Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Farmaceuta wygrywa w sądzie z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

Farmaceuta wygrywa w sądzie z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

Pod koniec stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację farmaceucie, który domagał się od GIF dostępu do pełnej treści wydanej przez urząd decyzji. Wcześniej Inspektor opublikował jej treść, ale zakrywając dane dotyczące ukaranej spółki. GIF odmówił podania ich w ramach dostępu do informacji publicznej...

Główny Inspektor Farmaceutyczny w trakcie postępowania wyjaśniał, że zanonimizowane dane stanowiły w jego opinii tajemnicę przedsiębiorstwa. (fot. Shutterstock)

Autorem skargi na decyzję GIF był Walenty Zajdel - krakowski farmaceuta, przewodniczący komisji ds. aptek szpitalnych w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie. W czerwcu 2016 r. zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o udostępnienie pełnej treści decyzji GIF z dnia 26 lipca 2013 r (GIF-P-L-0740/170-1/AG/13).

Decyzja ta dotyczyła uchylenia przez GIF decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nakładającej karę pieniężną na przedsiębiorcę, który miał dokonywać darowizn i udzielać korzyści osobistych świadczeniobiorcom i osobom uprawnionym do wystawiania recept. GIF opublikował swoją decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej, jednak zanonimizował dane przedsiębiorcy. Walenty Zajdel zawnioskował więc o udostępnienie pełnej treści decyzji (bez zasłoniętych danych), na co GIF się nie zgodził. W rezultacie farmaceuta złożył skargę na decyzję GIF do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w trakcie postępowania wyjaśniał, że zanonimizowane dane stanowiły w jego opinii tajemnicę przedsiębiorstwa.

Były to dane dotyczące firmy będącej stroną postępowania prowadzonego przez organ, dane osobowe pełnomocników spółki, wysokość zindywidualizowanej kary pieniężnej, nazwy produktów będących przedmiotem obrotu oraz szczegóły dotyczące organizacji prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę. GIF twierdził, ze udostępniony dokument nie został pozbawiony żadnych innych cech i zawiera stanowisko organu oraz opis przedmiotu postępowania. Zdaniem urzędników udostępnienie Zajdlowi żądanych informacji stanowiłoby rażące naruszenie prawa, a GIF jako organ władzy publicznej ma obowiązek działać na podstawi i w granicach prawa.

Z tą opinią nie zgadzał się Walenty Zajdel, który poddawał w wątpliwość, że takie dane jak nazwa spółki, dane osobowe jej pełnomocników, wysokość kary, nazwy produktów oraz szczegóły dotyczące organizacji prowadzenia działalności stanowią tajemnicę przedsiębiorcy. Jednocześnie zwrócił uwagę, że GIF nie oznaczył podmiotów, za względu na których dobra, podjął decyzję o odmowie udostępnienia informacji.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że ograniczenie dostępności informacji publicznej ze względu na tajemnicę ustawowo chronioną ma charakter wyjątku od zasady jawności informacji publicznej. Jednocześnie tajemnicę przedsiębiorcy stanowią informacje znane jedynie określonemu kręgowi osób i związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, wobec których podjął on wystarczające środki ochrony w celu zachowania ich w poufności. Informacja staje się "tajemnicą" kiedy przedsiębiorca przejawi wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich.

W rezultacie w opisywanej sprawie WSA uznał, że brak było podstaw do uznania, że przesłana formalna tajemnicy przedsiębiorcy została spełniona.

GIF odmawiając dostępu do informacji publicznej, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy nie wykazał, że w odniesieniu do zanonimizowanych danych firma dokonała uprzedniego zastrzeżenia, że nie mogą być udostępnione. W rezultacie Sąd uwzględnił skargę Walentego Zajdla i uchylił decyzję GIF.

- Rozpatrując ponownie wniosek skarżącego o udostępnienie pełnej treści decyzji GIF (...) organ zwróci się do Spółki, czy wyraża ona wolę zachowania w poufności danych nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, a następnie dokona samodzielnej oceny, czy udostępnienie tych danych podlega, czy też nie podlega ograniczeniu ze względu na dobra chronione wymienione w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Weźmie przy tym po uwagę argumentację przedstawioną w skardze, że pomimo wydania wnioskowanej decyzji Spółka prowadziła w dalszym ciągu reklamę własną oraz swoich produktów posługując się przy tym ich nazwami w obrocie gospodarczym, co poddaje w wątpliwość faktyczne zachowanie tych danych w poufności – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sygn. akt II SA/Wa 1232/17

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...