Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Powinno być więcej kontroli WIF w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej

Powinno być więcej kontroli WIF w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej

W latach 2015-2016 inspekcja farmaceutyczna skontrolowała 15% funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. W 2017 roku był ich już 19%. Zdaniem ministerstwa zdrowia nadzór nad obrotem i jakością leków w tego typu placówkach powinien być jeszcze bardziej zintensyfikowany.

Zdaniem resortu zdrowia problemem nie są przepisy, ale realizacja obowiązków nałożonych przez nie na farmaceutów (fot. Shutterstock)

W odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos, w sprawie nieprawidłowości w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, ministerstwo zdrowia zapewniło, że prawidłowa realizacja ich zadań, prowadzenie racjonalnej gospodarki lekowej oraz realizacja usług farmaceutycznych, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczenia. Podsekretarz stanu Marcin Czech przypomniał, że nadzór nad działalnością aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w zakresie obrotu produktami leczniczymi i świadczenia usług farmaceutycznych sprawuje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna.

- Celem działalności Inspekcji jest zabezpieczenie interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się m.in. w aptekach i działach farmacji szpitalnej - zapewniał Czech

W latach 2015-2017 służby inspekcji farmaceutycznej przeprowadziły łącznie 722 kontrole aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w tym w 2015 r. 215 kontroli, w 2016 r. 223 kontrole i w 2017 r. 284 kontrole. W tym czasie liczba aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej wynosiła średnio 1 483 (w 2015 r. 1 452, w 2016 r. 1 476, a w 2017 r. 1 520). Służby inspekcji farmaceutycznej przeprowadziły kontrole w co szóstej aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej. W 2015 r. i 2016 r. kontrolami objęto 15% funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, a w 2017 r. 19% tych jednostek.

- Wydaje się właściwym zintensyfikowanie nadzoru Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem i jakością produktów leczniczych w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej w celu zapewnienia prawidłowej działalności szpitali w zakresie realizacji usług farmaceutycznych - stwierdził podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, odpowiadając na interpelację posłanki Katarzyny Osos.

Marcin Czech odniósł się również do pytania o możliwości doprecyzowania przepisów dotyczących zasad funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitali.

- Po dokonaniu szerszej analizy problemu, ewentualne działania legislacyjne mogą zostać wzięte pod uwagę - zapewnił przedstawiciel resortu zdrowia. - Zaznaczyć jednak należy, że różnorodność i specyfika działalności podmiotów leczniczych, w których działają ww. komórki sprawia, że przepisy mogłyby określać jedynie minimalne wymagania w zakresie dotyczącym wymagań kadrowych, lokalowych i organizacyjnych.Z kolei w kwestii dopuszczalności usług farmaceutycznych, których realizacja byłaby dopuszczalna poza apteką szpitalną, Marcin Czech wskazał, że aktualnie w resorcie zdrowia trwają prace Zespołu do spraw opracowania ustawy o zawodzie farmaceuty, które dotyczą m.in. kwestii kompleksowego unormowania zasad i warunków wykonywania zawodu farmaceuty, w tym także zasad udzielania usług farmaceutycznych.

- Celem prowadzonych prac będzie wypracowanie najbardziej optymalnych i kompleksowych rozwiązań, które zostaną przedłożone Ministrowi Zdrowia, a następnie poddane szerokim konsultacjom społecznym - zapewnił podsekretarz stanu. - Przepisy regulujące działalność aptek szpitalnych oraz działów aptek szpitalnych w znacznej mierze regulują normy zatrudnienia farmaceutów, jednak wydaje się, że problemem jest realizacja obowiązków nałożonych na nich przez ustawę.

Zdaniem Marcina Czech podobnie kształtuje się sytuacja z dopełnieniem obowiązków wynikających z treści art. § 10 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października w sprawie podstawowych warunków prowadzenia aptek (Dz. U. Nr 187, poz. 1565 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 882) dotyczącego dokumentacji przekazywanych do utylizacji przeterminowanych i zniszczonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

- Prawidłowa realizacja zadań aptek szpitalnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki lekowej oraz realizacja usług farmaceutycznych, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczenia - zapewnia przedstawiciel resortu zdrowia.

Ministerstwo zaznacza, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała do organów prowadzących sześć ze skontrolowanych szpitali powiadomienia o ocenach, uwagach i wnioskach sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych. Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że kierownicy skontrolowanych jednostek przyjęli do realizacji wszystkie wnioski pokontrolne.

Źródło: sejm.gov.pl

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...