MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym | mgr.farm
Niektórych kłopotów można byłoby uniknąć, a wiele problemów rozwiązać, gdyby nabyć a następnie umiejętnie wykorzystać odpowiednią wiedzę. (fot. Shutterstock)

PEST, SWOT i apteki…

Jeśli przestaniemy szczepić dzieci, w pewnym momencie wrócą dawno zapomniane epidemie... (fot. Shutterstock)

Jeden prosty trik sprawił, że...

W wielu badaniach wykazano, iż alkohol pogłębia drgawkorodne działanie amitryptyliny, a także klozapiny, bupropionu. (fot. Shutterstock)

10 leków, których nie należy...

 Środowisko farmaceutyczne i tak jest podzielone: mamy aptekarzy, szpitalników, hurtowników, przemysłowców... (fot. Shutterstock)

Aptekarski blue monday

Skala kompromitacji sieci nie byłaby tak wielka, gdyby nie poziom stosowanych od lat przekłamań w tej sprawie. (fot. Shutterstock)

Problem 1%? Sieci...

MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym

MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym

Obowiązek pełnienia dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy jest ustawowym zadaniem aptek ogólnodostępnych, a powinnością kierownika apteki jest właściwa organizacja pracy placówki. WIF sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m.in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności - twierdzi wiceminister zdrowia, Marcin Czech.

Wiceminister zdrowia odpowiada na interpelację w sprawie dyżurów aptek. (fot. mgr.farm)

- Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na organy samorządowe wydaje się działaniem prawidłowym z uwagi na to, że działają one najbliżej obywatela - uważa Marcin Czech, wiceminister zdrowia. To fragment jego odpowiedzi na interpelację posłanki Ewy Lieder. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wiąże się ze spełnieniem oczekiwań, jakimi kierują się wyborcy, udzielając poparcia a tym samym społecznego zaufania wybranemu kandydatowi na przedstawiciela władzy lokalnej. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, co wynika z art. 94 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Jak stanowi ust. 2 ww. artykułu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Marcin Czech przypomina, że ustalenie harmonogramu pracy aptek winno więc odbywać się po uzyskaniu opinii lokalnych władz samorządowych oraz samorządu aptekarskiego.

- Istotne informacje dotyczące liczby ludności, mapy potrzeb, liczby aptek oraz możliwości wypełnienia obowiązku zapewnienia obsady wykwalifikowanego personelu powinny wpływać na decyzję o planie godzin pracy aptek - czytamy w odpowiedzi wiceministra zdrowia. - Z uwagi na powyższe, wydaje się słusznym i wskazanym, by weryfikowanie wykonania uchwały rady odbywało się również na poziomie samorządowym. Należy pamiętać, że obowiązek pełnienia dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy jest ustawowym zadaniem aptek ogólnodostępnych a powinnością kierownika apteki jest właściwa organizacja pracy placówki. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m.in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Stanowi o tym przepis art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.Czech zapewnia, że problem z dostępnością usług aptek w porze nocnej oraz dni wolne od pracy na terenie całej Polski został dostrzeżony i omawiany m. in. na posiedzeniach Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- Analizowano informacje dotyczące dochodów i kosztów funkcjonowania aptek oraz możliwości skutecznego zapewnienia dostępności usług aptek i egzekwowania od podmiotów prowadzących apteki stosowania aktów prawa miejscowego regulujących dyspozycję tychże usług - relacjonuje wiceminister. - Przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz reprezentanci samorządu zawodowego farmaceutów zaproponowali opracowanie projektu zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne i aktach prawnych powiązanych oraz przedłożenie go Ministrowi Zdrowia. Niniejsze opracowanie zostanie poddane analizie a przedstawione propozycje będą wzięte pod uwagę w czasie prac nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne.

Źródło: sejm.gov.pl

Na posiedzenie pojednawcze nie stawił się żaden przedstawiciel szpitala, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności i do zawarcia ugody nie doszło. (fot. Shutterstock)Szpital nie zapłacił za leki. Sprawa...

W grudniu zakończyła się batalia sądowa firmy dostarczającej erytropoetynę, z jednym ze szpitali...

 Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma. (fot. Shutterstock)Poprawka na recepcie? Dwa charaktery...

Każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i...

Pacjenci, którzy obecnie przyjmują preparaty SR z paracetamolem mogą kontynuować leczenie. (fot. Shutterstock)Paracetamol w postaci SR zniknie z...

Produkty o modyfikowanym uwalnianiu zawierające paracetamol zostały uznane za niedostatecznie...

Program szczepień ochronnych jest realizowany w aptekach w 9 z 28 państw członkowskich. (fot. Shutterstock)Farmaceuci mogą być kluczowym elementem...

Farmaceuci systematycznie podnoszą jakość opieki zdrowotnej, zmniejszają liczbę hospitalizacji i...

Wielu właścicieli aptek po prostu nie było już stać na zatrudnienie trzech farmaceutów, dlatego braki kadrowe zaczęli łatać technikami farmaceutycznymi. (fot. MGR.FARM)Farmaceutów nie jest za mało. Jest za...

Tylko groźba utraty zezwolenia z powodu niedawania rękojmi należytego prowadzenia apteki jest w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.