Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

OPZZ: bezpłatne leki dla wybranych grup pacjentów

OPZZ: bezpłatne leki dla wybranych grup pacjentów

Tagi: 

W dniu 20 maja 2015 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza petycję dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej odnośnie nadania uprawnień do bezpłatnych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla wybranych grup świadczeniobiorców, z prośbą o skierowanie Petycji do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, celem jej rozpatrzenia.

Intencją zmian jest ustawowe zagwarantowanie prawa do bezpłatnych leków dla niektórych grup świadczeniobiorców (pacjentów). OPZZ uważa, że uprawnienie do bezpłatnych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, powinno przysługiwać:

- emerytom i rencistom, w przypadku spełnienia łącznie następujących kryteriów:
pobierania najniższej emerytury lub renty, tj. świadczenia z ZUS / KRUS w wysokości nieprzekraczającej najniższej kwoty tych świadczeń ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. ł lit a) ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ukończenia 75 lat, prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego

- dzieciom przewlekle chorym, które nie ukończyły: 18 roku życia, a po osiągnięciu tego wieku - do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, 24 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej- osobom przewlekle chorym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej emerytury lub renty.

W ocenie OPZZ proponowany zakres podmiotowy i przedmiotowy Petycji odpowiada na wyzwania społeczne i jest odpowiedzią na postulaty środowisk emerytów i rencistów oraz osób przewlekle chorych, w gospodarstwach których kwota wydawana na leki stanowi znaczącą pozycję.

źródło: OPZZ

Fałszowane leki zabijają na dwa sposoby... (fot. Shutterstock)Polska ma problem z fałszywymi lekami

Rocznie Polacy wydają 250 mln zł na fałszywe leki na odchudzanie, potencję, ale także...

Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorząd. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz...

W 2017 roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wydał 11 orzeczeń w sprawach dotyczących...

Jasność i zrozumiałość przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept jest warunkiem niezbędnym do tego, aby polscy pacjenci otrzymali w aptece potrzebne im leki. (fot. Shutterstock)Lekarze chcą jednoznacznej analizy...

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy...

Jak wyglądało wystawienie i zrealizowanie pierwszej e-recepty? Zachęcamy do obejrzenia relacji! (fot. Farmacja.pl)VIDEO: Tak wystawiano pierwszą e-...

Dziś w Siedlcach oficjalnie zainaugurowano pilotaż e-recepty. Podczas specjalnie zorganizowanej...

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)Co z apteką po śmierci wspólnika w...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne... To...