W pewnym momencie Viagra stała się nawet walutą, którą agenci CIA płacili swoim informatorom w Afganistanie (fot. Shutterstock)

Potencjalna rewolucja

Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym (fot. Shutterstock)

13 najdziwniejszych terapii w...

Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Niewykorzystany potencjał farmaceutów szpitalnych

Niewykorzystany potencjał farmaceutów szpitalnych

Farmaceuci szpitalni chcą uczestniczyć w ustalaniu farmakoterapii hospitalizowanych pacjentów. Ich obecne zadania polegające głównie na zaopatrzeniu szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne zdecydowanie nie wykorzystują w pełni umiejętności i kompetencji jakie aptekarze nabyli w trakcie studiów farmaceutycznych.

Postulat został zawarty w prezentacji dotyczącej farmaceutów szpitalnych w Polsce, przedstawionej podczas Senackiej Komisji Zdrowia. Jego autorem jest mgr farm. Dariusz Smoliński, sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej, koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA.

"W związku z planowanymi przez Rząd zmianami w podejściu do finansowania podmiotów leczniczych nadszedł czas, aby apteki szpitalne w Polsce przeszły pewnego rodzaju rewolucję, która w wielu rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej czy w Australii jest już faktem –
z pełnienia głównie funkcji zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze, wyroby medyczne do wykorzystania umiejętności i wysokich kompetencji polskich farmaceutów w polepszeniu opieki nad pacjentem hospitalizowanym - informuje Dariusz Smoliński.

Proponuje zmiany w przepisach prawa.

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(t.j. Dz.U. Z 2013 r., Nr 217 z późn. zm.),

- art. 2 ust. 1 pkt 2 w definicji pracownika medycznego proponuje się nadać następujące brzmienie:

2) osoba wykonująca zawód medyczny – osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych, legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny oraz osobę świadczącą usługi farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

- po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:
22a. 1) W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym funkcjonuje koordynator do spraw bezpiecznej farmakoterapii, zwany dalej „koordynatorem”.2) Koordynatorem może być farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, który ma co najmniej trzyletni staż pracy w pracy w aptece. Koordynator jest farmaceutą zatrudnionym w aptece szpitalnej.

- po art. 50 proponuje się dodać art. 50a w brzmieniu:

50a. Podmiot leczniczy stosuje minimalne normy zatrudnienia farmaceutów, które ustala minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia biorąc pod uwagę rodzaj i liczbę udzielanych w podmiocie leczniczym świadczeń oraz rodzaj świadczonych usług farmaceutycznych.

W projekcie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględnić następujące propozycje;

- w treści projektu zarządzenia, paragraf 1, ustęp 1, punkt 2, lit. C dodanie: apteki szpitalnej;

- w treści załączników do zarządzenia w tabelach 5,6,19,20,21,22,23,24 kryterium jakość, uwzględnić farmaceutę i przyznać mu odpowiednią liczbę punktów (propozycje zgłoszone do NFZ przez Naczelną Izbę Aptekarską).”

źródło: aptekaszpitalna.pl

 Oprócz zarzutu o fałszowanie recept prokurator zarzucił kobiecie też fałszowanie dokumentacji medycznej (fot. Shutterstock)Lekarka fałszowała recepty. Zyskali na...

Psychiatra prowadząc prywatną praktykę w Krasnymstawie i Chełmie fałszowała recepty i...

Wniosek o ukaranie farmaceutki złożył Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który przeprowadził kontrolę w prowadzonej przez nią aptece (fot. Shutterstock)Zastraszona aptekarka sprzedała tysiące...

"Pacjenci" przynoszący recepty kazali zamawiać aptekarce leki i grozili, że jeśli tego nie zrobi...

GIF uznał, że na dzień wydania decyzji nie występowało zagrożenie brakiem dostępności leku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej produktu leczniczego (fot. Shutterstock)GIF pozwolił na wywóz leku zagrożonego...

Pod koniec lipca Główny Inspektor Farmaceutyczny sprzeciwił się wywozowi z Polski 300 opakowań...

W obrocie hurtowym dostępna jest jedynie szczepionka Influvac Tetra „w ilościach dostępnych na bieżąco do realizacji zapotrzebowań przez apteki”. (fot. Shutterstock)Popyt na szczepionkę VaxigripTetra...

Firma Sanofi przyznaje, że popyt na VaxigripTetra okazał się większy, niż się spodziewano....

Bloomberg News w ubiegłym miesiącu poinformowało, że Amazon.com rozważa otwarcie aż 3,000 sklepów Amazon Go (fot. Shutterstock)Amerykańska sieć aptek nie boi się...

Bloomberg News w ubiegłym miesiącu doniósł, że Amazon - potentat sprzedaży internetowej -...