NIA odpowiada Prokuratorowi Generalnemu | mgr.farm
Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

NIA odpowiada Prokuratorowi Generalnemu

NIA odpowiada Prokuratorowi Generalnemu

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej opinia Prokuratora Generalnego jest nietrafna, powierzchowna i nie uwzględnia skomplikowanego kontekstu faktycznego i prawnego zagadnienia, a przede wszystkim pomija fakty, które uzasadniały wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy aptek.

W ostatnich dniach pojawiła się informacja dotycząca stanowiska wyrażonego przez Prokuratora Generalnego - Pana Andrzeja Seremeta, który w swojej opinii, wydanej na podstawie art. 82 ust. 2 w zw. z art. 56 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, zakwestionował zgodność art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.
– Prawo farmaceutyczne z art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej opinia Prokuratora Generalnego jest nietrafna, powierzchowna i nie uwzględnia skomplikowanego kontekstu faktycznego i prawnego zagadnienia, a przede wszystkim pomija fakty, które uzasadniały wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy aptek.

Podstawą zakwestionowania zgodności art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne z przepisami Konstytucji RP Prokurator Generalny uczynił brak proporcjonalności przyjętych w art. 94a ust. 1 rozwiązań (całkowity zakaz reklamy) z zasadami ich przydatności, niezbędności i proporcjonalności sensu stricto.

Uznając, że zakaz reklamy in abstracto jawi się jako przydatny dla osiągnięcia założonego celu, którym jest ograniczenie spożycia leków, Prokurator Generalny nie uznaje tego zakazu jako niezbędnego środka służącego zmniejszeniu konsumpcji leków, zwłaszcza w sytuacji, gdy jednocześnie dopuszczalne są, choć w ograniczonym zakresie działania marketingowe dotyczące samych leków. Zdaniem Prokuratora Generalnego „wprowadzając zakaz reklamy aptek i ich działalności, ustawodawca w niedostatecznym stopniu rozważał możliwość zastosowania środków alternatywnych i określenia ich skuteczności”. Jak stwierdził Pan Seremet w swojej opinii: „Możliwe było przecież wprowadzenie zakazu prowadzenia przez apteki określonych form działalności marketingowej czy też używanie danego rodzaju środków przekazu, ograniczeń kwoty środków finansowych przeznaczonych na działania marketingowe itp.”.

Formułując ten zarzut i wywodząc na jego podstawie, że art. 94a ust. 1 ustawy – Prawa farmaceutycznego nie spełnia kryterium niezbędności ustanowionego nim ograniczenia praw i wolności, Pan Prokurator całkowicie pomija historyczne brzmienia przepisu art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Wydając tak jednoznaczne stanowisko w zakresie proporcjonalności przyjętych rozwiązań pamiętać należy, że do przedmiotowej zmiany art. 94a ust. 1 ustawy – Prawa farmaceutycznego dochodzono stopniowo. Jako pierwszy wprowadzono zakaz reklamy działalności aptek (punktów aptecznych) kierowanej do publicznej wiadomości, która w sposób bezpośredni odnosi się do refundowanych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Właśnie z uwagi na fakt, że wprowadzony ustawą z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ograniczony zakaz reklamy nie odniósł zamierzonego skutku, jako kolejny wprowadzony został całkowity zakaz reklamy aptek i ich działalności.

Całkowity zakaz reklamy aptek wprowadzony został dopiero po pięciu latach obowiązywania ograniczonego zakazu. Nie jest więc prawdziwe twierdzenie, że przed wprowadzeniem przepisu, który całkowicie zakazuje reklamy, ustawodawca w niedostatecznym stopniu rozważył możliwość zastosowania środków alternatywnych i określenia ich skuteczności. Te rozwiązania, zastosowane ww. ustawą z 2007 roku, okazały się niewystarczające, co wymusiło wprowadzenie generalnego zakazu reklamy aptek.

Uznając, na podstawie testu proporcjonalności, że art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne jest niezgodny z art. 20, 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP Prokuratur Generalny przyjął stanowisko skrajnie odmienne od treści wyroków, jakie w tym zakresie wydał Naczelny Sąd Administracyjny.Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie podkreślał, że przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne, zakazujące reklamy aptek są przepisami, które ograniczają swobodę działalności gospodarczej w dopuszczalnej przez Konstytucję RP formie i zakresie.

W pojęciu ważnego interesu publicznego , o którym mowa w art. 22 Konstytucji RP mieści się - według Sądu - niewątpliwie ochrona zdrowia ludzkiego. Ta zaś może doznać uszczerbku nie tylko wskutek braku dostatecznego dostępu do leków, ale również wtedy, gdy dostęp do leków jest zbyt łatwy, prowadzący w rezultacie do ich nadużywania.

W odróżnieniu od Prokuratora Generalnego, Naczelny Sąd Administracyjny nie ma żadnych wątpliwości co do zgodności zakazu reklamy aptek z Konstytucją RP a tym samym nie widział podstaw do zwracania się z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego.

Przyjmując stanowisko pana Andrzeja Seremeta, zakładające nadrzędność zbyt szeroko rozumianej „wolności gospodarczej” nad ochroną zdrowia polskich pacjentów, pada pytanie, czy za niezgodny z Konstytucją należałoby uznać również zakaz reklamy podmiotów leczniczych i usług wykonywanych przez przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego.

Nie podzielając stanowiska Prokuratora Generalnego, Naczelna Izba Aptekarska nie ma wątpliwości, że wprowadzony zakaz reklamy był niezbędny dla ograniczenia ilości leków spożywanych przez polskich pacjentów. Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy aptek było również niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy unijne, w tym dotyczące dozwolonej prawem reklamy leków. Obowiązujący do 2012r. ograniczony zakaz reklamy działalności aptek nie osiągnął zamierzonych rezultatów, a dodatkowo służył do omijania ograniczeń w reklamie produktów leczniczych wynikających z dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Naczelna Rada Aptekarska wielokrotnie podkreślała, że zawarty w art. 94a ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne zakaz reklamowania aptek (punktów aptecznych) oraz ich działalności stanowi najważniejszą podstawę i gwarancję prawidłowego funkcjonowania aptek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, oraz aptekarzy, jako przedstawicieli medycznego zawodu zaufania publicznego.

źródło: NIA

Medycy narzekają, że sprawdzanie odpłatności staje się jednym z najdłuższych elementów wizyty u lekarza. (fot. Shutterstock)Lekarze nie będą określać odpłatności...

Zdaniem Damiana Pateckiego, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Podczas pierwszej niedzieli do Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 13 skarg od mieszkańców, dotyczących rzekomego złamania przepisów. (fot. Shutterstock)Niedziela bez handlu dotknęła też...

Mimo, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy aptek, to wiele z nich zdecydowało się na...

 Według projektu apteki nadal mogłyby pobierać dopłaty za wydawanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w porze nocnej. (fot. Shutterstock)Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów...

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego,...

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.