Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Minister Zdrowia nie będzie interweniował ws. aptek Gemini i 1 proc.

Minister Zdrowia nie będzie interweniował ws. aptek Gemini i 1 proc.

Poseł Jan Klawiter skierował w lutym zapytanie do ministra zdrowia w sprawie zezwoleń na prowadzenie aptek sieci Gemini i przekraczanie przez nie progu 1% koncentracji. Po kilku miesiącach odpowiedzi w tej sprawie udzielił wiceminister zdrowia Marcin Czech informując, że resort nie będzie w tej sprawie interweniował...

Zdaniem wiceministra zdrowia nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy przy wydawaniu zezwolenia dla aptek Gemini doszło do naruszenia przepisów. (fot. MGR.FARM)

- Od dłuższego czasu mamy do czynienia z dużą falą odwołań od decyzji Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych od zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych sieci Gemini - pisał w lutym poseł Klawiter. - Podmiot ten jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie woj. pomorskiego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Poseł pytał wówczas Ministra Zdrowia o to, na jakich zasadach wydaje się, pomimo takiej sytuacji, zezwolenia na otwieranie i prowadzenie nowych ogólnodostępnych aptek? (czytaj więcej: Poseł chce zamknięcia aptek sieci Gemini?).

W odpowiedzi na to zapytanie czytamy, że procedura udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uregulowana jest w przepisach art. 99 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „Prawo farmaceutyczne” lub „u.p.f.”). Zgodnie z art. 99 ust. 2 u.p.f. udzielenie bądź odmowa udzielenia zezwolenia należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Mając na uwadze fakt, że udzielenie zezwolenia dokonywane jest w formie decyzji administracyjnej, musi ono być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, którego elementem jest weryfikacja, czy wnioskodawca nie przekroczył dopuszczalnej prawem koncentracji aptek na terenie danego województwa.

- Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f. zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie (i) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą więcej niż 1% aptek na terenie województwa oraz (ii) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych - zwraca uwagę Marcin Czech.

Ewentualne przekroczenie wskazanych powyżej limitów koncentracji skutkuje więc wydaniem decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia.

Wiceminister zdrowia podkreśla, że decyzja w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki wydana pomimo zaistnienia wskazanych powyżej przesłanek negatywnych jest wadliwa i podlega wzruszeniu na zasadach przewidzianych w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej również jako: „Kodeks postępowania administracyjnego” lub „K.p.a.”).- Przedmiotowa ustawa przewiduje różne tryby wzruszenia takiej decyzji, niezależnie jednak od okoliczności jej wydania, jak również etapu, na którym znajduje się postępowanie, Minister Zdrowia nie ma prawnej możliwości podważenia zasadności rozstrzygnięcia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydanego w postępowaniu w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki - czytamy w odpowiedzi resortu zdrowia. - Organem powołanym do kontroli rozstrzygnięć wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w tym zakresie jest Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Minister Zdrowia stwierdza, że nie posiada uprawnień i nie uważa za zasadne ingerowania w działalność wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie, w jakim dotyczy ono egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych w postępowaniach w przedmiocie wydania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

- Niezależnie od powyższego, należy stwierdzić, że załączona do przedmiotowego zapytania kopia fragmentu dokumentu zatytułowanego (nieprawidłowo) jako odwołanie od decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie zawiera wszystkich relewantnych dla sprawy informacji - pisze Marcin Czech. - W szczególności brak jest kompleksowych danych na temat powiązań kapitałowych między wskazanymi w piśmie podmiotami, jak również dat ewentualnego powstania tych powiązań.

Zdaniem wiceministra zdrowia nie jest więc możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy przy wydawaniu zezwolenia doszło do naruszenia przepisów art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 Prawa farmaceutycznego.

- Co więcej, jak wspomniano powyżej, Minister Zdrowia nie posiada kompetencji do rozstrzygania tego typu kwestii. Może to mieć miejsce wyłącznie w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do uchylenia decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - podsumowuje Marcin Czech.

Źródło: sejm.gov.pl

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...