Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

W reklamie leku OTC nie może wystąpić farmaceuta ani osoba sugerująca, że jest farmaceutą (np. ubrana w biały fartuch i odgrywająca scenę wewnątrz apteki; używająca zwrotu: „zalecam produkt X moim pacjentom”) (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w reklamie

Wydawanie leków Rx na życzenia pacjenta w celu zatrzymania go u siebie nie tylko zaciera granice prawidłowego funkcjonowania aptek (fot. Shutterstock)

Kodeks czego?

NIA: aptece należy się zwrot kosztów za dyżury

NIA: aptece należy się zwrot kosztów za dyżury

Właściciel apteki powinien otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem przez nią dyżurów w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy - uważa NIA

Naczelna Izba Aptekarska wielokrotnie przedstawiała stanowisko, że obciążanie właścicieli aptek kosztami dyżurów w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, pełnionych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty bez stosownego ekwiwalentu, narusza podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa, doprowadzając do wywłaszczenia właścicieli aptek z posiadanego przez nich majątku. Stanowisko to zawarte zostało między innymi w piśmie prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej z 11 czerwca 2013 r. do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, przesłanym w związku z przygotowaniem założeń do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Prezes NRA wyraził stanowczy sprzeciw odnośnie zaproponowanego rozwiązania, „polegającego na wprowadzeniu instrumentu egzekucji ustaleń w zakresie godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych (dyżurów aptek) w postaci kar administracyjnych, nakładanych na właścicieli aptek przez właściwych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych”.

W piśmie do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego w imieniu samorządu aptekarskiego prezes NRA podkreślił, że zdaniem NIA, gminy zobowiązane na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności w obszarze ochrony zdrowia, powinny zawierać z właścicielami aptek umowy określające wysokość wynagrodzenia za realizację tych zadań jako zadań własnych gminy. Powinna bowiem obowiązywać zasada, że podmiot realizujący swoje zadania własne, uprawniony do nakładania na przedsiębiorcę w ramach realizacji tych zadań określonych obowiązków, zobowiązany jest także do zwrotu związanych z tym kosztów, które poniósł przedsiębiorca. Jak wynika z danych NIA, koszt jednego dwunastogodzinnego dyżuru nocnego wynosi od 300 do 400 zł.

Stanowisko to zostało zaprezentowane ponownie przez przedstawicieli NIA na posiedzeniu obradujących w składzie połączonym Komisji Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się w dniu 12 maja 2015 r. Podczas posiedzenia zapowiedziane zostało spotkanie przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Markiem Wójcikiem. Spotkanie odbyło się w gmachu Sejmu jeszcze tego samego dnia. Wzięli w nim udział również niektórzy posłowie. Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje poglądy na temat zmiany art. 26 projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Podczas dyskusji podsekretarz stanu Marek Wójcik zaproponował kolejne spotkanie, do którego doszło jeszcze tego samego dnia o godz. 19:00 w Ministerstwie Zdrowia. Oprócz przedstawicieli NIA i podsekretarza stanu Marka Wójcika uczestniczył w nim między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz – Winnicki.Na wieczornym spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia 12 maja zaaprobowano wstępnie nową propozycję brzmienia art. 26, wprowadzającą zasady demografii i geografii w wyznaczaniu dyżurujących aptek, a także przewidującą ekwiwalent za dyżur apteki w wysokości 350–400 zł. Ekwiwalent opłacany byłby ze środków publicznych. Ponadto miała zostać zmieniona wysokość kary nakładanej na aptekę w razie niewywiązywania się przez nią z obowiązku pełnienia dyżuru – jej maksymalna wysokość nie mogłaby przekroczyć trzykrotnej wartości ekwiwalentu za dyżur.

Niestety, korzystne dla aptek rozwiązanie finansowe nie zostało ostatecznie zaakceptowane, w związku z tym na posiedzeniu plenarnym Sejmu 13 maja przedstawiona została wersja poprawki, która nie uwzględniała ekwiwalentu. 14 maja 2015 r. na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych po konsultacjach wewnętrznych przedstawiciele partii rządzącej koalicji zdecydowali, że najprostszym rozwiązaniem będzie skreślenie art. 26 i pozostawienie przepisów dotyczących dyżurów aptek w starej wersji.

źródło: NIA

Występowanie niespełniających norm i sfałszowanych leków jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Leki fałszywe i substandardowe zalewają...

W krajach rozwijających się nawet połowę leków na rynku stanowią produkty niepełnowartościowe i...

Minister Zdrowia w wywiadzie dla Gazety Polskiej przekonuje też, że w kwestii nielegalnego wywozu leków poczyniono szereg legislacyjnych działań, które uniemożliwiają już ten proceder. (fot. MGR.FARM)Koncerny farmaceutyczne wykorzystują...

W wywiadzie dla Gazety Polskiej, Minister Zdrowia stwierdził, że koncerny farmaceutyczne...

Pilotaż e-recepty ruszył w maju w dwóch miastach. Obecnie trwa jego pierwsza faza obejmująca głównie sprawdzenie oprogramowania (fot. Ministerstwo Zdrowia)Lekarka wystawiła blisko 2 tys. e-...

Od uruchomienia w Siedlcach i Skierniewicach pilotażu elektronicznych recept, wystawiono ich już...

Wątpliwości w sprawie decyzji Urzędu Produktów Leczniczych wyraził Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii oraz Komisja ds. Produktów Leczniczych (fot. Shutterstock)Czy ketoprofen bez recepty stanowi...

"Mimo, że minął rok o tej decyzji, nadal nie do końca jest jasne, jak lek o tak silnym działaniu...

 Ofertę współpracy franczyzowej ma m.in. sieć aptek Dbam o Zdrowie, Apteka Centrum Zdrowia, Apteka Nowa Farmacja oraz Dr Zdrowie (fot. Shutterstock)Franczyza apteczna w Polsce zamiera?

Zdaniem serwisu Wiadomości Handlowe, w Polsce franczyza apteczna zamarła, podczas gdy w Rosji...