W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Prezes NRA w sprawie 1%

Prezes NRA w sprawie 1%

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Grzegorz Kucharewicz, wystosował list do Bartosza Arłukowicza, w którym odnosi się do odpowiedzi Ministra Zdrowia dotyczącej kontroli przekraczania przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne zakazu posiadania więcej niż 1% aptek.

W liście Kucharewicz pisze:

"Nie podzielam stanowiska, że przepis art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 nie kształtuje jednoznacznej zasady, określającej dozwoloną granicę zdrowej konkurencyjności w zakresie dopuszczalnej prawem liczby aptek ogólnodostępnych, jakie może prowadzić jeden przedsiębiorca.

Nie zgadzam się także z wyrażonym w ww. piśmie poglądem, że przepis ten dozwala na automatyczne przejmowanie przez spółkę przejmującą zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych na rzecz spółki przejmowanej, zgodnie z art. 494 § 2 k.s.h. Uważam, że obowiązujące przepisy, w szczególności art. 101 pkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, nie dają podstaw do takiego twierdzenia. Przyjęta przez art. 101 pkt 4 Prawa farmaceutycznego zasada, że udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzależnione jest od dawania przez podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie apteki rękojmi należytego prowadzenie apteki, uniemożliwia przyjęcie wniosku, że prawnie dozwolone jest - w odniesieniu do spółek przejmujących lub powstałych w wyniku połączenia - przyjęcie, że zezwolenia wydane na rzecz spółek przejmowanych lub łączonych, z mocy prawa, tj. zgodnie z art. 494 § 2 przechodzą na rzecz nowego podmiotu powstałego w wyniku przejęcia lub powstałego w wyniku połączenia spółek.Nawet jeżeli każda z przejmowanych lub łączonych spółek samodzielnie dawała rękojmię należytego prowadzenia apteki, nie jest oczywiste, że taką rękojmię daje podmiot, który powstał z połączenia, czy też przejęcia spółek. Oczywistym przykładem braku rękojmi jest przekroczenie przez spółkę powstałą w wyniku połączenia lub przejęcia spółek, 1% (jednego procenta) aptek działających na terenie danego województwa.

Innym oczywistym przykładem braku wymaganej prawem rękojmi będzie również sytuacja gdy podmiot przejmujący, w wyniku przejęcia lub połączenia spółek, będzie - wbrew zakazowi z art. 99 ust. 3 pkt 1 Prawa farmaceutycznego - prowadził obok aptek ogólnodostępnych hurtownię."

Pełna treść listu: http://nia.org.pl/news/2835/1/pismo-do-ministra-zdrowia-ws-zakazu-posiadania-wiecej.html

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...