Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Lewiatan o szkoleniach dla farmaceutów

Lewiatan o szkoleniach dla farmaceutów

Konfederacja Lewiatan zgłosiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów. Przedsiębiorcy chcą między innymi wprowadzenia wyższych wymogów dla towarzystw naukowych, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz okręgowych izb aptekarskich, przy organizowaniu przez nie szkoleń dla farmaceutów. Lewiatan proponuje konkretne zmiany w projekcie...

Konfederacja Lewiatan z aprobatą odnotowuje wprowadzenie do ciągłego szkolenia farmaceutów formy „ćwiczeń".

Niedawno do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Sporą zmianą, którą wprowadza projekt, jest możliwość organizowania kursów przez Naczelną Izbę Aptekarską, okręgowe izby aptekarskie i towarzystwa naukowe, obejmujących ćwiczenia, za które farmaceuci otrzymają "twarde" punkty edukacyjne (czytaj więcej: Izby aptekarskie będą przyznawać "twarde" punkty edukacyjne?).

- Konfederacja Lewiatan z aprobatą odnotowuje wprowadzenie do ciągłego szkolenia farmaceutów formy „ćwiczeń". Jest to zmiana pozytywna, odzwierciedlająca potrzebę zwiększenia nacisku na prowadzenie praktycznych szkoleń dla farmaceutów - czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie organizacji. - Niemniej analiza całości projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, zwanego dalej „projektem", wskazuje, że konieczne jest dokonanie modyfikacji celem rozwiania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Lewiatan zwraca uwagę, że jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 projektu „farmaceuta odbywa ciągłe szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, przez: 1) udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń;". Obok tego projektodawca w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b wskazał, że jedną z form samokształcenia jest „przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie." W konsekwencji, projekt wprowadza 2 formy:

1) udział w ćwiczeniach oraz
2) przygotowywanie i przeprowadzanie ćwiczeń.

W związku z powyższym, zdaniem Lewiatana, koniecznym wydaje się:

1) usunięcie z § 4 projektu odniesień do ćwiczeń poprzez wykreślenie wyrazów „lub ćwiczeń odbywanych w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b,".

2) modyfikacja § 5 w zakresie pkt 11 i 12, w których wskazuje się na „udział farmaceuty", natomiast w odsyłanych § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a-e mamy do czynienia z dwoma formami realizacji samokształcenia. W lit. a, b oraz d samokształcenie polega na opracowaniu określonego dokumentu i jego prezentacji. Natomiast w lit. c i d mamy do czynienia z „udziałem" w określonych spotkaniach naukowych.- Zważywszy na różnice w formie realizacji szkolenia ciągłego - udział w ćwiczeniach organizowanych przez towarzystwa naukowe lub samorząd aptekarski (rola słuchacza) a przygotowanie i przeprowadzenie tych ćwiczeń (rola prowadzącego) zasadnym jest dokonanie wyżej wskazanych zmian - czytamy w stanowisku. - W przepisach dotyczących zasad potwierdzania uczestnictwa farmaceutów w szkoleniach istnieje pewna niekonsekwencja uprawniająca właściwą okręgową radę aptekarską do wydania certyfikatu w zakresie udziału w ćwiczeniach, przy jednoczesnym braku wskazania możliwości wydania certyfikatu za przygotowanie i prowadzenie takich ćwiczeń, czyli formę szkolenia określoną w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b projektu.

Potwierdzenie udziału w przedmiotowych ćwiczeniach jest uregulowane w § 5 pkt 10 projektu, który stanowi, że „udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, potwierdza wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem", które określa temat, liczbę godzin szkolenia i liczbę punktów edukacyjnych".

- Zasadnym jest więc zmiana tego przepisu poprzez wprowadzenie uprawnienia do wydania certyfikatu wyłącznie w zakresie przygotowania i prowadzenia ćwiczeń - pisze Konfederacja Lewiatan. - Ponadto, z uwagi na fakt, że przedmiotowe ćwiczenia mogą być prowadzone także przez towarzystwa naukowe powinny być one również uprawnione do wydania stosowanego certyfikatu.

Dodatkowo w celu zapewnienia jak najwyższych standardów form ciągłego szkolenia prowadzonych przez towarzystwa naukowe i samorząd aptekarski, organizacja proponuje rozważenie objęcia ich standardami właściwymi dla jednostek szkolących[1]) (m.in. w zakresie bazy dydaktycznej czy kadry dydaktycznej). W związku z powyższym proponujemy dodanie do § 5 projektu dodatkowego punktu w brzmieniu:

„punkty 1-8 mają zastosowanie do form ciągłego szkolenia prowadzonych przez towarzystwa naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie."

Więcej na ten temat na stronach Konfederacji Lewiatan.

Źródło: konfederacjalewiatan.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...