Niewykorzystany potencjał farmaceutów szpitalnych | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

Niewykorzystany potencjał farmaceutów szpitalnych

Niewykorzystany potencjał farmaceutów szpitalnych

Farmaceuci szpitalni chcą uczestniczyć w ustalaniu farmakoterapii hospitalizowanych pacjentów. Ich obecne zadania polegające głównie na zaopatrzeniu szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne zdecydowanie nie wykorzystują w pełni umiejętności i kompetencji jakie aptekarze nabyli w trakcie studiów farmaceutycznych.

Postulat został zawarty w prezentacji dotyczącej farmaceutów szpitalnych w Polsce, przedstawionej podczas Senackiej Komisji Zdrowia. Jego autorem jest mgr farm. Dariusz Smoliński, sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej, koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA.

"W związku z planowanymi przez Rząd zmianami w podejściu do finansowania podmiotów leczniczych nadszedł czas, aby apteki szpitalne w Polsce przeszły pewnego rodzaju rewolucję, która w wielu rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej czy w Australii jest już faktem –
z pełnienia głównie funkcji zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze, wyroby medyczne do wykorzystania umiejętności i wysokich kompetencji polskich farmaceutów w polepszeniu opieki nad pacjentem hospitalizowanym - informuje Dariusz Smoliński.

Proponuje zmiany w przepisach prawa.

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(t.j. Dz.U. Z 2013 r., Nr 217 z późn. zm.),

- art. 2 ust. 1 pkt 2 w definicji pracownika medycznego proponuje się nadać następujące brzmienie:

2) osoba wykonująca zawód medyczny – osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych, legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny oraz osobę świadczącą usługi farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

- po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:
22a. 1) W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym funkcjonuje koordynator do spraw bezpiecznej farmakoterapii, zwany dalej „koordynatorem”.2) Koordynatorem może być farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, który ma co najmniej trzyletni staż pracy w pracy w aptece. Koordynator jest farmaceutą zatrudnionym w aptece szpitalnej.

- po art. 50 proponuje się dodać art. 50a w brzmieniu:

50a. Podmiot leczniczy stosuje minimalne normy zatrudnienia farmaceutów, które ustala minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia biorąc pod uwagę rodzaj i liczbę udzielanych w podmiocie leczniczym świadczeń oraz rodzaj świadczonych usług farmaceutycznych.

W projekcie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględnić następujące propozycje;

- w treści projektu zarządzenia, paragraf 1, ustęp 1, punkt 2, lit. C dodanie: apteki szpitalnej;

- w treści załączników do zarządzenia w tabelach 5,6,19,20,21,22,23,24 kryterium jakość, uwzględnić farmaceutę i przyznać mu odpowiednią liczbę punktów (propozycje zgłoszone do NFZ przez Naczelną Izbę Aptekarską).”

źródło: aptekaszpitalna.pl

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.