Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Podsumowanie zmian w zasadach realizacji recept, zapotrzebowań i recepturze

Podsumowanie zmian w zasadach realizacji recept, zapotrzebowań i recepturze

W piątek w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano finalną wersję rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych. Jest bardzo prawdopodobne, że będzie to wersja ostateczna tego dokumentu. Oto podsumowanie zmian jakie wprowadza w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia z 2002 r.

W nowym rozporządzeniu usunięto m.in. konieczność dokonywania adnotacji na rewersie o dacie przyjęcia i wykonania leku. (fot. Shutterstock)

O części zmian, które w procesie realizacji recept, zapotrzebowań, które znalazły się w finalnej wersji rozporządzenia pisaliśmy już wczoraj. Okazuje się, że pomimo apeli środowiska aptekarskiego, resort zdrowia nie zrezygnował z nałożenia na apteki obowiązku sprawdzenia czy zapotrzebowanie wystawił podmiot znajdujący się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia dokłada aptekom kolejny obowiązek). Ministerstwo uwzględniło za to uwagi samorządu aptekarskiego oraz pojedynczych farmaceutów i przywrócono możliwość wydawania mniejszych dawek leków niż zapisane na recepcie - bez konieczności konsultacji z lekarzem. Jednak okazuje się, że będą mogli z niej korzystać tylko farmaceuci (czytaj więcej: Niższą dawkę leku wyda tylko farmaceuta. A co z technikami farmaceutycznymi?).

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia z 2002 r. zajdą też następujące zmiany:

Dodatkowe obowiązki podczas realizacji zapotrzebowania:

 • weryfikacja podmiotu wystawiającego czy wykonuje działalność leczniczą,
 • potwierdzenie wydania (data wydania, ilości wraz z serią i datą ważności, złożenie podpisu i pieczątki/nadruku); sprawdzenie czy osoba odbierająca pozycje z zapotrzebowania posiada pisemne upoważnienie od kierownika podmiotu leczniczego;

Zmiany dotyczące receptury:

 • wykonanie tylko na podstawie recepty – brak możliwości zrobienia na podstawie odpisu jeżeli zawiera substancję b. silnie działającą (chyba, że dawka jednorazowa lub dzienna nie przekracza MDJ lub MDD określonej w FP lub farmakopei europejskiej), odurzającą, psychotropową lub prekursor kat. 1,
 • doprecyzowano, że podczas sporządzenia leku recepturowego stosuje się surowce dopuszczone do obrotu,
 • zmieniono nakaz użycia surowca o najniższym stężeniu na stężenie pozwalające na uzyskanie przepisanej ilości substancji czynnej w wydawanym produkcie leczniczym pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktu leczniczego [jako pkt odniesienia i tak powinien służyć surowiec o najniższym stężeniu],
 • dodano możliwość zmiany składników obojętnych farmakologicznie,
 • usunięto możliwość dokonania innych zmian w składzie leku recepturowego w porozumieniu z lekarzem – np. pominięcie jakiego składnika,
 • usunięto konieczność dokonywania adnotacji na rewersie o dacie przyjęcia i wykonania leku – wystarczy to co jest na otaksowaniu,
 • każda ingerencja w pierwotny skład receptury będzie wymagać adnotacji w Dokumencie Realizacji lub na rewersie recepty papierowej;Zmiany dotyczące wydawania leków, wyrobów med. oraz śsspż

 • dodano obowiązek sprawdzenia podczas wydania czy ww. nie zostały sfałszowane,
 • w miarę możliwości trzeba będzie ocenić czy wyrób medyczny nie będzie zastosowany w celu pozamedycznym,
 • dodano uprawnienie do wylegitymowania osoby, która kupuje produkt ograniczony wiekiem,
 • w razie potrzeby farmaceuta wydając ww. powinien przeanalizować interakcje i poinformować o nich osobę odbierającą, udzielić przystępnych i zrozumiałych informacji o stosowaniu czy środkach ostrożności,
 • usunięto obowiązek informowania o wnoszonej przez pacjenta opłacie,
 • dodano obowiązek wystawienie faktury lub wydania paragonu,
 • wprowadzono brakujące przepisy pozwalające na dzielenie: antybiotyków do stosowania wewnętrznego, postaci parenteralnych oraz do podania wziewnego, o kat. Rpw, zawierającego substancję z grup II-N, III-P oraz IV-P – o ile nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości produktu leczniczego, a każde wydane opakowanie bezpośrednie jest oznakowane datą ważności i numerem serii, w opakowaniu własnym apteki, do którego dołącza się ulotkę lub jej kopię; dzieląc nie wolno wydać więcej niż zapisano z wyłączeniem opakowań bezpośrednich oraz sytuacji, kiedy wydaje się jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu [nie jest tu wprost powiedziane, że w opakowaniu refundowanym],
 • dalej będzie można wydać niższą dawkę leku [niekoniecznie stanowiącą wielokrotność?] o ile pacjent otrzyma taką samo ilość substancji czynnej,
 • można będzie wydać inną postać leku o ile nie wpłynie to na bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania leku,
 • dawkę i postać można zamienić po uzyskaniu zgody osoby odbierającej, dodatkowo należy pisemnie poinformować tę osobę o zmienionym dawkowaniu, – wymaga adnotacji na rewersie recepty papierowej lub w DRR;

Zmiany w prowadzonej ewidencji:

 • ewidencja recept farm. ma być prowadzona na bieżąco zgodnie z załącznikiem do rozp. (czas na dostosowanie jest do 31 grudnia 2018 r.),
 • ewidencja zapotrzebowań tak samo jw.;

Inne zmiany

 • usunięto sytuacje, kiedy można odmówić wydania leku – teraz zapisy te znajdują się w ustawie Prawo farmaceutyczne
 • do 31 grudnia 2018 r. w przypadku recept papierowych zmiany w leku recepturowym lub dotyczące leków gotowych można odnotowywać na rewersie lub dokumencie przechowywanym z receptą [otaksowaniu?]
 • zapotrzebowania wystawione przed wejściem w życie tego rozporządzenie będzie można realizować
 • rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Źródło: rx.edu.pl

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...