Jędrzejczak o mapie potrzeb usług farmaceutycznych | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

Jędrzejczak o mapie potrzeb usług farmaceutycznych

Jędrzejczak o mapie potrzeb usług farmaceutycznych

Podczas spotkania z ministrem zdrowia prof. Marianem Zembalą w Ministerstwie Zdrowia 22 lipca 2015 r. przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej przedstawili ministrowi zdrowia argumenty uzasadniające konieczność wprowadzenia do porządku prawnego kryteriów demograficznych i geograficznych, które powinny obowiązywać przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie apteki - informuje NIA.

Wiceprezes NRA wskazał, że obecnie obowiązujące w Polsce przepisy nie przewidują ograniczeń w zakładaniu aptek ogólnodostępnych ze względu na ich liczbę na danym obszarze lub odległość od innych aptek. Brak jakichkolwiek zasad dotyczących rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych, odnoszących się w szczególności do uwarunkowań demograficznych lub terytorialnych, powoduje wzrost ich liczby. Zjawisko to, występujące w największym natężeniu w dużych miastach, łączy się z powstawaniem wielu negatywnych następstw, rzutujących na możliwość prawidłowego realizowania przez apteki ich zadań.

Po pierwsze, wzrost liczby aptek, pomimo zwiększenia ich zagęszczenia, nie powoduje, że dostępność do nich jest większa dla wszystkich pacjentów. Wyraźnie zarysowuje się tendencja do otwierania nowych aptek w dużych miastach kosztem obszarów wiejskich. Brak regulacji w zakresie zakładania aptek powoduje zatem istotne ograniczenie dostępności do usług farmaceutycznych na obszarach wiejskich. Już dziś są w naszym kraju gminy, gdzie nie ma żadnej apteki.

Po drugie, niekontrolowany wzrost liczby aptek na określonym obszarze powoduje poważne zachwianie lub całkowite podważenie opłacalności ekonomicznej tej formy działalności gospodarczej. Tymczasem apteka jako placówka ochrony zdrowia publicznego musi się stać silnym ogniwem systemu dystrybucji leków. Trzeba jej zagwarantować stabilność ekonomiczną i sprzyjające warunki do prowadzenia działalności. Na ten aspekt kładzie nacisk w swoich orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując, że kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą wprowadzać do swojego porządku prawnego ograniczenia dotyczące otwierania aptek.

Po trzecie, wzrost liczby aptek na określonym obszarze może spowodować obniżenie jakości świadczonych przez nie usług farmaceutycznych. Konsekwencje te są następstwem zmniejszenia się liczby wykwalifikowanych pracowników – farmaceutów w przeliczeniu na jedną aptekę.

Po czwarte, szybki wzrost liczby aptek na określonym obszarze powoduje, że apteka odrywa się od swoich najważniejszych zadań w zakresie zapewniania obywatelom należytej ochrony zdrowia i koncentruje się na grze rynkowej. Silna konkurencja na rynku aptecznym sprawia, że trwa tzw. wojna cenowa, nasilają się tendencje do uzależniania się aptek od dostawców leków, pojawiają się zachowania nieetyczne. W tej sytuacji apteki nie koncentrują się na potrzebach swoich pacjentów, ale na innych aptekach.Po piąte, szybki wzrost liczby aptek faktycznie uniemożliwia efektywne i sprawne realizowanie kontroli nad działalnością aptek, w szczególności przez inspekcję farmaceutyczną.

Naczelna Izba Aptekarska opracowała projekt zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne i propozycje konkretnych przepisów, dotyczących między innymi kryteriów demograficznych i geograficznych (liczba mieszkańców przypadająca na jedną aptekę i odległości między aptekami), które powinny obowiązywać przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie apteki.
Zgodnie z proponowaną ustawą przy tworzeniu Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych uwzględnia się następujące zasady:

„1) nie tworzy się nowej apteki ogólnodostępnej, jeżeli liczba ubezpieczonych zarejestrowanych we właściwym terytorialnie oddziale wojewódzkim Funduszu, posiadających adres zamieszkania na terenie danej gminy, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną już funkcjonującą, jest mniejsza niż 3000;
2) ograniczenia, o którym mowa w pkt 1, nie stosuje się w przypadku:
a) tworzenia apteki w mieście, gdy odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów,
b) gdy z wnioskiem o zezwolenie występuje pierwszy następca prawny, który nabył całą aptekę ogólnodostępną bezpośrednio od podmiotu posiadającego zezwolenie,
3) nie tworzy się nowej apteki ogólnodostępnej na wsi o liczbie mieszkańców do 3000 osób, gdy funkcjonuje w niej apteka ogólnodostępna; we wsiach, w których liczba mieszkańców przekracza 3000 osób, stosuje się przepis pkt 1;”(…).

Projekt nowelizacji przekazany został ministrowi zdrowia.

źródło: NIA

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.