Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

Kara ma dyscyplinować! Tu nie chodzi o odwet

Kara ma dyscyplinować! Tu nie chodzi o odwet

Jakie przewinienia najczęściej popełniają farmaceuci? Czy kary, jakie nakładane są w trakcie postępowań dyscyplinarnych, spełniają swoją rolę? O funkcjonowaniu sądów aptekarskich w Polsce rozmawiamy z mgr farm. Anną Włodarczyk – Przewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

W zeszłym roku do Naczelnego Sądu Aptekarskiego trafiło 38 spraw. W 18 z nich NSA występował jako organ odwoławczy, a w 1 sprawie NSA było organem I instancji. (fot. archiwum prywatne)

Czy sądy aptekarskie mają dużo pracy? Ile wyroków wydają rocznie w całej Polsce?

Anna Włodarczyk: Liczba wydawanych orzeczeń przez okręgowe sądy aptekarskie w poszczególnych latach jest oczywiście różna. W 2017 roku wydano ich ok. 75, natomiast jak do tej pory, w 2018 roku – 14 orzeczeń, a 20 spraw jest w toku. To wskazuje, iż w tym roku postępowań prowadzonych przez okręgowe sądy aptekarskie powinno być znacznie mniej niż w ubiegłym. Średnia liczba spraw prowadzonych przez jeden okręgowy sąd aptekarski to około czterech rocznie, z tym że rozłożenie prowadzonych postępowań na izby jest bardzo różne i zależy m.in. od wielkości samej izby, a co za tym idzie, od liczby farmaceutów na terenie danego regionu. Oczywiście największą liczbę spraw prowadzi Naczelny Sąd Aptekarski, bowiem działa jako sąd odwoławczy od orzeczeń OSA, ponadto prowadzi postępowania pierwszoinstancyjne w przypadkach przewidzianych ustawą.

Kary orzekane przed sądami są bardzo różne. Są to zarówno kary upomnienia jak i nagany, zdarzają się kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, a także umorzenia postępowania. Najliczniejszą grupę stanowią kary upomnienia.

Jakie sprawy trafiają do Naczelnego Sądu Aptekarskiego i ile ich było np. w zeszłym roku?

AW: O tym jakie sprawy trafiają do Naczelnego Sądu Aptekarskiego rozstrzygają obowiązujące przepisy. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich w art. 45 wskazuje, iż „członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza".

Z powyższego wynika więc, iż zakres spraw jakimi zajmuje się Naczelny Sąd Aptekarski, mówiąc najogólniej dotyczy zachowania członków samorządu aptekarskiego, sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawa dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.

Również obowiązujące przepisy bardzo szczegółowo określają w jakich sprawach Naczelny Sąd Aptekarski występuje jako organ I instancji, a w jakich jest organem odwoławczym. Jak stanowi art. 50 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich, do zadań Naczelnego Sąd Aptekarskiego należy m.in. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń okręgowych sądów aptekarskich oraz orzekanie jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: NRA, NKR, NSA, NRZOZ i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów aptekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców.

Podsumowując, można powiedzieć, że do NSA trafiają sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu aptekarskiego i są to sprawy, które NSA prowadzi jako organ I instancji lub jako organ odwoławczy. Jako organ odwoławczy oczywiście wtedy, gdy właściwym do prowadzenia sprawy w I instancji jest okręgowy sąd aptekarski oraz wtedy, gdy Naczelny Sąd Aptekarski rozpatruje odwołania od orzeczeń wydanych przez NSA jako Sąd I instancji. W tym drugim przypadku ustawa wymaga, aby odwołania te rozpoznawane były w innym składzie niż były rozstrzygane przez NSA w I instancji.

W zeszłym roku do Naczelnego Sądu Aptekarskiego trafiło 38 spraw. W 18 z nich NSA występował jako organ odwoławczy, a w 1 sprawie NSA było organem I instancji, w pozostałych sprawach NSA na posiedzeniach niejawnych wydał różnego rodzaju postanowienia.

W środowisku coraz częściej pojawiają się głosy, że kary nakładane przez sądy aptekarskie nie są wystarczająco dotkliwe. Te najczęściej wymierzane to upomnienia i nagany. Natomiast najbardziej surowe, jak zawieszenie czy pozbawienie prawa wykonywania zawodu, są raczej niespotykane. W rezultacie łagodne kary stanowią niemal zachętę do łamania zasad etyki… Co sądzi Pani o tym poglądzie?AW: Nie mogę się zgodzić z tym twierdzeniem. Nie uważam, aby kary orzekane przez sądy aptekarskie były zbyt niskie. Zwracam uwagę, że odpowiedzialność dyscyplinarna stanowi swoistą dodatkową dolegliwość, bezpośrednio związaną z zawodem wykonywanym przez daną osobę. W przypadku deliktu dyscyplinarnego, natura czynów nagannych jest inna niż czynów będących przedmiotem postępowania karnego. Wyraźne oddzielenie postępowania karnego od postępowania dyscyplinarnego znajduje również odzwierciedlenie w celu, roli i charakterze kar, stosowanych zarówno w postępowaniu karnym jak i postępowaniu dyscyplinarnym. W postępowaniu karnym bowiem, kara ma przede wszystkim charakter odwetu za popełnioną szkodę, wywołaną przez czyn prawem zabroniony – pełni równocześnie rolę represyjną, sankcyjną i odwetową. Z kolei sankcja dyscyplinarna będąc również karą, nie pełni funkcji odwetowej, pomimo że jest środkiem karnym, ma głównie charakter dyscyplinujący. Orzeczenie kary dyscyplinarnej wywołuje skutek przede wszystkim w sferze osobistej. Celem sankcji dyscyplinarnej jest głównie kształtowanie odpowiednich postaw oraz ochrona wartości istotnych dla zorganizowanych grup społecznych.

Kara orzekana przez Sąd spełniać musi funkcję wychowawczą i zapobiegawczą oraz realizować społeczne potrzeby poczucia sprawiedliwości. Spełnienie tych funkcji nie zawsze wiąże się z orzekaniem kar wysokich, nie zawsze wymierzenie najwyższego wymiaru kary jest gwarantem realizacji jej celu i funkcji.

Uważam, że orzekane kary spełniają swoje zadania, zwracam uwagę, iż nie spotkałam się z przypadkiem, aby farmaceuta ukarany już karą dyscyplinarną, i to nawet tą najniższą, wrócił przed sąd w charakterze obwinionego.

Co musiałby zrobić farmaceuta, by zasłużyć na karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu? Czy spotkała się Pani w trakcie swojej pracy na rzecz samorządu z takim przewinieniem?

AW: Aby farmaceuta został skazany na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu musi popełnić przewinienie, które w ocenie większości składu orzekającego (trzech sędziów, a w niektórych przypadkach nawet pięciu) uzasadniać będzie wymierzenie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Przy wymierzaniu tej kary sędziowie zobowiązani będą do uwzględnienia wszystkich przesłanek jakie uwzględnia się przy jej orzekaniu, w szczególności takich jak: stopień winy, naruszenie zasad etyki i deontologii zawodowej, naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu farmaceuty, skutki czynu oraz zachowanie obwinionego przed popełnieniem przewinienia i po jego popełnieniu.

Przeczytałeś tylko 20% całego artykułu. Reszta dostępna w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM

W dalszej części wywiadu między innymi o najczęstszych przewinieniach farmaceutów, wpływie "apteki dla aptekarza" rolę sądów aptekarskich i zmianach jakie konieczne są w organach dyscyplinarnych samorządu aptekarkiego.

Ministerstwo zdrowia od początku było przeciwne takiemu pomysłowi, jednak większość parlamentarna zdecydowała o skierowaniu projektu do pracy w komisjach (fot. Shutterstock)Sejm przeciwko dowolności szczepień -...

W piątek 9 listopada Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy, który przewidywał likwidację...

Jeżeli kierownik apteki szpitalnej nie będzie musiał posiadać specjalizacji, to może tylko być asystentem ze znacznie mniejszym uposażeniem. (fot. szpitalrydygier.pl)Mamy za mało farmaceutów ze...

"Jeżeli chcemy mieć dobrze wyszkolonych farmaceutów szpitalnych, którzy zadbają o budżety...

Priorix przeciw odrze, śwince i różyczce to nie jedyna szczepionka, której brakuje w aptekach. Pacjenci mają problem również ze szczepionką przeciwko grypie, Vaxigrip Tetra (fot. Shutterstock)W aptekach nie ma szczepionki przeciwko...

"W związku z pojawiającymi się informacjami o zachorowaniach na odrę w Polsce postanowiłem się...

Pod wpływem środków antydepresyjnych ryby stają się mniej czujne wobec drapieżników, a samce ptaków mniej śpiewają samicom (fot. Shutterstock)Ptaki i ryby na antydepresantach....

Australijscy naukowcy przebadali owady i pająki żyjące nad ciekami wodnymi w Melbourne. Jak się...

Pielęgniarki uważają, że farmaceuci nie są przygotowani do szczepienia pacjentów i protestują przeciwko nadaniu im takich uprawnień (fot. Shutterstock)Pielęgniarki coraz mocniej przeciwko...

Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych opublikowało stanowisko Konsultanta Krajowego w dz....