Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

MZ: Nie będzie dożywotniego odbierania PWZ farmaceutom, za udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji

MZ: Nie będzie dożywotniego odbierania PWZ farmaceutom, za udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji

Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje wprowadzenia zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, które pozwalałyby na dożywotnie odebranie prawa wykonywania zawodu farmaceuty osobom skazanym prawomocnym wyrokiem za uczestnictwo w procederze odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Jak zatem resort zamierza walczyć z nielegalnym wywozem leków?

Funkcjonujące przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne powstrzymały legalny eksport leków deficytowych - zapewnia Marcin Czech. (fot. Shutterstock)

- W opracowywanym aktualnie projekcie dotyczącym nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne przewiduje się zakaz prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on prowadzić obrót produktami leczniczymi - poinformował Marcin Czech, wiceminister zdrowia. - Ma to na celu zahamowanie wywozu produktów leczniczych poza granice Polski przez przedsiębiorców, którzy jednocześnie prowadzą hurtownię farmaceutyczną i są wpisani do rejestru podmiotów leczniczych.

Ma to być to odpowiedź na proceder nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, w którym uczestniczyły niektóre placówki prowadzące często działalność leczniczą, kupując w aptekach nadmierne ilości leków refundowanych w stosunku do realizowanych pozornie świadczeń medycznych. Następnie leki te, na podstawie przesunięcia międzymagazynowego trafiały do hurtowni farmaceutycznych. Ponadto projekt przewiduje uniemożliwienie jednoczesnego prowadzenia przez przedsiębiorcę hurtowni farmaceutycznej i punktu aptecznego.

- Nie przewiduje się wprowadzenia zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, które zmierzać mają do dożywotniego odebrania prawa wykonywania zawodu farmaceuty osobom skazanym prawomocnym wyrokiem za uczestnictwo w procederze odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych - zapewnia Czech.

Zauważa on, że w aktualnym stanie prawnym, zarówno w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki jak i w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wśród dokumentów, które należy przedłożyć do odpowiedniego urzędu wymienia się stanowisko właściwej okręgowej Izby Aptekarskiej wyrażające opinię o kandydacie na stanowisko kierownika apteki/hurtowni w zakresie rękojmi należytego jej prowadzenia.

- Zadaniem Izb Aptekarskich zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r. - o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) jest m. in. sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy (art.7, ust.2, pkt 12). W kompetencji samorządu zawodowego farmaceutów jest więc sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem zasad wykonywania zawodu farmaceuty oraz zasad etyki zawodowej przez osoby wykonujące ten zawód - pisze wiceminister zdrowia.Obecnie, w Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy – o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw. Przewiduje on m. in. włączenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego do systemu monitorowania przewozu towarów (w tym produktów leczniczych) na terytorium RP oraz ich wywozu poza granice kraju. Na podstawie projektowanych przepisów, przedsiębiorcy zajmujący się przewozem towarów będą zobowiązani m. in. zgłaszać do rejestru każdorazowy zamiar wywozu poza terytorium RP lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP, określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, wydawanym na podstawie art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Przedmiotowy rejestr jest środkiem technicznym, służącym monitorowaniu drogowego przewozu towarów, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający będzie obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. Te kwestie, jak i sam towar będą następnie przedmiotem kontroli na granicy. Planowane rozwiązania spowodują urealnienie nadzoru inspekcji farmaceutycznej nad przewożonymi towarami i będą w głównej mierze skoncentrowane na walce z patologiami, polegającymi na bezprawnym wywozie leków poza granice Polski.

- Funkcjonujące przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne powstrzymały legalny eksport leków deficytowych - zapewnia Marcin Czech. - Ministerstwo Zdrowia posiada wiedzę, iż wywóz leków za granicę będący konsekwencją odwróconego łańcucha dystrybucji, który negatywnie konotuje z problematyką dostępności polskich pacjentów do leków odbywa się nielegalnie. Aby zapewnić pacjentom niezakłócony dostęp do produktów leczniczych, Minister Zdrowia oraz Inspekcja Farmaceutyczna stara się stosować istniejące mechanizmy przeciwdziałające negatywnemu zjawisku wywozu leków deficytowych oraz sukcesywnie uszczelniać system prawny, poprzez działania legislacyjne. Mając na względzie bezpieczeństwo życia i zdrowia pacjentów rozważa się wprowadzenie przepisów penalizujących proceder „odwróconego łańcucha dystrybucji”, które uwzględniać będą wszystkie podmioty biorące w nim udział.

Źródło: sejm.gov.pl

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...