„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Minister Zdrowia nie będzie interweniował ws. aptek Gemini i 1 proc.

Minister Zdrowia nie będzie interweniował ws. aptek Gemini i 1 proc.

Poseł Jan Klawiter skierował w lutym zapytanie do ministra zdrowia w sprawie zezwoleń na prowadzenie aptek sieci Gemini i przekraczanie przez nie progu 1% koncentracji. Po kilku miesiącach odpowiedzi w tej sprawie udzielił wiceminister zdrowia Marcin Czech informując, że resort nie będzie w tej sprawie interweniował...

Zdaniem wiceministra zdrowia nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy przy wydawaniu zezwolenia dla aptek Gemini doszło do naruszenia przepisów. (fot. MGR.FARM)

- Od dłuższego czasu mamy do czynienia z dużą falą odwołań od decyzji Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych od zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych sieci Gemini - pisał w lutym poseł Klawiter. - Podmiot ten jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie woj. pomorskiego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Poseł pytał wówczas Ministra Zdrowia o to, na jakich zasadach wydaje się, pomimo takiej sytuacji, zezwolenia na otwieranie i prowadzenie nowych ogólnodostępnych aptek? (czytaj więcej: Poseł chce zamknięcia aptek sieci Gemini?).

W odpowiedzi na to zapytanie czytamy, że procedura udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uregulowana jest w przepisach art. 99 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „Prawo farmaceutyczne” lub „u.p.f.”). Zgodnie z art. 99 ust. 2 u.p.f. udzielenie bądź odmowa udzielenia zezwolenia należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Mając na uwadze fakt, że udzielenie zezwolenia dokonywane jest w formie decyzji administracyjnej, musi ono być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, którego elementem jest weryfikacja, czy wnioskodawca nie przekroczył dopuszczalnej prawem koncentracji aptek na terenie danego województwa.

- Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f. zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie (i) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą więcej niż 1% aptek na terenie województwa oraz (ii) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych - zwraca uwagę Marcin Czech.

Ewentualne przekroczenie wskazanych powyżej limitów koncentracji skutkuje więc wydaniem decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia.

Wiceminister zdrowia podkreśla, że decyzja w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki wydana pomimo zaistnienia wskazanych powyżej przesłanek negatywnych jest wadliwa i podlega wzruszeniu na zasadach przewidzianych w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej również jako: „Kodeks postępowania administracyjnego” lub „K.p.a.”).- Przedmiotowa ustawa przewiduje różne tryby wzruszenia takiej decyzji, niezależnie jednak od okoliczności jej wydania, jak również etapu, na którym znajduje się postępowanie, Minister Zdrowia nie ma prawnej możliwości podważenia zasadności rozstrzygnięcia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydanego w postępowaniu w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki - czytamy w odpowiedzi resortu zdrowia. - Organem powołanym do kontroli rozstrzygnięć wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w tym zakresie jest Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Minister Zdrowia stwierdza, że nie posiada uprawnień i nie uważa za zasadne ingerowania w działalność wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie, w jakim dotyczy ono egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych w postępowaniach w przedmiocie wydania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

- Niezależnie od powyższego, należy stwierdzić, że załączona do przedmiotowego zapytania kopia fragmentu dokumentu zatytułowanego (nieprawidłowo) jako odwołanie od decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie zawiera wszystkich relewantnych dla sprawy informacji - pisze Marcin Czech. - W szczególności brak jest kompleksowych danych na temat powiązań kapitałowych między wskazanymi w piśmie podmiotami, jak również dat ewentualnego powstania tych powiązań.

Zdaniem wiceministra zdrowia nie jest więc możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy przy wydawaniu zezwolenia doszło do naruszenia przepisów art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 Prawa farmaceutycznego.

- Co więcej, jak wspomniano powyżej, Minister Zdrowia nie posiada kompetencji do rozstrzygania tego typu kwestii. Może to mieć miejsce wyłącznie w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do uchylenia decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - podsumowuje Marcin Czech.

Źródło: sejm.gov.pl

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...