NIA: system zaopatrywania pacjentów w leki nie jest prawidłowo uregulowany | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

NIA: system zaopatrywania pacjentów w leki nie jest prawidłowo uregulowany

NIA: system zaopatrywania pacjentów w leki nie jest prawidłowo uregulowany

21 lipca Sejmowa Komisja Zdrowia RP rozpatrywała informacje w sprawie wykonywania i skutków stosowania ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych po trzech latach od wejścia w życie.

Naczelną Izbę Aptekarską reprezentowali między innymi: prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Alina Fornal.

W opracowaniu dotyczącym oceny skutków realizacji ustawy refundacyjnej, przygotowanym przez Naczelną Izbę Aptekarska, podkreślono, że ustawa o refundacji leków miała stanowić bardzo ważny, ale jedynie pierwszy z serii aktów normatywnych reformujących system ochrony zdrowia w części obejmującej zaopatrzenie Polaków w leki i wyroby medyczne.

W celu zapewnienia pełnej transparentności i czytelności obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi samorząd aptekarski opowiedział się za rozwiązaniem zapewniającym sztywne ceny zbytu i sztywne marże na produkty lecznicze i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych na wszystkich poziomach obrotu.
Samorząd uważał, że uporządkowanie cen na leki refundowane zagwarantuje wszystkim obywatelom (świadczeniobiorcom) równy dostęp do świadczeń zdrowotnych w postaci zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne, niezależnie od ich sytuacji materialnej i miejsca zamieszkania, a w konsekwencji zrealizowany zostanie nakaz zawarty w art. 68 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP.
Niestety, po trzech latach obowiązywania ustawy refundacyjnej okazało się, że obszar zaopatrywania Polaków w leki refundowane nie został prawidłowo uregulowany.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest kierowanie się niezrozumiałymi i nieuprawnionymi interpretacjami prawnymi urzędników Ministerstwa Zdrowia, w tym karygodną interpretacją w sprawie wysokości marży hurtowej, jaka ma być stosowana na leki refundowane wywożone poza terytorium Polski oraz tolerowanie nieprawidłowości i zjawiska o charakterze patologicznym w obszarze zaopatrywania pacjentów w leki (na przykład: tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji, system sprzedaży bezpośredniej, nieprzestrzeganie przepisów antykoncentracyjnych).

Państwo polskie oddało władzę w zakresie kształtowania polityki lekowej i dystrybucyjnej dużym koncernom farmaceutycznym i wielkim sieciom dystrybutorów. Nasze państwo, pomimo posiadania wielu instrumentów prawnych, pozwoliło, by w Polsce realizowane były modele dystrybucji leków refundowanych korzystne dla dystrybutorów, a nie takie, które gwarantują Polakom stały i równy dostęp do leków.System zaopatrywania polskich pacjentów w leki refundowane jest fikcją. Obecnie obowiązuje system oparty na przepisach powszechnie obowiązujących i umowach cywilnoprawnych, w którym - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. ustawy refundacyjnej - każda apteka w celu realizacji świadczeń objętych umową na realizację recept na leki refundowane ma obowiązek zapewnić świadczeniobiorcy dostępność do produktów objętych wykazami refundacyjnymi, a równocześnie podmioty odpowiedzialne, wytwórcy i importerzy produktów leczniczych nie mają obowiązku stałych dostaw leków refundowanych do wszystkich podmiotów systemu.

Polskie apteki indywidualne prowadzone przez farmaceutów zostały pozbawione ekonomicznych podstaw funkcjonowania. Są dyskryminowane w zakresie dostępu do leków, w szczególności leków refundowanych. Nie mają one stałego i równego dostępu do leków refundowanych ze środków publicznych, w konsekwencji polscy pacjenci także nie mają równego dostępu do tych leków.

Ponadto aptekom nie rekompensuje się także szkód ponoszonych w związku ze zmianami w wykazach leków refundowanych.

Pełna treść opracowania znajduje się tutaj.

źródło: NIA

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.