W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Opiekun chorego musi mieć pisemne upoważnienie do realizacji wniosku na wyroby medyczne?

Opiekun chorego musi mieć pisemne upoważnienie do realizacji wniosku na wyroby medyczne?

Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia przypadki realizacji wniosku na wyroby medyczne po śmierci pacjenta mają charakter sporadyczny i są na bieżąco wyjaśniane ze świadczeniodawcami. Przypomina też, że osoba realizująca wniosek w imieniu chorego powinna posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez świadczeniodawcę.

Ministerstwo Zdrowia poprosiło Narodowy Fundusz Zdrowia o wyjaśnienia sytuacji, zgłaszanych przez Naczelną Izbę Aptekarską, dotyczących odmowy refundacji wyrobów medycznych z powodu realizacji wniosku po śmierci pacjenta. Zdaniem NFZ mają one charakter sporadyczny i są na bieżąco wyjaśniane ze świadczeniodawcami. Wojewódzkie Oddziały NFZ informują, że często odrzucanie pozycji w sprawozdaniu jest wynikiem błędu świadczeniodawców, co wymaga jedynie naniesienia przez nich korekt pozycji oznaczonych błędem.

Ewa Warmińska - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia - przypomina też, że realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się na odmiennych zasadach niż realizacja recept na leki i wyroby medyczne.

- W przypadku zleceń, odbiór wyrobu medycznego potwierdza osoba realizująca zlecenia (np. pracownik apteki) oraz osoba odbierająca dany wyrób medyczny - pisze Warmińska. - Jak informuje NFZ, bardzo często potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, za wyjątkiem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dokonuje w imieniu pacjenta przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed datą odbioru wyrobu medycznego, zgodnie z paragrafem 14 ust. 4 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dani 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne.Ministerstwo Zdrowia przypomina też, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ma charakter osobisty i wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego świadczeniobiorcy, a świadczeniodawca oraz osoba odbierająca wyrób medycznych ponoszą odpowiedzialność za realizację zleceń po zgodnie świadczeniobiorcy.

Jednocześnie NFZ i OW NFZ podkreślają, że nie ma możliwości weryfikacji upoważnienia osoby odbierającej wyrób medyczny, bo nie uczestniczy na tym etapie realizacji przedmiotowego świadczenia. W związku z powyższym, świadczeniodawca powinien realizować z należytą starannością postanowienia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, przy wydawaniu wyrobu medycznego tj. wydać zaopatrzenie osobie uprawnionej oraz sprawdzić czy osoba odbierająca działa w imieniu osoby uprawnionej do korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne i legitymuje się dokumentem potwierdzającym umocowanie do działania w jej imieniu.

Źródło: NIA

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...