Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat, ale większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona (fot. Shutterstock)

Światowy Dzień Zdrowia...

Farmaceutka pozwała Izbę Aptekarską o naruszenie dóbr osobistych. Domagała się 70 000 zł zadośćuczynienia...

Farmaceutka pozwała Izbę Aptekarską o naruszenie dóbr osobistych. Domagała się 70 000 zł zadośćuczynienia...

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozstrzygał niedawno sprawę pozwu farmaceutki przeciwko Okręgowej Izbie Aptekarskiej. Kobieta domagała się 70 000 zł zadośćuczynienia i usunięcia skutków naruszenia jej dóbr osobistych. Twierdziła, że Izba bezpodstawnie oskarżyła ją o używanie sfałszowanego dokumentu "duplikatu prawa wykonywania zawodu".

Sąd uznał, że celem działań pozwanej Izby Aptekarskiej była kontrola legalności pracy magistrów farmacji, a nie dokuczenie farmaceutce. (fot. Shutterstock)

Farmaceutka domagała się zasądzenia od Okręgowej Izbie Aptekarskiej w K. kwoty 70.000,00 złotych oraz usunięcia skutków naruszenia jej dóbr osobistych poprzez wysłanie przez Okręgową Izbę Aptekarską w K. do wszystkich Okręgowych Izb Aptekarskich oraz do powódki pisemnych przeprosin o treści:

„Okręgowa Izba Aptekarska w K. przeprasza mgr farm. A. M. za bezpodstawne oskarżenie o używanie sfałszowanego dokumentu „duplikat prawa wykonywania zawodu aptekarza” wydanego przez Okręgową Radę Aptekarską w L.. Dokument ten został wydany zgodnie z pkt 13 rozdziału II „Procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzeniu rejestru i listy członków izb aptekarskich”, stanowiącym załącznik do uchwały (...)z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ujednolicenia procedury stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty”.

W uzasadnieniu farmaceutka wskazała, że powyższej kwoty domaga się tytułem zadośćuczynienia za naruszenie jej dobra osobistego w postaci prawa do dobrego imienia oraz reputacji w środowisku aptekarskim.

Podała, że w piśmie z 25 maja 2010 r. została bezpodstawnie pomówiona, przez co zniszczona została jej opinia, a zachowanie pozwanej spowodowało, że nie mogła podjąć pracy w zawodzie.

W odpowiedzi na pozew Izba Aptekarska wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, zaprzeczając, by dobra powódki zostały naruszone, a działania Okręgowej Izbie Aptekarskiej w K. bezprawne. Nadto, negatywne skutki pisma zostały usunięte, albowiem Okręgowa Izba Aptekarska wysłała do wszystkich izb aptekarskich w Polsce pismo, z którego wynikało, że duplikat dokumentu jest autentyczny. Ponadto podniosła zarzut przedawnienia roszczenia powódki o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę, a także z najwyższej ostrożności procesowej wskazała, że dochodzone zadośćuczynienie jest rażąco wygórowane.

Wyrok

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2017 r., Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo i zasądził od farmaceutki na rzecz pozwanej kwotę 955,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, przyznał ze środków budżetowych Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie na rzecz adwokata P. Ś. kwotę 442,80 złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce przez adwokata ustanowionego z urzędu.

Uzasadnienie wyroku

W trakcie procesu Sąd ustalił, że farmaceutka wykonuje zawód od 2 listopada 1994 r. Uprawnienie do wykonywania zawodu przez nią zostało stwierdzone przez Okręgową Radę Aptekarską w L. zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu aptekarza z dnia 2 listopada 1994 r. W okresie swojej kariery zawodowej farmaceutka wykonywała zawód w obrębie kilku Okręgowych Rad Aptekarskich (m.in. na terenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w W. oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej w B.). Z uwagi na fakt, iż zagubiła zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu aptekarza, zwróciła się do Okręgowej Rady Aptekarskiej w L. o wydanie duplikatu tego zaświadczenia. Duplikat ten został wydany w dniu 12 lipca 2006 r. Z racji zmiany przepisów od 2004 r., Okręgowe Izby Aptekarskie zaprzestały wydawania „zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu aptekarza”, a duplikat wydany powódce nosił tytuł „prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

W dniu 1 grudnia 2009 r. powódka została zatrudniona na stanowisku kierownika apteki. W dniu 11 lutego 2010 r. do Okręgowej Izby Aptekarskiej w K. wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego – Delegatury w N., w którym poinformowano Okręgową Izbę Aptekarskiej w K., iż magister farmaceuta A. M. w dniu 1 grudnia 2009 r. podjęła pracę na stanowisku kierownika apteki w G.. W dniu 28 kwietnia 2010 r. powódka zwróciła się do pozwanej z wnioskiem o przyjęcie do Okręgowej Izby Aptekarskiej w K. wskazując, iż jest aktualnie (w chwili składania wniosku) członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w B.. Wraz z wnioskiem powódka złożyła pozwanej oświadczenie, z którego wynikało, że dostała propozycję pracy jako kierownik apteki w G..

Pismem z dnia 13 maja 2010 r., Izba poinformowała farmaceutkę, iż wydanie opinii w przedmiocie rękojmi należytego prowadzenia ww. apteki jest bezprzedmiotowe, albowiem kierownictwo sprawowane przez powódkę trwa już prawie pół roku.W dniu 25 maja 2010 r. pozwana Izba zwróciła się do Okręgowej Izby Aptekarskiej w L. pismem, w którym poinformowała OIA w L. o fakcie:

  • zgłoszenia się do OIA w K. powódki z wnioskiem o wpis na listę członków (...) OIA,
  • nabrania podejrzeń, co do autentyczności przedstawionego dokumentu prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydanego przez Okręgową Radę Aptekarską w L.,
  • zauważenia nieprawidłowości natury formalnej na dokumencie przedstawionym OIA w K. przez powódkę.

Wyżej wymienione pismo zostało wysłane do wiadomości Naczelnej Rady Aptekarskiej, pozostałych Okręgowych Izb Aptekarskich na terenie kraju oraz do powódki.

W odpowiedzi na ww. pismo pozwanej, Okręgowa Rada Aptekarska w L. pismem z dnia 7 czerwca 2010 r. wyjaśniła, iż duplikat dokumentu uprawniającego powódkę do wykonywania zawodu farmaceuty został wydany zgodnie z pkt 13 rozdziału II „Procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzenia rejestru i listy członków izb aptekarskich” stanowiącym załącznik do uchwały NRA z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ujednolicenia procedury stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Ponadto Okręgowa Rada Aptekarska w L. stwierdziła, że wszelkie uwagi pozwanej, co do autentyczności dokumentu należy uznać za bezpodstawne, a powódka posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty. Odpowiedź Okręgowej Rady Aptekarskiej w L. została przesłana do wiadomości Naczelnej Rady Aptekarskiej, pozostałych Okręgowych Izb Aptekarskich na terenie kraju oraz do powódki.

Celem powyższych działań pozwanej Izby Aptekarskiej była kontrola legalności pracy magistrów farmacji, a nie dokuczenie farmaceutce.

Działania podejmowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w K. dokonywane były w celu sprawdzenia rzetelności przedmiotowego dokumentu. Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu aptekarza jest innym dokumentem, co dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

W świetle powyższych okoliczności Sąd pierwszej instancji uznał, że działanie podjęte przez Okręgową Izbę Aptekarską w K. miały jedynie na celu wyjaśnienie wątpliwości, co do uprawnień powódki do piastowania stanowiska kierownika apteki tym samym nie miały charakteru bezprawnego.

Pozwana w piśmie w sposób ostrożny dobrała słownictwo, dążąc do ustalenia rzeczywistych uprawnień powódki. W ocenie Sądu pozwana w piśmie nie wartościuje posługiwania się przez powódkę przedmiotowym duplikatem zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu oraz nie przyporządkowuje jej cech pejoratywnych. W piśmie tym pozwana stwierdza natomiast obiektywny stan rzeczywistości. Pomiędzy zwrotami „nabrać wątpliwości, co do autentyczności” a „dokument, którym posługiwała się powódka był sfałszowany” nie można bowiem postawić znaku równości. Pozwana nie przesądziła a priori ani autentyczności dokumentu, ani też nie stwierdziła, że powódka osobiście doprowadziła do przerobienia lub jego podrobienia. Działanie pozwanej znalazło więc umocowanie w obowiązującym prawie, i jako takie nie może podlegać ocenie pod kątem naruszenia dóbr osobistych powódki.

Sąd Apelacyjny w Krakowie podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji oraz jego ocenę prawną w całości. W rezultacie apelacja farmaceutki została oddalona.

Sygn. akt I ACa 1237/17

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...

Łódzcy seniorzy po 65. roku życia mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień, które finansuje miasto (fot. Shutterstock)Grypa szaleje, a szczepionek brakuje

W łódzkich aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie. Farmaceuci informują, że problemy z...