MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym | mgr.farm
Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Adam Chojnacki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. (fot. archiwum prywatne)

Silna inspekcja jest w...

MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym

MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym

Obowiązek pełnienia dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy jest ustawowym zadaniem aptek ogólnodostępnych, a powinnością kierownika apteki jest właściwa organizacja pracy placówki. WIF sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m.in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności - twierdzi wiceminister zdrowia, Marcin Czech.

Wiceminister zdrowia odpowiada na interpelację w sprawie dyżurów aptek. (fot. mgr.farm)

- Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na organy samorządowe wydaje się działaniem prawidłowym z uwagi na to, że działają one najbliżej obywatela - uważa Marcin Czech, wiceminister zdrowia. To fragment jego odpowiedzi na interpelację posłanki Ewy Lieder. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wiąże się ze spełnieniem oczekiwań, jakimi kierują się wyborcy, udzielając poparcia a tym samym społecznego zaufania wybranemu kandydatowi na przedstawiciela władzy lokalnej. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, co wynika z art. 94 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Jak stanowi ust. 2 ww. artykułu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Marcin Czech przypomina, że ustalenie harmonogramu pracy aptek winno więc odbywać się po uzyskaniu opinii lokalnych władz samorządowych oraz samorządu aptekarskiego.

- Istotne informacje dotyczące liczby ludności, mapy potrzeb, liczby aptek oraz możliwości wypełnienia obowiązku zapewnienia obsady wykwalifikowanego personelu powinny wpływać na decyzję o planie godzin pracy aptek - czytamy w odpowiedzi wiceministra zdrowia. - Z uwagi na powyższe, wydaje się słusznym i wskazanym, by weryfikowanie wykonania uchwały rady odbywało się również na poziomie samorządowym. Należy pamiętać, że obowiązek pełnienia dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy jest ustawowym zadaniem aptek ogólnodostępnych a powinnością kierownika apteki jest właściwa organizacja pracy placówki. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m.in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Stanowi o tym przepis art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.Czech zapewnia, że problem z dostępnością usług aptek w porze nocnej oraz dni wolne od pracy na terenie całej Polski został dostrzeżony i omawiany m. in. na posiedzeniach Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- Analizowano informacje dotyczące dochodów i kosztów funkcjonowania aptek oraz możliwości skutecznego zapewnienia dostępności usług aptek i egzekwowania od podmiotów prowadzących apteki stosowania aktów prawa miejscowego regulujących dyspozycję tychże usług - relacjonuje wiceminister. - Przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz reprezentanci samorządu zawodowego farmaceutów zaproponowali opracowanie projektu zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne i aktach prawnych powiązanych oraz przedłożenie go Ministrowi Zdrowia. Niniejsze opracowanie zostanie poddane analizie a przedstawione propozycje będą wzięte pod uwagę w czasie prac nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne.

Źródło: sejm.gov.pl

Obecnie 420 sieci aptek skupia ponad 6369 placówek. 20 największych sieci posiada łącznie 2707 aptek, co stanowi 30% wartości rynku. (fot. Shutterstock)Coraz mniej aptek indywidualnych. Są...

W marcu liczba aptek indywidualnych spadła o 46. W porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym...

Nie może stanowić naruszenia zakazu reklamy aptek, ewentualna możliwość wykorzystania oferty reklamowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę. (fot. MGR.FARM)W tym przypadku reklamy apteki nie było

Jedna z firm skierowała do aptek ofertę wzięcia udziału w akcji rabatowej zatytułowanej "Lokalne...

"Nie jestem prawnikiem, zajmuję się aptekami i staram się sprawić, aby pacjentom było w nich dobrze. Jak pacjent będzie szczęśliwy, to farmaceuci będą mieli pewną i dobrą pracę" - mówi Tomasz Barałkiewicz (fot. MGR.FARM)Otwórzmy się na zmiany

Dzięki niemu, setki polskich aptek przeszły metamorfozę i stały się bardziej przyjazne dla...

 Podobno w pierwszej aptece jest kolejka, a druga świeci pustkami. (fot. Shutterstock)Wojna aptek na Grochowie wygląda...

Gazeta Wyborcza zainteresowała się rywalizacją między dwiema aptekami na warszawskim Grochowie....

Sąd pierwszej instancji ustalił wartość szkody na ponad 750 tys. zł. Sąd Apelacyjny obniżył tę kwotę dokładnie o połowę. (fot. Shutterstock)"Król aptek" winny, ale na...

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w głośnej sprawie o wyłudzenie dotacji unijnej. Jednym z...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net