepisów jest jednoznaczna. Wykładnia gramatyczna tych przepisów bez wątpienia wskazuje, na obowiązek zdobycia przez farmaceutę określonej liczby punktów edukacyjnych w formach kształcenia bardzo precyzyjnie wskazanych i opisanych w przepisach, tj. w trybie kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń lub odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego i zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę - pisze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. - Tym samym, aktualna treść przepisów ww. rozporządzenia uniemożliwia włączenie do puli 50 punktów za kursy zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę, punktów uzyskanych przez farmaceutów poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem i zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę.To stanowisko jest zbieżne z interpretacją przedstawioną niedawno przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, który wskazywał m.in. na potencjalne ryzyka związane z realizacją kursów prowadzonych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem, jak chociażby brak możliwości kontrolowania samodzielnego zdobywania wiedzy przez farmaceutów.

- Stwarza to sposobność do zdobywania ww. punktów przez osoby trzecie, mające dostęp do platformy internetowej, a wpisywania ich na korzyść danego farmaceuty. Dlatego też w opinii Departamentu, mając na uwadze dbałość o wysoką, jakość kształcenia i efektywne pogłębianie wiedzy przez farmaceutów, odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas - czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia (czytaj więcej: MZ: Punkty "twarde" farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem).

Departament jednoznacznie stwierdził, iż zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę jest niezgodne z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w którym jasno określono, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, które z form ciągłych szkoleń mieszczą się w katalogu kursów, za które farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy.

Do pobrania:

Gotowy steryd skonfiskowany w fabryce fałszywych leków - kilkanaś́cie tysięcy tabletek Clenbuterolu (fot. policja.pl)Internet jest największą międzynarodową...

Fałszywe leki są wprowadzane do tzw. e-aptek, można je także kupić on-line od indywidualnych...

Rozporządzenie doprecyzowuje jakie czynności powinna wykonać osoba realizująca zapotrzebowanie (fot. Shutterstock)Ważne rozporządzenie w końcu skierowane...

Ministerstwo Zdrowia skierowało wczoraj do publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie...

Jeżeli na stronie internetowej oferującej produkty lecznicze nie ma wspólnego logo lub kliknięcie w znaczek przypominający wspólne logo nie odsyła do Rejestru Aptek, nie należy dokonywać zakupu produktu leczniczego (fot. Shutterstock)Jak odróżnić prawdziwą aptekę...

Coraz więcej zakupów dokonywanych jest przez internet. Kupujemy praktycznie wszystko – od butów...

Wystarczy wejść do pierwszej lepszej apteki i wychylić się za kasę i spojrzeć w dół. Nie ma tam krzesła (fot. Shutterstock)To nieludzkie kazać farmaceutkom stać...

"W ciągu ostatnich kilku lat farmaceutów pozbawiono prawa do siedzenia podczas wpisywania danych...

Niektórzy farmaceuci – z niewiedzy lub z dobrej woli – realizują recepty elektroniczne na antykoncepcję awaryjną.Recepta farmaceutyczna na antykoncepcję...

"Znam farmaceutę z Gdańska, który od ręki wystawia recepty na tabletkę „dzień po”. Wie, że...