Pełnienie dyżurów przez te apteki jest niewykonalne | mgr.farm
Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Adam Chojnacki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. (fot. archiwum prywatne)

Silna inspekcja jest w...

Pełnienie dyżurów przez te apteki jest niewykonalne

Pełnienie dyżurów przez te apteki jest niewykonalne

Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej negatywnie zaopiniowało rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu poznańskiego. Bezpośrednią przyczyną takie opinii, był fakt przesłania do Izby harmonogramu dyżurów aptek, zamiast projektu uchwały rady powiatu. WOIA zwraca jednak jeszcze uwagę na inne problemy...

W części aptek z terenu powiatu poznańskiego pracuje tylko jeden farmaceuta. Obciążanie tych aptek obowiązkiem pełnienia dyżurów jest więc po prostu niewykonalne. (fot. Shutterstock)

Na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2017 roku Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej rozpatrzyło projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na rok 2018. Po analizie propozycji złożonych do zaopiniowania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz uwag i opinii przesłanych do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej przez właścicieli i kierowników aptek Prezydium postanowiło negatywnie zaopiniować projekt rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu poznańskiego.

W uzasadnieniu uchwały Prezydium stwierdziło, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie spełniło obowiązku wynikającego z przepisu art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, gdyż do zaopiniowania przesłano jedynie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na rok 2018. Tymczasem zgodnie zobowiązującym prawem, starostwo powinno przesłać projekt uchwały, gdyż Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, nie mając żadnej wiedzy na temat treści planowanej do podjęcia uchwały, nie jest w stanie odnieść się do jej zapisów. Podzielając pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku Poznaniu IV SA/Po 412/16, Prezydium wskazało, że zarówno organy samorządu terytorialnego, jak i organy samorządu zawodowego opiniują projekt uchwały.

Podjęcie przez Radę Powiatu uchwały bez zaopiniowanego projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na rok 2018, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

- W ocenie Prezydium Wlkp. ORA projekt harmonogramu dyżurów aptek na terenie powiatu poznańskiego nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb ludności. Z przedstawionego do zaopiniowania projektu harmonogramu nie wynika, by Starostwo Powiatowe analizowało zapotrzebowanie miejscowej ludności, jeśli chodzi o dostępność do usług aptek w porze nocnej. Tymczasem zgodnie z art. 94 ust. 1 - Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb miejscowej ludności. Stanowisko Prezydium w sprawie harmonogramu dyżurów zostało sformułowane po zapoznaniu się z uwagami i opiniami nadesłanych do WOIA przez właścicieli i kierowników aptek działających na terenie powiatu poznańskiego – czytamy w komunikacje na stronie WOIA.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że w wielu miejscowościach powiatu poznańskiego brak jest dostępu do lekarskiej pomocy nocnej i świątecznej, z związku z czym nakładanie na właścicieli aptek obowiązku pełnienia dyżurów nocnych oraz w soboty i święta nie ma racjonalnego uzasadnienia;

Prezydium zwróciło też uwagę na fakt, że problemy z obsadą fachową i obowiązki wynikające z przestrzegania kodeksu pracy faktycznie uniemożliwiają pełnienie dyżurów.

Ponadto w części aptek z terenu powiatu poznańskiego pracuje tylko jeden farmaceuta. Obciążanie tych aptek obowiązkiem pełnienia dyżurów jest więc po prostu niewykonalne. W uzasadnieniu uchwały podkreślono także, że większość nadesłanych opinii zawiera uwagi na temat istotnych obciążeń finansowych, jakie związane są z pełnieniem dyżurów, zdecydowanie pogarszających i tak trudną sytuację ekonomiczną aptek. Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wskazało, że regulacja, zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest do ponoszenia kosztów w celu realizacji zadania publicznego, w tym przypadku zapewnienia usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy, nie jest zgodna z Konstytucją RP.Obecnie obowiązujące przepisy prawa legitymizują częste sytuacje, w których, w wyniku decyzji podmiotu władzy publicznej, podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest do ponoszenia strat, utraty rentowności prowadzonej działalności, a w konsekwencji do jej zakończenia. W takich przypadkach w sposób ewidentny dochodzi do naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanej swobody działalności gospodarczej.

- Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej konsekwentnie zgłasza postulat zapewnienia aptekom ogólnodostępnym choćby częściowej rekompensaty za pełnienie dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Za uwzględnieniem takiego postulatu przemawia fakt, że kompetencja rady powiatu do ustalania rozkładu czasu pracy aptek ogólnodostępnych służy realizacji zadania własnego powiatu, jakim jest ochrona i promocja zdrowia (art. 4 ust.1 p. 3 ustawy o samorządzie powiatowym) – czytamy w komunikacje na stronie WOIA.

- Ponadto należy uwzględnić fakt, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym: „w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami”. W opinii Prezydium zacytowany przepis stanowi podstawę prawną do zawarcia umów pomiędzy starostwem a przedsiębiorcami prowadzącymi apteki ogólnodostępne działające na terenie powiatu. Przedmiotem tych umów byłoby w szczególności określenie zasad pełnienia dyżurów aptek w godzinach nocnych oraz ustalenie rekompensaty finansowej z tego tytułu – twierdzi WOIA.

Izba zapewnia, że umowy tego rodzaju nie są czymś niezwykłym w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Skoro gminy i powiaty zawierają na przykład umowy na świadczenie usług kulturalnych i promocyjnych, to tym bardziej nie ma przeszkód do zawarcia umów regulujących zasady pełnienia dyżurów nocnych aptek.

- Nie da się bowiem zaakceptować takiej sytuacji, by realizacja zadania własnego powiatu, jakim jest ochrona i promocja zdrowia, miała się odbywać na wyłączny koszt przedsiębiorców, prowadzących apteki. Z art. 94 ustawy - Prawo farmaceutyczne nie wynika, by pełnienie przez apteki dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy musiało się odbywać nieodpłatnie. Tym samym nie można zmuszać przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą do nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej – kończy izba.

Źródło: WOIA

Obecnie 420 sieci aptek skupia ponad 6369 placówek. 20 największych sieci posiada łącznie 2707 aptek, co stanowi 30% wartości rynku. (fot. Shutterstock)Coraz mniej aptek indywidualnych. Są...

W marcu liczba aptek indywidualnych spadła o 46. W porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym...

Nie może stanowić naruszenia zakazu reklamy aptek, ewentualna możliwość wykorzystania oferty reklamowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę. (fot. MGR.FARM)W tym przypadku reklamy apteki nie było

Jedna z firm skierowała do aptek ofertę wzięcia udziału w akcji rabatowej zatytułowanej "Lokalne...

"Nie jestem prawnikiem, zajmuję się aptekami i staram się sprawić, aby pacjentom było w nich dobrze. Jak pacjent będzie szczęśliwy, to farmaceuci będą mieli pewną i dobrą pracę" - mówi Tomasz Barałkiewicz (fot. MGR.FARM)Otwórzmy się na zmiany

Dzięki niemu, setki polskich aptek przeszły metamorfozę i stały się bardziej przyjazne dla...

 Podobno w pierwszej aptece jest kolejka, a druga świeci pustkami. (fot. Shutterstock)Wojna aptek na Grochowie wygląda...

Gazeta Wyborcza zainteresowała się rywalizacją między dwiema aptekami na warszawskim Grochowie....

Sąd pierwszej instancji ustalił wartość szkody na ponad 750 tys. zł. Sąd Apelacyjny obniżył tę kwotę dokładnie o połowę. (fot. Shutterstock)"Król aptek" winny, ale na...

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w głośnej sprawie o wyłudzenie dotacji unijnej. Jednym z...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net