Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Minister Zdrowia nie będzie interweniował ws. aptek Gemini i 1 proc.

Minister Zdrowia nie będzie interweniował ws. aptek Gemini i 1 proc.

Poseł Jan Klawiter skierował w lutym zapytanie do ministra zdrowia w sprawie zezwoleń na prowadzenie aptek sieci Gemini i przekraczanie przez nie progu 1% koncentracji. Po kilku miesiącach odpowiedzi w tej sprawie udzielił wiceminister zdrowia Marcin Czech informując, że resort nie będzie w tej sprawie interweniował...

Zdaniem wiceministra zdrowia nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy przy wydawaniu zezwolenia dla aptek Gemini doszło do naruszenia przepisów. (fot. MGR.FARM)

- Od dłuższego czasu mamy do czynienia z dużą falą odwołań od decyzji Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych od zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych sieci Gemini - pisał w lutym poseł Klawiter. - Podmiot ten jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie woj. pomorskiego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Poseł pytał wówczas Ministra Zdrowia o to, na jakich zasadach wydaje się, pomimo takiej sytuacji, zezwolenia na otwieranie i prowadzenie nowych ogólnodostępnych aptek? (czytaj więcej: Poseł chce zamknięcia aptek sieci Gemini?).

W odpowiedzi na to zapytanie czytamy, że procedura udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uregulowana jest w przepisach art. 99 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „Prawo farmaceutyczne” lub „u.p.f.”). Zgodnie z art. 99 ust. 2 u.p.f. udzielenie bądź odmowa udzielenia zezwolenia należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Mając na uwadze fakt, że udzielenie zezwolenia dokonywane jest w formie decyzji administracyjnej, musi ono być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, którego elementem jest weryfikacja, czy wnioskodawca nie przekroczył dopuszczalnej prawem koncentracji aptek na terenie danego województwa.

- Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f. zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie (i) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą więcej niż 1% aptek na terenie województwa oraz (ii) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych - zwraca uwagę Marcin Czech.

Ewentualne przekroczenie wskazanych powyżej limitów koncentracji skutkuje więc wydaniem decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia.

Wiceminister zdrowia podkreśla, że decyzja w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki wydana pomimo zaistnienia wskazanych powyżej przesłanek negatywnych jest wadliwa i podlega wzruszeniu na zasadach przewidzianych w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej również jako: „Kodeks postępowania administracyjnego” lub „K.p.a.”).- Przedmiotowa ustawa przewiduje różne tryby wzruszenia takiej decyzji, niezależnie jednak od okoliczności jej wydania, jak również etapu, na którym znajduje się postępowanie, Minister Zdrowia nie ma prawnej możliwości podważenia zasadności rozstrzygnięcia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydanego w postępowaniu w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki - czytamy w odpowiedzi resortu zdrowia. - Organem powołanym do kontroli rozstrzygnięć wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w tym zakresie jest Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Minister Zdrowia stwierdza, że nie posiada uprawnień i nie uważa za zasadne ingerowania w działalność wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie, w jakim dotyczy ono egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych w postępowaniach w przedmiocie wydania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

- Niezależnie od powyższego, należy stwierdzić, że załączona do przedmiotowego zapytania kopia fragmentu dokumentu zatytułowanego (nieprawidłowo) jako odwołanie od decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie zawiera wszystkich relewantnych dla sprawy informacji - pisze Marcin Czech. - W szczególności brak jest kompleksowych danych na temat powiązań kapitałowych między wskazanymi w piśmie podmiotami, jak również dat ewentualnego powstania tych powiązań.

Zdaniem wiceministra zdrowia nie jest więc możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy przy wydawaniu zezwolenia doszło do naruszenia przepisów art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 Prawa farmaceutycznego.

- Co więcej, jak wspomniano powyżej, Minister Zdrowia nie posiada kompetencji do rozstrzygania tego typu kwestii. Może to mieć miejsce wyłącznie w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do uchylenia decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - podsumowuje Marcin Czech.

Źródło: sejm.gov.pl

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...