Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Kara ma dyscyplinować! Tu nie chodzi o odwet

Kara ma dyscyplinować! Tu nie chodzi o odwet

Jakie przewinienia najczęściej popełniają farmaceuci? Czy kary, jakie nakładane są w trakcie postępowań dyscyplinarnych, spełniają swoją rolę? O funkcjonowaniu sądów aptekarskich w Polsce rozmawiamy z mgr farm. Anną Włodarczyk – Przewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

W zeszłym roku do Naczelnego Sądu Aptekarskiego trafiło 38 spraw. W 18 z nich NSA występował jako organ odwoławczy, a w 1 sprawie NSA było organem I instancji. (fot. archiwum prywatne)

Czy sądy aptekarskie mają dużo pracy? Ile wyroków wydają rocznie w całej Polsce?

Anna Włodarczyk: Liczba wydawanych orzeczeń przez okręgowe sądy aptekarskie w poszczególnych latach jest oczywiście różna. W 2017 roku wydano ich ok. 75, natomiast jak do tej pory, w 2018 roku – 14 orzeczeń, a 20 spraw jest w toku. To wskazuje, iż w tym roku postępowań prowadzonych przez okręgowe sądy aptekarskie powinno być znacznie mniej niż w ubiegłym. Średnia liczba spraw prowadzonych przez jeden okręgowy sąd aptekarski to około czterech rocznie, z tym że rozłożenie prowadzonych postępowań na izby jest bardzo różne i zależy m.in. od wielkości samej izby, a co za tym idzie, od liczby farmaceutów na terenie danego regionu. Oczywiście największą liczbę spraw prowadzi Naczelny Sąd Aptekarski, bowiem działa jako sąd odwoławczy od orzeczeń OSA, ponadto prowadzi postępowania pierwszoinstancyjne w przypadkach przewidzianych ustawą.

Kary orzekane przed sądami są bardzo różne. Są to zarówno kary upomnienia jak i nagany, zdarzają się kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, a także umorzenia postępowania. Najliczniejszą grupę stanowią kary upomnienia.

Jakie sprawy trafiają do Naczelnego Sądu Aptekarskiego i ile ich było np. w zeszłym roku?

AW: O tym jakie sprawy trafiają do Naczelnego Sądu Aptekarskiego rozstrzygają obowiązujące przepisy. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich w art. 45 wskazuje, iż „członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza".

Z powyższego wynika więc, iż zakres spraw jakimi zajmuje się Naczelny Sąd Aptekarski, mówiąc najogólniej dotyczy zachowania członków samorządu aptekarskiego, sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawa dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.

Również obowiązujące przepisy bardzo szczegółowo określają w jakich sprawach Naczelny Sąd Aptekarski występuje jako organ I instancji, a w jakich jest organem odwoławczym. Jak stanowi art. 50 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich, do zadań Naczelnego Sąd Aptekarskiego należy m.in. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń okręgowych sądów aptekarskich oraz orzekanie jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: NRA, NKR, NSA, NRZOZ i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów aptekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców.

Podsumowując, można powiedzieć, że do NSA trafiają sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu aptekarskiego i są to sprawy, które NSA prowadzi jako organ I instancji lub jako organ odwoławczy. Jako organ odwoławczy oczywiście wtedy, gdy właściwym do prowadzenia sprawy w I instancji jest okręgowy sąd aptekarski oraz wtedy, gdy Naczelny Sąd Aptekarski rozpatruje odwołania od orzeczeń wydanych przez NSA jako Sąd I instancji. W tym drugim przypadku ustawa wymaga, aby odwołania te rozpoznawane były w innym składzie niż były rozstrzygane przez NSA w I instancji.

W zeszłym roku do Naczelnego Sądu Aptekarskiego trafiło 38 spraw. W 18 z nich NSA występował jako organ odwoławczy, a w 1 sprawie NSA było organem I instancji, w pozostałych sprawach NSA na posiedzeniach niejawnych wydał różnego rodzaju postanowienia.

W środowisku coraz częściej pojawiają się głosy, że kary nakładane przez sądy aptekarskie nie są wystarczająco dotkliwe. Te najczęściej wymierzane to upomnienia i nagany. Natomiast najbardziej surowe, jak zawieszenie czy pozbawienie prawa wykonywania zawodu, są raczej niespotykane. W rezultacie łagodne kary stanowią niemal zachętę do łamania zasad etyki… Co sądzi Pani o tym poglądzie?AW: Nie mogę się zgodzić z tym twierdzeniem. Nie uważam, aby kary orzekane przez sądy aptekarskie były zbyt niskie. Zwracam uwagę, że odpowiedzialność dyscyplinarna stanowi swoistą dodatkową dolegliwość, bezpośrednio związaną z zawodem wykonywanym przez daną osobę. W przypadku deliktu dyscyplinarnego, natura czynów nagannych jest inna niż czynów będących przedmiotem postępowania karnego. Wyraźne oddzielenie postępowania karnego od postępowania dyscyplinarnego znajduje również odzwierciedlenie w celu, roli i charakterze kar, stosowanych zarówno w postępowaniu karnym jak i postępowaniu dyscyplinarnym. W postępowaniu karnym bowiem, kara ma przede wszystkim charakter odwetu za popełnioną szkodę, wywołaną przez czyn prawem zabroniony – pełni równocześnie rolę represyjną, sankcyjną i odwetową. Z kolei sankcja dyscyplinarna będąc również karą, nie pełni funkcji odwetowej, pomimo że jest środkiem karnym, ma głównie charakter dyscyplinujący. Orzeczenie kary dyscyplinarnej wywołuje skutek przede wszystkim w sferze osobistej. Celem sankcji dyscyplinarnej jest głównie kształtowanie odpowiednich postaw oraz ochrona wartości istotnych dla zorganizowanych grup społecznych.

Kara orzekana przez Sąd spełniać musi funkcję wychowawczą i zapobiegawczą oraz realizować społeczne potrzeby poczucia sprawiedliwości. Spełnienie tych funkcji nie zawsze wiąże się z orzekaniem kar wysokich, nie zawsze wymierzenie najwyższego wymiaru kary jest gwarantem realizacji jej celu i funkcji.

Uważam, że orzekane kary spełniają swoje zadania, zwracam uwagę, iż nie spotkałam się z przypadkiem, aby farmaceuta ukarany już karą dyscyplinarną, i to nawet tą najniższą, wrócił przed sąd w charakterze obwinionego.

Co musiałby zrobić farmaceuta, by zasłużyć na karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu? Czy spotkała się Pani w trakcie swojej pracy na rzecz samorządu z takim przewinieniem?

AW: Aby farmaceuta został skazany na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu musi popełnić przewinienie, które w ocenie większości składu orzekającego (trzech sędziów, a w niektórych przypadkach nawet pięciu) uzasadniać będzie wymierzenie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Przy wymierzaniu tej kary sędziowie zobowiązani będą do uwzględnienia wszystkich przesłanek jakie uwzględnia się przy jej orzekaniu, w szczególności takich jak: stopień winy, naruszenie zasad etyki i deontologii zawodowej, naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu farmaceuty, skutki czynu oraz zachowanie obwinionego przed popełnieniem przewinienia i po jego popełnieniu.

Przeczytałeś tylko 20% całego artykułu. Reszta dostępna w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM

W dalszej części wywiadu między innymi o najczęstszych przewinieniach farmaceutów, wpływie "apteki dla aptekarza" rolę sądów aptekarskich i zmianach jakie konieczne są w organach dyscyplinarnych samorządu aptekarkiego.

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...