Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Nie można cofnąć zezwolenia aptece, jeśli grozi to bankructwem właściciela?

Nie można cofnąć zezwolenia aptece, jeśli grozi to bankructwem właściciela?

Naczelny Sąd Administracyjny twierdzi, że możliwe jest wstrzymanie decyzji WIF o cofnięciu zezwolenia aptece, jeśli miałoby ono doprowadzić do likwidacji kilku miejsc pracy i pozbawić właściciela jedynego źródła przychodu.

NSA nie brał pod uwagę okoliczności, które doprowadziły do wydania przez WIF i GIF decyzji o cofnięciu zezwolenia aptece. (fot. Shutterstock)

Jak wstrzymać decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki? Okazuje się, że wystarczy wykazać, że jej zamknięcie doprowadzi do zwolnienia kilku pracowników i pozbawi właściciela jedynego źródła przychodu, co zachwieje jego stabilnością finansową. Takiej argumentacji użyła spółka, której WIF postanowił cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki. Decyzję podtrzymał Główny Inspektor Farmaceutyczny, więc sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten decyzję Inspekcji wstrzymał, pozwalając aptece dalej działać.

Podstawę prawną umożliwiającą sądowi administracyjnemu wstrzymanie bądź odmowę wstrzymania wykonania objętej skargą decyzji stanowi art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.: dalej: p.p.s.a.). Zgodnie z powołanym przepisem sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości, bądź w części aktu lub czynności, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Spółka, do której należała wspomniana apteka, w skardze do WSA zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji opierając go właśnie na przesłance spowodowania niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Podała, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w postaci apteki zatrudniającej kilka osób. Do wniosku załączyła między innymi bilans oraz rachunek zysków i strat za 2015, 2016 i pierwsze dwa miesiące 2017 r., umowy o pracę oraz umowę kredytową. Wynikało z niego, że w latach 2015 i 2016 bilans spółki był dodatni i jej zysk wynosił kilkaset tysięcy złotych, natomiast pierwsze dwa miesiące bieżącego roku wskazują na stratę bliską 40 tysięcy złotych.

Spółka podkreśliła też, że we wrześniu ubiegłego roku ograniczyła swoją działalność tylko do prowadzenia jednej apteki, której dotyczy przedmiotowe postępowanie (poprzednio prowadziła działalność w dwóch placówkach). Wskazała również na obciążenia finansowe związane z prowadzoną działalnością, w szczególności na umowy najmu lokalu, koszty ochrony, telefony, czy obsługi kredytowej. Wskazała, że prowadzona działalność gospodarcza została ograniczona do jednej apteki, której dotyczy zaskarżona decyzja.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 31 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu Sąd podał, że spółka uprawdopodobniła wystąpienie przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. W ocenie Sądu I instancji skarżąca oparła swój wniosek na obu ustawowych przesłankach uzasadniających zastosowanie ochrony tymczasowej, podkreślając, że cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki spowoduję likwidację kilku miejsc pracy oraz pozbawi ją jedynego przychodu co może zachwiać jej stabilnością finansową.

Główny Inspektor Farmaceutyczny złożył zażalenie na postanowienie WSA. NSA jednak zażalenie uznał za niezasadne. W uzasadnieniu swojej decyzji, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie bierze pod uwagę okoliczności, które doprowadziły do wydania przez WIF i GIF decyzji o cofnięciu zezwolenia aptece, natomiast Sąd pierwszej instancji trafnie uznał, że istniały podstawy do udzielenia skarżącej ochrony tymczasowej.

Szczegóły decyzji na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...