Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Podmiot narusza przepisy w jednej aptece? WIF będzie mógł zamknąć inne, które do niego należą...

Podmiot narusza przepisy w jednej aptece? WIF będzie mógł zamknąć inne, które do niego należą...

Ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego wprowadziła sporo zmian dotyczących uprawnień inspekcji farmaceutycznej w kontekście wydawania i odbierania zezwoleń na prowadzenie aptek. Jednocześnie za prowadzenie obrotu lekami bez wymaganego zezwolenia wprowadzono karę ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej wskazuje też, że znowelizowano przepis karny art. 125, dodając prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia. (fot. Shutterstock)

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej - Krystian Szulc - przedstawił informację dotyczącą ostatniej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, opublikowanej w Dzienniku Ustaw 17 lipca 2018. Wskazuje on, że dotyczy ona głównie rejestracji, hurtowni, wytwarzania produktów leczniczych, pośredników, konfliktu interesów. W zakresie aptek zmieniono art. 87 ustawy dotyczący aptek szpitalnych i obowiązku tworzenia działów farmacji szpitalnej.

- W art. 88 ust. 5 p. 4 nałożono na kierownika apteki obowiązek „przekazywanie organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym lub został sfałszowany” - pisze Szulc i wskazuje, że zmieniono także art. 100 w zakresie oświadczeń składanych przy otwarciu apteki.

W art. 100 ust. 3 dodano możliwość złożenia wniosku o otwarcie apteki w postaci papierowej. Dotychczas była tylko możliwość złożenia elektronicznie.

W art. 101 doprecyzowano negatywne przesłanki do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki.

WAŻNE - dodano ust. 1a w art. 103, który nakazuje bezwzględnie odebrać zezwolenie na prowadzenie apteki, jeżeli, „1a. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli w odniesieniu do podmiotu prowadzącego aptekę wystąpiła okoliczność wymieniona w art. 101 pkt 3.”,- Dotychczas przepisu takiego nie było, a przepis art. 103 pkt 3 też otrzymał nowe brzmienie w tej ustawie - zwraca uwagę Krystian Szulc. - Do ust. 3 art. 103 dodano ust. 1, a art. 103, jako podstawę fakultatywnego cofnięcia zezwolenia dla innych aptek prowadzonych przez podmiot naruszający ten przepis w jednej z prowadzonych aptek.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej wskazuje też, że znowelizowano przepis karny art. 125, dodając prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia. Dotychczas było karane tylko podjęcie działalności bez wymaganego zezwolenia.

- Jest to ważna zmiana, nie tylko semantyczna - zaznacza Szulc i cytuje przepis:

„Art. 125. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub importu produktu leczniczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą w zakresie:
1) wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego bez wymaganej zgody;
2) obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia.”

Źródło: ŚIA

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...