Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

GIF: roszczenia techników farmaceutycznych są nieuzasadnione merytorycznie

GIF: roszczenia techników farmaceutycznych są nieuzasadnione merytorycznie

Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego wątpliwości wyrażane przez Anetę Klimczak, wiceprezes ZZTF, są wynikiem nieznajomości trybu prowadzenia prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych oraz kierowania nieuprawnionych żądań, aby organy administracji rządowej traktowały Związek w sposób „uprzywilejowany” i na innych zasadach od pozostałych parterów społecznych uczestniczących w pracach legislacyjnych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny odniósł się do twierdzeń przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych o nieuprawnionej próbie wprowadzania przepisami ww. rozporządzenia zróżnicowania obowiązków i uprawnień farmaceutów i techników farmaceutycznych (fot. Shutterstock)

W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z przedstawicielami organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych (Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych, Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek). Dotyczyło ono procedowanego projektu rozporządzania Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Po spotkaniu przedstawiciele techników farmaceutycznych przedstawili w niektórych mediach swoją relację z niego. Stwierdzili między innymi, że było ono nie do końca konstruktywne. Na te doniesienia zareagował wczoraj GIF.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w zdecydowanym stanowisku zaprzeczył relacjom Anety Klimczak (wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych) i Marzeny Napieracz (członka zarządu Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek).

- W żadnej mierze nie można zgodzić się z głoszonymi twierdzeniami jakoby przedmiotowe spotkanie odbyło się wyłącznie tylko dlatego, że przedstawiciele organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych „naciskali” na jego odbycie - czytamy w stanowisku urzędu. - Główny Inspektor Farmaceutyczny, z pełną otwartością oraz kierując się zrozumieniem dla potrzeby i wagi dialogu z partnerami społecznymi, odniósł się do prośby o spotkanie wystosowanej przez przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych, co wiązało się z koniecznością zmiany wcześniej zaplanowanych zajęć i spotkań służbowych.

W trakcie spotkania Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz przedstawiciele Departamentu Prawnego i Departamentu Nadzoru GIF przedstawili stronie społecznej przebieg oraz aktualny stan prac nad wspomnianym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia.

- W szczególności strona społeczna została poinformowana, iż z treści projektu usunięte zostały sporne zapisy dotyczące dawkowania, udzielania informacji i wydawania leków w mniejszej dawce. Ponadto strona społeczna został poinformowana o etapie prac legislacyjnych, na jakim znajduje się aktualnie projekt ww. rozporządzenia, a mianowicie, iż projekt ww. rozporządzenia oczekuje na zwolnienie z komisji prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji - zapewnił GIF (czytaj więcej: Technicy wywalczyli zmianę w przepisach? Opublikowano kolejny projekt rozporządzenia).

Zdaniem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nie sposób nie odnieść wrażenia, iż wątpliwości wyrażane przez Anetę Klimczak, co do przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego procedowania projektu rozporządzenia są wynikiem nieznajomości trybu prowadzenia prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych

Zdaniem GIF nieuprawnione są też żądania kierowane przez przedstawicieli techników, aby organy administracji rządowej traktowały Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych w sposób „uprzywilejowany” i na innych zasadach od pozostałych parterów społecznych uczestniczących w pracach legislacyjnych.

- Z oczywistych względów Główny Inspektor Farmaceutyczny nie może wyjść naprzeciw tego rodzaju roszczeniom Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych, co zostało jednoznacznie zakomunikowane przedstawicielom ww. organizacji - czytamy w stanowisku GIF.Główny Inspektor Farmaceutyczny odniósł się też do twierdzeń przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych o nieuprawnionej próbie wprowadzania przepisami ww. rozporządzenia zróżnicowania obowiązków i uprawnień farmaceutów i techników farmaceutycznych:

Funkcjonujące obecnie zróżnicowanie pomiędzy tymi zawodami jest swoistą oczywistością, ma głębokie uzasadnienie merytoryczne i zostało przesądzone w akcie wyższego rzędu, a mianowicie w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne - czytamy w stanowisku GIF.

Jeżeli natomiast chodzi o wprowadzenie do ww. projektu rozporządzenia niezdefiniowanego pojęcia „analiza farmakologiczna” i wątpliwości jakie zostały podniesione w tym zakresie przez przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych, GIF zwraca uwagę, iż zostały one podniesione po raz pierwszy dopiero w toku spotkania w dn. 03.09.2018 r.

- Na etapie konsultacji społecznych pojęcie to było w pełni zrozumiałe i nie budziło wątpliwości Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych, jak również wszystkich pozostałych uczestników konsultacji społecznych - czytamy w stanowisku urzędu. - Ponadto w ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie ma potrzeby definiowania pojęć używanych w treści aktu prawnego, w sytuacji kiedy jest ono używane zgodnie z jego powszechnie ustalonym desygnatem pojęciowym, a więc w znaczeniu jakie nadaje mu się chociażby w słowniku języka polskiego. Działanie takie byłoby niezgodne z zasadami techniki prawodawczej, zaś tego rodzaju przepisy stanowiłby niepotrzebne superfluum w treści projektowanego aktu prawnego.

W ocenie GIF miarą oceny, czy spotkanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych było konstruktywne, z obiektywnych względów nie może być asertywna i uzasadniona merytorycznie odmowa ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego traktowania Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych oraz Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek sposób uprzywilejowany, czy wreszcie odmowa uwzględnienia w treści projektu aktu prawnego tych postulatów ww. organizacji, które nie znajdują podstaw prawnych, jak i nieuzasadnionych merytorycznie.

Źródło: GIF

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...