Pełnienie dyżurów przez te apteki jest niewykonalne | mgr.farm
Niektórych kłopotów można byłoby uniknąć, a wiele problemów rozwiązać, gdyby nabyć a następnie umiejętnie wykorzystać odpowiednią wiedzę. (fot. Shutterstock)

PEST, SWOT i apteki…

Jeśli przestaniemy szczepić dzieci, w pewnym momencie wrócą dawno zapomniane epidemie... (fot. Shutterstock)

Jeden prosty trik sprawił, że...

W wielu badaniach wykazano, iż alkohol pogłębia drgawkorodne działanie amitryptyliny, a także klozapiny, bupropionu. (fot. Shutterstock)

10 leków, których nie należy...

 Środowisko farmaceutyczne i tak jest podzielone: mamy aptekarzy, szpitalników, hurtowników, przemysłowców... (fot. Shutterstock)

Aptekarski blue monday

Skala kompromitacji sieci nie byłaby tak wielka, gdyby nie poziom stosowanych od lat przekłamań w tej sprawie. (fot. Shutterstock)

Problem 1%? Sieci...

Pełnienie dyżurów przez te apteki jest niewykonalne

Pełnienie dyżurów przez te apteki jest niewykonalne

Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej negatywnie zaopiniowało rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu poznańskiego. Bezpośrednią przyczyną takie opinii, był fakt przesłania do Izby harmonogramu dyżurów aptek, zamiast projektu uchwały rady powiatu. WOIA zwraca jednak jeszcze uwagę na inne problemy...

W części aptek z terenu powiatu poznańskiego pracuje tylko jeden farmaceuta. Obciążanie tych aptek obowiązkiem pełnienia dyżurów jest więc po prostu niewykonalne. (fot. Shutterstock)

Na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2017 roku Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej rozpatrzyło projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na rok 2018. Po analizie propozycji złożonych do zaopiniowania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz uwag i opinii przesłanych do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej przez właścicieli i kierowników aptek Prezydium postanowiło negatywnie zaopiniować projekt rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu poznańskiego.

W uzasadnieniu uchwały Prezydium stwierdziło, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie spełniło obowiązku wynikającego z przepisu art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, gdyż do zaopiniowania przesłano jedynie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na rok 2018. Tymczasem zgodnie zobowiązującym prawem, starostwo powinno przesłać projekt uchwały, gdyż Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, nie mając żadnej wiedzy na temat treści planowanej do podjęcia uchwały, nie jest w stanie odnieść się do jej zapisów. Podzielając pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku Poznaniu IV SA/Po 412/16, Prezydium wskazało, że zarówno organy samorządu terytorialnego, jak i organy samorządu zawodowego opiniują projekt uchwały.

Podjęcie przez Radę Powiatu uchwały bez zaopiniowanego projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na rok 2018, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

- W ocenie Prezydium Wlkp. ORA projekt harmonogramu dyżurów aptek na terenie powiatu poznańskiego nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb ludności. Z przedstawionego do zaopiniowania projektu harmonogramu nie wynika, by Starostwo Powiatowe analizowało zapotrzebowanie miejscowej ludności, jeśli chodzi o dostępność do usług aptek w porze nocnej. Tymczasem zgodnie z art. 94 ust. 1 - Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb miejscowej ludności. Stanowisko Prezydium w sprawie harmonogramu dyżurów zostało sformułowane po zapoznaniu się z uwagami i opiniami nadesłanych do WOIA przez właścicieli i kierowników aptek działających na terenie powiatu poznańskiego – czytamy w komunikacje na stronie WOIA.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że w wielu miejscowościach powiatu poznańskiego brak jest dostępu do lekarskiej pomocy nocnej i świątecznej, z związku z czym nakładanie na właścicieli aptek obowiązku pełnienia dyżurów nocnych oraz w soboty i święta nie ma racjonalnego uzasadnienia;

Prezydium zwróciło też uwagę na fakt, że problemy z obsadą fachową i obowiązki wynikające z przestrzegania kodeksu pracy faktycznie uniemożliwiają pełnienie dyżurów.

Ponadto w części aptek z terenu powiatu poznańskiego pracuje tylko jeden farmaceuta. Obciążanie tych aptek obowiązkiem pełnienia dyżurów jest więc po prostu niewykonalne. W uzasadnieniu uchwały podkreślono także, że większość nadesłanych opinii zawiera uwagi na temat istotnych obciążeń finansowych, jakie związane są z pełnieniem dyżurów, zdecydowanie pogarszających i tak trudną sytuację ekonomiczną aptek. Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wskazało, że regulacja, zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest do ponoszenia kosztów w celu realizacji zadania publicznego, w tym przypadku zapewnienia usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy, nie jest zgodna z Konstytucją RP.Obecnie obowiązujące przepisy prawa legitymizują częste sytuacje, w których, w wyniku decyzji podmiotu władzy publicznej, podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest do ponoszenia strat, utraty rentowności prowadzonej działalności, a w konsekwencji do jej zakończenia. W takich przypadkach w sposób ewidentny dochodzi do naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanej swobody działalności gospodarczej.

- Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej konsekwentnie zgłasza postulat zapewnienia aptekom ogólnodostępnym choćby częściowej rekompensaty za pełnienie dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Za uwzględnieniem takiego postulatu przemawia fakt, że kompetencja rady powiatu do ustalania rozkładu czasu pracy aptek ogólnodostępnych służy realizacji zadania własnego powiatu, jakim jest ochrona i promocja zdrowia (art. 4 ust.1 p. 3 ustawy o samorządzie powiatowym) – czytamy w komunikacje na stronie WOIA.

- Ponadto należy uwzględnić fakt, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym: „w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami”. W opinii Prezydium zacytowany przepis stanowi podstawę prawną do zawarcia umów pomiędzy starostwem a przedsiębiorcami prowadzącymi apteki ogólnodostępne działające na terenie powiatu. Przedmiotem tych umów byłoby w szczególności określenie zasad pełnienia dyżurów aptek w godzinach nocnych oraz ustalenie rekompensaty finansowej z tego tytułu – twierdzi WOIA.

Izba zapewnia, że umowy tego rodzaju nie są czymś niezwykłym w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Skoro gminy i powiaty zawierają na przykład umowy na świadczenie usług kulturalnych i promocyjnych, to tym bardziej nie ma przeszkód do zawarcia umów regulujących zasady pełnienia dyżurów nocnych aptek.

- Nie da się bowiem zaakceptować takiej sytuacji, by realizacja zadania własnego powiatu, jakim jest ochrona i promocja zdrowia, miała się odbywać na wyłączny koszt przedsiębiorców, prowadzących apteki. Z art. 94 ustawy - Prawo farmaceutyczne nie wynika, by pełnienie przez apteki dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy musiało się odbywać nieodpłatnie. Tym samym nie można zmuszać przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą do nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej – kończy izba.

Źródło: WOIA

Na posiedzenie pojednawcze nie stawił się żaden przedstawiciel szpitala, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności i do zawarcia ugody nie doszło. (fot. Shutterstock)Szpital nie zapłacił za leki. Sprawa...

W grudniu zakończyła się batalia sądowa firmy dostarczającej erytropoetynę, z jednym ze szpitali...

 Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma. (fot. Shutterstock)Poprawka na recepcie? Dwa charaktery...

Każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i...

Pacjenci, którzy obecnie przyjmują preparaty SR z paracetamolem mogą kontynuować leczenie. (fot. Shutterstock)Paracetamol w postaci SR zniknie z...

Produkty o modyfikowanym uwalnianiu zawierające paracetamol zostały uznane za niedostatecznie...

Program szczepień ochronnych jest realizowany w aptekach w 9 z 28 państw członkowskich. (fot. Shutterstock)Farmaceuci mogą być kluczowym elementem...

Farmaceuci systematycznie podnoszą jakość opieki zdrowotnej, zmniejszają liczbę hospitalizacji i...

Wielu właścicieli aptek po prostu nie było już stać na zatrudnienie trzech farmaceutów, dlatego braki kadrowe zaczęli łatać technikami farmaceutycznymi. (fot. MGR.FARM)Farmaceutów nie jest za mało. Jest za...

Tylko groźba utraty zezwolenia z powodu niedawania rękojmi należytego prowadzenia apteki jest w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.