Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Czym skutkuje modyfikacja wniosku na aptekę złożonego przed wejściem w życie "AdA"?

Czym skutkuje modyfikacja wniosku na aptekę złożonego przed wejściem w życie "AdA"?

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego przed wejściem w życie "apteki dla aptekarza", jest równoznaczna z jego rozpatrzeniem na nowych zasadach. Zdaniem Małopolskiego WIF brak przepisów przejściowych dla takiej sytuacji nie oznacza istnienia luki w prawie...

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)

Przedsiębiorca, który przed wejściem w życie "apteki dla aptekarza" złożył do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego kilka wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, poprosił o wydanie interpretacji. Otóż przez złożeniem wniosku o podjęcie zawieszonych postępowań zamierzał on zmienić swoją siedzibę poprzez przeniesienie jej do jednej z mających być uruchomionych aptek. W związku z tym podniósł wątpliwość, czy modyfikacja wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie danych siedziby przedsiębiorcy, w ramach postępowań wszczętych przed dniem 25 czerwca 2017 roku, nie prowadzi do zastosowania przepisów prawa farmaceutycznego po ich zmianie, dokonanej nowelizacją "apteka dla aptekarza".

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odnosząc się do tak przedstawionego stanowiska przedsiębiorcy, uznał je za prawidłowe.

WIF zwrócił uwagę, że nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne zawiera przepisy przejściowe (normę intertemporalną), zgodnie z którą: "do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność".

- Cytowany przepis jest jedynym przepisem przejściowych i zgodnie z wykładnią literalną (językową), mającą pierwszeństwo przed pozostałymi regułami wykładni, odnosi się wprost do postępowań uruchomionych w wyniku wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki - czytamy w decyzji WIF.

W ocenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego intencją prawodawcy było uregulowanie powstałych zdarzeń prawnych w odniesieniu do postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki - czytamy w decyzji urzędu. - Odmiennie nie dotyczy to natomiast wniosków o udzielenie promesy zezwolenia, a to postępowań wszczętych przed zmianą ustawy i nie zakończonych po wejściu w życie nowych przepisów. Podkreślenia wymaga, że wyłącznie milczenie ustawodawcy, co do reguły interpretacyjnej należy uznać za przejaw jego woli bezpośredniego działania nowego prawa.Zdaniem WIF przepisy przejściowe z racji swojej specyfiki określają zakres i okres stosowania przepisów prawnych zmienionych lub uchylonych nowym aktem prawnym, przesądzając, która norma prawna znajdzie zastosowanie do zdarzeń prawnych powstałych na gruncie dotychczasowego prawa i trwających na gruncie nowego prawa.

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie

- W przypadku braku wyraźnej regulacji intertemporalnej stosujemy zasadę bezpośredniego stosowania ustawy nowej, od momentu wejścia jej w życie do stosunków nowo powstających i tych, które trwając w momencie wejścia w życie ustawy nawiązywały się wcześniej - uważa WIF. - Natomiast w przypadku kiedy ustawodawca wyraźnie wypowie się w kwestii intertemporalnej, tak jak to ma miejsce w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, należy stosować ustawę wcześniejszą, przepisy odpowiednio obowiązujące.

W rezultacie Małopolski WIF uznał stanowisko wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie w przedmiocie wykładni obowiązujących przepisów za prawidłowe w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego.

Źródło: Decyzja MWIF z dnia 15.06.2018

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...