Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat, ale większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona (fot. Shutterstock)

Światowy Dzień Zdrowia...

Projekt zmian w zakazie reklamy aptek. Czy tak będzie wyglądał?

Projekt zmian w zakazie reklamy aptek. Czy tak będzie wyglądał?

Zdaniem Izby Gospodarczej "Farmacja Polska" Zakaz reklamy aptek przynosi szkodę dla pacjenta w postaci utrudnienia dostępu do informacji oraz powoduje kompletną blokadę rozwojową dla aptek, których jakakolwiek działalność odróżniająca od innych placówek rozumiana jest jako reklama. Organizacja zaproponowała nowe brzmienie zakazu...

Wiele aptek deklarowało akces do programu Karty Dużej Rodziny, oferując obniżenie cen na produkty nierefundowane o 15%. (fot. Shutterstock)

Izba Gospodarcza "Farmacja Polska" zaproponowała nowe brzmienie przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek, w trakcie konsultacji publicznych nowelizacji prawa farmaceutycznego, która w najbliższą środę będzie prezentowana podczas posiedzenia Komisji Zdrowia (druk 2386). Propozycja ta nie została przez resort zdrowia uwzględniona w nowelizacji, bowiem zdaniem Ministerstwa wymagała ona szerokich konsultacji, które znacznie przesunęłyby w czasie wdrożenie pilnych zmian ujętych w przedmiotowej nowelizacji.

- W najbliższym czasie przewidywana jest całościowa nowelizacja przedmiotowej ustawy, podczas której przedstawione propozycje zostaną wzięte pod uwagę - napisało Ministerstwo Zdrowia.

Zaproponowane zmiany w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, mają na celu usunięcie wątpliwości związanych z obowiązywaniem zakazu reklamy aptek poprzez:

 • rezygnację z rozróżniania reklamy apteki i reklamy działalności apteki, jako kompletnie zbędnego

 • doprecyzowanie, iż zakaz dotyczy działań kierowanych do pacjenta

 • doprecyzowanie, iż zakaz dotyczy działań prowadzonych poza lokalem apteki

 • wyraźne wskazanie, jakich działań nie uważa się za reklamę apteki.

- Ze względu na zakaz reklamy, w Polsce większość działań aptek i farmaceutów na rzecz pacjentów traktuje się jako łamanie prawa. W ten sposób marnotrawi się potencjał aptek jako placówek ochrony zdrowia, dysponujących wysoko wykwalifikowanym personelem. Ponad 14 tysięcy aptek mogłoby skutecznie promować profilaktykę zdrowotną - czytamy w uzasadnieniu IG "Farmacja Polska".

Zdaniem organizacji jak w soczewce ułomności ortodoksyjnego rozumienia zakazu reklamy widać było przy Karcie Dużej Rodziny (KDR). Ministerstwo Pracy, rodzice oraz samorządy byli bardzo zainteresowani przyłączeniem aptek do programu KDR. Na przeszkodzie zaangażowaniu aptek w program stała obecna konstrukcja i interpretacja art. 94a Prawa farmaceutycznego, następujące w całkowitym oderwaniu od interesu pacjentów.

Działanie aptek w ramach KDR wspierałoby określony cel społeczny, jakim jest zwiększenie dostępności do leków rodzinom wielodzietnym, szczególnie w sytuacji gdy – zgodnie z aktualnymi danymi GUS – zakup leków jest poważnym obciążeniem finansowym dla co drugiej polskiej rodziny. Dodatkowo Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 13 lipca 2015 r. nt. polityki rodzinnej skrytykowała program KDR właśnie za brak zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych rodzin wielodzietnych m.in. ochronę zdrowia i zaopatrzenie w leki.

- Na marginesie można wskazać, że wiele aptek deklarowało akces do programu, oferując obniżenie cen na produkty nierefundowane o 15%, jednak – jako jedyna grupa przedsiębiorców – spotkały się z odmową z powodu obaw o naruszenie art. 94a (pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2015 r.). Na podobnej zasadzie apteki zrzeszone w organizacja branżowych (PharmaNet, Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” deklarują obecnie udział w programie dotyczącym leków nierefundowanych, który mógłby być komplementarny do rządowego programu darmowych leków dla seniorów 75+. Program taki mógłby być prowadzony pod auspicjami MZ - pisze IG "Farmacja Polska".Co zatem proponuje organizacja? Izba Gospodarcza "Farmacja Polska" chce, aby w art 91a pojawiły się następujące zapisy:

 1. Zabroniona jest reklama działalności aptek lub punktów aptecznych odnosząca się do produktów refundowanych.

 2. Zabroniona jest reklama działalności aptek lub punktów aptecznych do pacjenta, prowadzona poza lokalem apteki lub punktu aptecznego.

  Nie uważa się za reklamę komunikacji dotyczącej:

  a. nazwy, znaku handlowego, lokalizacji, godzin pracy oraz danych kontaktowych apteki lub punktu aptecznego;
  b. działań skutkujących obniżeniem odpłatności pacjenta za produkty nierefundowane;
  c. programów ubezpieczeń zdrowotnych, w tym ubezpieczeń lekowych;
  d. świadczonych przez aptekę usług związanych z profilaktyką, ochroną zdrowia lub opieką farmaceutyczną;
  e. programów promocji zdrowia polegających na monitorowaniu, ocenie stanu zdrowia, jego zagrożeń oraz jakości życia pacjenta, w tym porad dotyczących stosowania produktów leczniczych, ich ceny, dostępności lub szkodliwych interakcji;
  f. produktów dostępnych w aptece, punkcie aptecznym lub w ramach sprzedaży wysyłkowej w tym o ich cenie, zgodnie z przepisami o reklamie tych produktów.

 3. Zabroniona jest reklama działalności placówek obrotu pozaaptecznego odnosząca się do produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 4. Główny Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.

 5. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1-3 Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.

 6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

 7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego, może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe formy działalności apteki i punktów aptecznych, które nie stanowią reklamy, o której mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę rolę apteki
Źródło: sejm.gov.pl

Wytwarzanie tych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia (fot. Shutterstock)Główny Inspektor Farmaceutyczny...

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania wytwarzaniem...

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...