W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Dolnośląska Izba Aptekarska oburzona postępowaniem NIA

Dolnośląska Izba Aptekarska oburzona postępowaniem NIA

Piotr Bohater, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej nie może pogodzić się z faktem, że Grzegorz Kucharewicz umniejsza i pomija rolę, jaką w procesach przed sądami administracyjnymi odegrała DIA.

Treść protestu wystosowanego do Grzegorza Kucharewicza:

Z niedowierzaniem i ogromnym zdziwieniem przeczytałem opublikowany przez Pana komunikat na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia 20 marca 2015r., który w tak tendencyjny i nieodpowiadający stanowi faktycznemu sposób przedstawia wyjątkowo ważne dla środowiska aptekarskiego wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015r.

W pierwszym zdaniu komunikatu napisał Pan, że wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczą okręgowej izby aptekarskiej – jakiejś nieokreślonej okręgowej izby aptekarskiej. Podaje Pan nawet sygnatury wyroków, natomiast nie podał Pan, że stronami sześciu postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 19 marca 2015r. była Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Pominięcie przez Pana tego elementarnego faktu jest wyjątkowo bulwersujące, ponieważ tak ważne i pozytywne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca b.r. były efektem konsekwentnie realizowanej strategii określonej w trakcie posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu w czerwcu 2012r.

Wnioski w sprawach, które były rozpatrywane przez NSA w dniu 19 marca b.r., złożone zostały przez Dolnośląską Izbę Aptekarską do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sierpniu 2012r. Po otrzymaniu negatywnej decyzji od DWIF i następnie podtrzymaniu tych negatywnych decyzji przez GIF, decyzją członków ORA DIA we Wrocławiu odmowne postanowienia DWIF i GIF zostały zaskarżone przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. We wrześniu 2013r. Sąd przyznał rację argumentom Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i uchylił decyzje - zarówno DWIF, jak i GIF. Po złożeniu przez GIF skargi kasacyjnej na wyroki WSA w Warszawie do NSA, w dniu 19 marca 2015r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił argumenty GIF zawarte w skargach kasacyjnych i przyznał rację argumentom Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Prawie trzy lata bardzo ciężkiej pracy wielu osób w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej w tych sprawach, aby w końcu doprowadzić do tak ważnych wyroków NSA – i nawet nie ma najmniejszej wzmianki o Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej we wszystkich akapitach komunikatu Prezesa NRA dotyczących postępowań prowadzonych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jest to wyjątkowo obraźliwe dla członków ORA DIA oraz pracowników Biura DIA, którzy poświęcili setki godzin pracy, aby możliwe było prowadzenie postępowań sądowych przez DIA przed WSA w Warszawie oraz przed NSA.

Dalsza część pierwszego zdania komunikatu Prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza oraz kolejne dwa akapity w całkowicie nieuzasadniony sposób zawężają zakres orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego jedynie do przypadków łamania zakazu reklamy aptek. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał w dniu 19 marca 2015r. sześć spraw przede wszystkim w zakresie interpretacji art. 31 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi, że „Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny” Wprawdzie rozprawy w dniu 19 marca 2015r. dotyczyły łamania zakazu reklamy aptek, ale analogiczne argumenty dotyczące interesu społecznego mogą być użyte przy składaniu przez izby aptekarskie wniosków dotyczących łamania innych przepisów wprowadzonych przez Polski Parlament w interesie społecznym, takich jak np. przekraczanie limitu ilości posiadanych aptek powyżej 1%, wprowadzanie bezprawnych ograniczeń dostępności leków dla ogromnej liczby aptek w Polsce, czy bezprawne ograniczanie niezależności podejmowanych decyzji fachowych w stosunku do kierowników i pracowników aptek. Dlatego prawomocne orzeczenia NSA z dnia 19 marca 2015r. są tak ważne dla środowiska aptekarskiego. W ogromnym stopniu wzmacniają one pozycję samorządu aptekarskiego, który z mocy Konstytucji RP oraz ustaw ma pełne prawo do żądania wszczynania przez inspekcję farmaceutyczną postępowań administracyjnych w przypadkach łamania obowiązującego prawa i uczestniczenia w tych postępowaniach na prawach strony - tak stwierdził w ustnym uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

W kolejnym akapicie Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz pisze, że „Naczelna Izba Aptekarska i niektóre okręgowe izby aptekarskie – złożyły i składają wnioski o wszczynanie postępowań administracyjnych w celu ustalenia, czy zakaz (reklamy aptek) jest przestrzegany”.

Niestety, jest to kolejna informacja wprowadzająca w błąd, ponieważ Naczelna Izba Aptekarska nie złożyła dotychczas ani jednego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w trybie art. 31 k.p.a. dotyczącego łamania zakazu reklamy aptek.
Ponadto, w obecności prawie stu delegatów, w trakcie obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Aptekarzy DIA w dniu 7 marca 2015r. Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz kategorycznie oświadczył, że nie będzie składał wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych w trybie art. 31 k.p.a. W tej sytuacji zdziwienie budzi też brak wymienienia nazw okręgowych izb aptekarskich, które złożyły stosowne wnioski i w przypadku decyzji odmownych WIF i GIF skierowały skargi na te decyzje do WSA w Warszawie.W następnym akapicie komunikatu Prezes NRA pisze, że „Naczelna Rada Aptekarska powierzyła Biuru Prawnemu NIA – radcom prawnym Elżbiecie Waniewskiej i Krzysztofowi Bace przygotowanie wzorów wniosków o wszczęcie postępowań i wniosku o dopuszczenie do udziału w toczących się postępowaniach.” W ogromnym stopniu doceniamy pracę radców prawnych Krzysztofa Baki i Elżbiety Waniewskiej w przygotowywaniu wzorów wniosków, jak również zaangażowanie Krzysztofa Baki w trakcie postępowań prowadzonych przez DIA we Wrocławiu przed WSA w Warszawie oraz NSA, ale sugerowanie, że tylko te dwie osoby opracowywały wzory wniosków jest kolejnym niezgodnym z faktami stwierdzeniem. Wzory wniosków oraz wiele innych dokumentów przygotowywanych na etapie postępowań administracyjnych i sądowych były na bieżąco modyfikowane we współpracy radcy prawnego Krzysztofa Baki z członkami Prezydium DIA oraz z zapleczem prawnym Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej na podstawie doświadczeń zdobywanych w trakcie kolejnych rozpraw przed WSA w Warszawie. Ponadto, w trakcie rozpraw przed WSA w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, Dolnośląską Izbę Aptekarską reprezentował zarówno pełnomocnik prawny Krzysztof Baka, jak i Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr farm.Piotr Bohater oraz wiceprezesi Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Doświadczenia te zostały następnie udostępnione Śląskiej Izbie Aptekarskiej, która złożyła około stu wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych w trybie art. 31 k.p.a. W ten sposób można bardzo konstruktywnie wykorzystywać współpracę między okręgowymi izbami aptekarskimi w trudnym procesie egzekwowania obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, wszystkie koszty obsługi prawnej radcy prawnego Krzysztofa Baki na etapie postępowań administracyjnych przed WIF i GIF wynikających ze składanych przez DIA we Wrocławiu wniosków w oparciu o art. 31 k.p.a. oraz prowadzonych następnie postępowań sądowych przed WSA w Warszawie i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pokrywała i pokrywa jedynie Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu. Wyjątkowe zdziwienie delegatów w trakcie obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Aptekarzy DIA w dniu 7 marca 2015r. wywołała kategoryczna odmowa Prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza nawet częściowego współfinansowania przez Naczelną Izbę Aptekarską kosztów ponoszonych przez DIA we Wrocławiu i wynikających z obsługi prawnej prowadzonych postępowań przed WSA w Warszawie i NSA, których wyniki mają wyjątkowo duże znaczenie dla całego samorządu aptekarskiego. A przecież koszty obsługi prawnej to jedynie część całkowitych kosztów prowadzonych postępowań, które obejmują również koszty wydruku i wysyłki dużej liczby dokumentów, koszty poświadczeń notarialnych niektórych dokumentów, koszty dojazdu i zakwaterowania w Warszawie w trakcie rozpraw.

Wymienienie w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NIA jedynie w ostatnim akapicie udziału Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w postępowaniach sądowych i to jedynie na etapie postępowań przed WSA w Warszawie jest kolejnym całkowicie niezgodnym z faktami marginalizowaniem ogromnej pracy i wysiłku Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w trakcie prowadzonych postępowań sądowych.
W akapicie tym, oprócz sygnatur bardzo ważnych pozytywnych wyroków WSA w Warszawie dla Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, kiedy pod koniec roku 2014 i na początku 2015r. Dolnośląska Izba Aptekarska oraz Śląska Izba Aptekarska miały często rozprawy przed WSA w Warszawie w tym samym dniu, powinny się znaleźć również odpowiednie sygnatury wyroków oraz nazwy okręgowych izb aptekarskich, które również zdecydowały się na tak trudną walkę o pozycję samorządu aptekarskiego i wszystkich farmaceutów, nawet w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Niestety, wynika to z braku właściwej koordynacji działań okręgowych izb aptekarskich przez Prezesa NRA w tym zakresie i braku na poziomie NIA szczegółowych informacji dotyczących ilości prowadzonych postępowań i ich wyników.

W tej sytuacji w imieniu członków Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu oczekuję zamieszczenia na stronie internetowej NIA w ciągu kilku dni odpowiedniego sprostowania informacji dotyczącej wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015r. z podaniem zasadniczych faktów dotyczących stron tych postępowań oraz daleko idących bardzo pozytywnych przesłanek tych wyroków dla możliwości prawnych samorządu aptekarskiego w eliminowaniu tak licznych zjawisk patologicznych występujących w systemie detalicznej dystrybucji leków w Polsce.

źródło: dia.com.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...