Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

MZ: wyrok NSA potwierdza prawidłowość działań Ministra Zdrowia

MZ: wyrok NSA potwierdza prawidłowość działań Ministra Zdrowia

Tagi: 

21 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie NSA II GSK 1131/15 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz oddalił skargę strony na decyzję Ministra Zdrowia w sprawie odmowy objęcia refundacją i ustalenia ceny urzędowej dla leku T. C. w całości.

W ustnych zasadniczych motywach rozstrzygnięcia NSA stwierdził m.in., że:

- WSA w swoim wyroku nietrafnie dokonał oceny kwestii dotyczących importu docelowego;
- uchwała Komisji Ekonomicznej nie wymaga uzasadnienia;
- Komisja Ekonomiczna nie jest organem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
- to nie na Ministrze Zdrowia lecz na Wnioskodawcy spoczywa ciężar udowodnienia zasadności refundacji leku i przedstawienia wiarygodnych oraz precyzyjnych dowodów i dokumentów w tym zakresie.

Jest to kolejny wyrok (po prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; sygn. akt. VI SA/Wa 87/15), który potwierdza legalność i prawidłowość działań Ministra Zdrowia w postępowaniach w przedmiocie objęcia refundacją i ustalenia ceny urzędowej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.Wszelkie wystąpienia dotyczące uzasadniania uchwał Komisji Ekonomicznej kierowane w ostatnim czasie do Ministra Zdrowia m.in. przez Izbę Gospodarczą Farmacja Polska należy więc uznać za bezzasadne i pozbawione podstawy prawnej.

źródło: MZ

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...