Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Czy NFZ może zerwać umowę z apteką, która przekroczyła próg 1 proc. koncentracji?

Czy NFZ może zerwać umowę z apteką, która przekroczyła próg 1 proc. koncentracji?

Po tym jak jedna z większych sieci aptecznych w Polsce przejęła kolejną spółkę z czterema aptekami, WIF odmówił zmiany ich zezwolenia w części dotyczącej podmiotu uprawnionego do ich prowadzenia. Gdyby WIF dokonał takiej zmiany grupa kapitałowa, której spółka jest członkiem, przekroczyłaby granicę 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa. W rezultacie Narodowy Fundusz Zdrowia zablokował czterem aptekom dostęp do Portalu NFZ służącego przesyłaniu zestawień zbiorczych recept podlegających refundacji.

NFZ dokonał rozszerzającej wykładni przepisów i orzekł w miejsce organów administracyjnych, że doszło do ostatecznego uchylenia, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. (fot. Shutterstock)

Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok w sprawie z powództwa sieci aptek przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. W listopadzie 2014 roku spółka posiadająca jedną z największych sieci aptek w Polsce, przejęła mniejszą spółkę, do której należały cztery apteki. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zmienił zezwolenia wspomnianych aptek w ten sposób, że w miejsce ich dotychczasowej nazwy, wpisał nazwę "Dr.MAX". Odmówił jednak dokonania zmiany zezwolenia w części dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki ogólnodostępnej.

Jako podstawę takie rozstrzygnięcia WIF wskazał, że dokonanie zmiany zezwolenia spowodowałoby, że grupa kapitałowa, której spółka jest członkiem prowadziłaby jedenaście aptek, a więc przekroczyłaby granicę 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa, w związku z czym zmiana zezwolenia nie może być dokonana.

Odwołanie od powyższej decyzji zostało oddalone decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Na decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W maju 2015 r. Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia po powzięciu informacji o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców spółki, która dotychczas była właścicielem czterech aptek, zablokował im dostęp do Portalu NFZ służącego przesyłaniu zestawień zbiorczych recept podlegających refundacji. Pismem z 8 czerwca 2015 r. spółka wezwała NFZ do wznowienia realizacji umów na realizację recept. W odpowiedzi na wezwanie NFZ odmówił wznowienia realizacji umowy, podnosząc że jego warunkiem może być wyłącznie aktualne zezwolenie na prowadzenie apteki.

W okresie od czerwca 2015 r. do 30 stycznia 2016 r. spółka jako podmiot prowadzący wspomniane apteki wydawała refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Łącznie w tym okresie wydała preparaty, a które wyliczona kwota refundacji wyniosła 1 872 623,51 zł. NFZ odmówił wypłaty refundacji, dlatego sprawa trafiła ostatecznie do sądu.

Zajmujący się sprawą Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo spółki i nakazał Narodowemu Funduszowi Zdrowia wypłatę refundacji. Wyjaśniając motywy rozstrzygnięcia uwzględniającego powództwo Sąd pierwszej instancji wskazał, że spółka powódka w związku z połączeniem z mniejszą spółką i przejmując jej 4 apteki w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. nabyła z mocy samego prawa wszystkie prawa i obowiązki tej spółki wynikające z czterech umów zawartych z NFZ na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska NFZ o niemożności realizowania umowy z uwagi na występujący po stronie powódki brak aktualnego zezwolenia na prowadzenie apteki, a tym samym brak spełnienia warunków do bycia stroną umowy o refundację zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Takie stanowisko uznał za nieznajdujące uzasadnienia jurydycznego ani w treści umowy, ani też w treści przepisów powszechnie obowiązujących, które mają zastosowanie do stosunku prawnego łączącego strony, bowiem żaden przepis regulujący stosunek prawny łączący strony nie przyznał pozwanemu uprawnienia do wstrzymania się z realizacją umowy.

Strony

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...