Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

<script async src="//adserver.grupafarmacja.pl/www/delivery/asyncjs.php"></script>

MZ: Punkty "twarde" farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem

MZ: Punkty "twarde" farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem

Po tym jak kilka tygodni temu wybuchło zamieszanie dotyczące braku możliwości zdobywania przez farmaceutów "twardych" punktów edukacyjnych w ramach szkoleń internetowych, głos w sprawie zabrało Ministerstwo Zdrowia. Wbrew zapewnieniom Naczelnej Izby Aptekarskiej, resort zdrowia informuje, że punkty edukacyjne uzyskane w kursach internetowych nie mogą być traktowane jako tzw. "twarde".

Biorąc pod uwagę interpretację Ministerstwa Zdrowia, zarówno samorząd aptekarski, jak i firmy organizujące kursy internetowe dla farmaceutów, od 11 lat błędnie interpretowały przepisy. (fot. MGR.FARM)

Pod koniec marca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Zanim jednak jeszcze nowa regulacja zaczęła obowiązywać, zdążyła wywołać sporo kontrowersji w środowisku farmaceutów. Na początku marca Komisja Pracowników Aptek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie poinformowała bowiem, że nowe rozporządzenie nie daje możliwości uzyskiwania "twardych" punktów edukacyjnych w kursach realizowanych za pośrednictwem internetu (czytaj więcej: Farmaceuci nie zdobędą już punktów "twardych" przez internet. Koniec szkoleń z homeopatii?).

Ta wiadomość wywołała falę krytyki w środowisku farmaceutów, do tego stopnia, że głos w sprawie zabrała Naczelna Izba Aptekarska. W specjalnym komunikacie zapewniła, że wchodzące w życie przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat (czytaj więcej: Szkolenia farmaceutów bez zmian. Punkty "twarde" również przez internet?).

- Czytając nakaz zdobywania punktów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń należy pamiętać, że rozporządzenie pozwala realizować je z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych - wyjaśniała NIA. - Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa, zgodnie z ramowym programem kursów, obejmującym efekty kształcenia opracowane przez zespół ekspertów powołanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia

Po tym komunikacie Naczelnej Izby Aptekarskiej, Komisja Pracowników Aptek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie usunęła swój komunikat dotyczący nowych przepisów. I problem z interpretacją treści rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów mógłby wydawać się rozwiązany, gdyby nie interpretacja wydana w tej sprawie kilka dni temu przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

- Departament informuje, iż zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę jest niezgodne z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w którym jasno określono, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, które z form ciągłych szkoleń mieszczą się w katalogu kursów, za które farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy - czytamy w piśmie Marka Kucińskiego, wicedyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Resort zwraca uwagę na potencjalne ryzyka związane z realizacją kursów prowadzonych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem, jak chociażby brak możliwości kontrolowania samodzielnego zdobywania wiedzy przez farmaceutów.

- Stwarza to sposobność do zdobywania ww. punktów przez osoby trzecie, mające dostęp do platformy internetowej, a wpisywania ich na korzyść danego farmaceuty. Dlatego też w opinii Departamentu, mając na uwadze dbałość o wysoką, jakość kształcenia i efektywne pogłębianie wiedzy przez farmaceutów, odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas - czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia.

Z opinii resortu wynika więc, że dotychczasowa interpretacja przepisów przez izby aptekarskie oraz firmy oferujące możliwość zdobywania "twardych" punktów edukacyjnych, była nieprawidłowa. Przepisy regulujące tę kwestię mają bowiem identyczne brzmienie od roku 2007 roku.

Niejasne przepisy, różne interpretacje

Paragraf 4 obowiązującego rozporządzenia mówi, że zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi by uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 1 i 3, realizowanych przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutycznego, zwane dalej jednostkami szkolącymi.

Przytaczany paragraf 3 ust. 1 mówi, że: "Farmaceuta realizuje obowiązek ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w paragrafie 2 ust. 1 przez:

1) udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń
2) udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem
3) udział w kursach odbywany w ramach szkolenia specjalizacyjnego"

Z powyższego wynika, że co najmniej 50 punktów edukacyjnych farmaceuta musi uzyskać w ramach kursów, o których mowa w paragraf 3 ust. 1 pkt 1 i 3, a zatem: (1) kursach organizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, (3) kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

Należy zwrócić uwagę, że NIE ZOSTAŁ tutaj wymieniony pkt 2, dotyczący kursów realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.Samorząd aptekarski w swojej interpretacji przepisów wskazuje jednak, że paragraf 5 ust. 1 pkt 8 tego samego rozporządzenia mówi, iż: "program kursu, o którym mowa w paragraf 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest realizowany z zastosowaniem nowoczesnym metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych".

W rezultacie taka konstrukcja przepisów skutkuje sprzecznością, która utrudnia jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii, czy wspomniane w paragrafie 4, kursy kończące się sprawdzianem weryfikującym, w ramach których farmaceuta powinien uzyskać co najmniej 50 punktów edukacyjnych, mogą odbywać się za pośrednictwem internetowych programów edukacyjnych. Paragraf 4, określając formę tych kursów, pomija udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, wymieniając jedynie udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń i udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego). Jaka była intencja Ministerstwa Zdrowia przy konstruowaniu przepisów w ten sposób?

Mając na uwadze ogromne emocje jakie wywołał ten temat, Grupa Farmacja.net postanowiła poprosić Ministerstwo Zdrowia o jednoznaczną interpretację spornych przepisów. Prezes Spółki Farmacja.net sp. z o.o. zapytał czy zamysłem Ministerstwa Zdrowia było wyłączenie szkoleń internetowych z form kursów, umożliwiających zdobycie punktów edukacyjnych (tzw. "twardych), zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, organizowanych przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107a ustawy z 6 września 2001 - Prawo farmaceutyczne?

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia potwierdza pierwotną interpretację przepisów, jaką przedstawiła Komisja Pracowników Aptek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Jej konsekwencje są jednak znacznie bardziej daleko idące...

Okazuje się bowiem, że brzmienie spornych zapisów nie zmieniło się od 11 lat i najwyraźniej przez cały ten czas były one interpretowane w sposób nieprawidłowy. Interpretacja resortu zdrowia nie dotyczy zatem wyłącznie tych farmaceutów, których obejmie nowe rozporządzenie z 20 lutego 2018 (a więc dopiero zaczynających okres rozliczeniowy). Dotyczy ona wszystkich farmaceutów, którzy zdobywali punkty edukacyjne przez internet w ciągu ostatnich 11 lat.

Przepisy bez zmian od 11 lat

Aby w pełni zrozumieć sytuację prawną punktów edukacyjnych farmaceutów trzeba cofnąć się do roku 2003, kiedy to w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Zgodnie z jego brzmieniem farmaceuci w okresie rozliczeniowym musieli uzyskać co najmniej 50 punktów edukacyjnych w ramach szkoleń zakończonych testem, w "kursach realizowanych metodą wykładów lub internetowych programów edukacyjnych". Innymi słowy punkty "twarde" można było zdobywać przez internet.

Przepisy te jednak zmieniono w 2007 roku na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. To właśnie wtedy zmieniono brzmienie paragrafu 3 ust. 1 rozdzielając i wpisując jako pkt 1 "kursy realizowane metodą wykładów" i pkt 1a "kursy realizowane metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem". Za tą zmianą nie poszła jednak modyfikacja paragrafu 4, przez co w konsekwencji wykluczono możliwość zdobycia "twardych" punktów edukacyjnych dzięki kursom realizowanym przez internet.

Najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych jedynie porządkuje wspomniane zapisy, obowiązujące od 2007 r. (pkt 1a zastąpiono pkt 2). Tym samym Naczelna Izba Aptekarska ma rację twierdząc, że "przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat". Potwierdza to też Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, który w piśmie do Farmacja.net sp z o.o. przypomina, że "odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas".

Problem jednak polega na tym, że biorąc pod uwagę interpretację Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, najwyraźniej zarówno samorząd aptekarski, jak i firmy organizujące kursy internetowe dla farmaceutów, dotychczas błędnie interpretowały przepisy.

Przypomnijmy, że zdaniem resortu zdrowia zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów "twardych" (uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę) jest NIEZGODNE z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w którym jasno określono, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, które z form ciągłych szkoleń mieszczą się w katalogu kursów, za które farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy.

W świetle interpretacji Ministerstwa Zdrowia rodzi się zatem pytanie: czy punkty "twarde" zdobyte przez ostatnie 11 lat przez farmaceutów w szkoleniach internetowych były uzyskane prawidłowo?

Do pobrania:

Samorząd lekarski uważa, że dla wielu lekarzy i dentystów zakup nowoczesnego sprzętu informatycznegostanowi znaczny wydatek, nieadekwatny do osiąganych przychodów z tytułu prowadzenia praktyki (fot. Shutterstock)Aptekarzom obiecano wsparcie finansowe...

Nie minął tydzień jak Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wsparcie finansowe dla aptek, na zakup...

PPOZ: Na szczepionki powinno się patrzeć jedynie z perspektywy ich bezpieczeństwa oraz skuteczności, a nie z perspektywy kasy fiskalnej. (fot. Shutterstock)Stanowisko NIA razi emocjonalnym tonem...

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia odpowiedziało na stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej...

EpiPen to wstrzykiwacz zawierający adrenalinę, stosowany w przypadku reakcji anafilaktycznych zagrażających życiu (fot. Shutterstock)Kontrowersje wokół EpiPenów. NHS...

Po tym jak 15-latka zmarła pomimo zastosowania EpiPena, lek ten znalazł się w centrum uwagi...

Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że opublikowana w nowym XI wydaniu Farmakopei Polskiej monografia „Leki sporządzane w aptece” ma charakter informacyjny (fot. Shutterstock)"Osoba odpowiedzialna" w...

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że zapisy XI wydania Farmakopei Polskiej w monografii „Leki...

Wytwarzanie tych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia (fot. Shutterstock)Główny Inspektor Farmaceutyczny...

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania wytwarzaniem...